รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ
กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้
1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลสถิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลุ่มศิลปะและการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา เพ็ชรยิ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการประจำห้องนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจองบึง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลุ่มศิลปะและการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา