การติดตามผลบัณฑิตหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2562

  • เพชรา ศรีคําภา
  • กิตติศักดิ์ คงพูน
  • นนทนันท์ แย้มวงษ์
  • กฤตวัฒน์ สุวรรณชัย
  • วริฐา ฉิมวงศ์
Keywords: ภาวะการมีงานทํา, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร,์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลบัณฑิตในด้านภาวะการมีงานทํา การประกอบอาชีพ ของบัณฑิต และข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดการสอนของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น ประชากรคือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 จํานวน 23 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละและการแจกแจงความถ่ี

พบว่า สถานภาพบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ภาวะการมีงานทําบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาส่วนใหญ่สมัครงาน มากกว่า3แห่งโดยใช้เวลาในการหางาน1-2เดือนและไม่พบปัญหาอุปสรรคในการสมัครงานสําหรับลักษณะงานที่ปฏบิัติ ได้ทํางานประจําอยู่ในหน่วยงานเอกชนซึ่งไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา รายได้ต่อเดือนมาจากงานประจําต่ำกว่า 15,000 บาท ปัญหาในการทํางานบัณฑิตส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาในการทํางาน ด้านการนําความรู้จากการศึกษาในสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่นําความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน การประกอบอาชีพอยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะ บัณฑิตส่วนใหญ่ต้องการให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นเร่ืองเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานสําหรับสํานักงาน เพิ่มการฝึกปฏิบัติมากขึ้น การลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และควร ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นครุศาสตรบัณฑิตเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประกอบอาชีพมากข้ึน

References

ิตติศักดิ์ คงพูน และเพชรา ศรีคําภา. (2561). สภาพการจัดการเรียนการสอนหลกั สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.

ธารทิพย์ อัฏฐปฏิพันธ.์ (2559). การติดตามผลบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.

นันธิดา พรมวงค.์ (2561). แนวทางส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพบรรณารักษ์ที่พึงประสงค์ในยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2563, จาก https://gsmis.snru.ac.th/e-thesis/thesis_detail?r=57425117101.

พรชัย หลายพสุ ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา บุญญสิทธิ์ วรจันทร์ สุจิตรา สุคนธมัต และมนัส ไพทูรย์เจริญลาภ. (2561). การสํารวจภาวะการทํางานของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556-2557. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 27(1), 93.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (2554). บทสรุปผู้บริหารเรื่องภาวการณ์มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษารุ่น ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2564, จาก http://www.planning.kmutnb.ac.th/data/Pava56_13_08_56.pdf.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. (2556). หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร ปรับปรุงพุทธศักราช2556.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร.

มหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนดสุ ิต. คณาจารย์กลมุ่ วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์. (2555). การศึกษาความ ต้องการบัณฑิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต.

มหาวิทยาลยัรามคําแหง.(2555).อภิปรายผลเรื่องรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2564, จาก http://www.mis.ru.ac.th/policy/pdf/report_analyze2555.pdf.

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.(2554).บทสรุปผู้บริหารเรื่องรายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2553. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2564, จากhttp://www.planning.psu.ac.th /images/files/information/jobpsu/job2554.pdf.

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. (2554). รายงานผลเรื่องรายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554. สืบค้นเมื่อ 24 มิถุนายน 2564, จาก http://www.stou.ac.th/Sar/pdf/pdf1_55/Report_bandit.pdf.

ศิริพร เกื้อกูลนรุ ักษ.์ (2561). ภาวะการมีงานทําของบัณฑติ ระดับปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ สวัสดิการสังคม ปีการศึกษา 2561. วารสารสังคมภิวัฒน์, 11(1), 62-73.

ศุมรรษตรา แสนวา. (2555). บทบาทและความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.

สมหวังพิธิยานวุัฒน.์(2549).รวมบทความทางการประเมินโครงการ.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. สาครสุขศรีวงศ์.(2550).การจัดการ:จากมุมมองนกับริหาร(พิมพ์ครั้งที่3).กรุงเทพฯ:จ.ีพี.ไซเบอร์พรินท์.

เสวียน เจนเขว้า. (2551). การติดตามผลบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2551. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

สุธีรา เข็มทอง และคณะ .(2559). การติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมี า ปีการศึกษา 2557. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

สุธีรา สุนทรารักษ์. (2559). การติดตามผลการสําเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจําปีการศึกษา2558. บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

อัฒรัตติ ไชยสิทธิ์. (2543). การติดตามผลผลิตของโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสาย สามัญและสายอาชีพที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา.สืบค้นเมอื่ 23มิถุนายน2564,จากhttp://libbib.odi. stou.ac.th/vtlscgi/vtls.web.gateway?authority=032949480&conf=12000

Published
2021-08-10