การสร้างคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื้นฐาน ตามกระบวนการสอนของอาจารย์ ประภพ ชมถาวร

  • ชนทัช สุริยะชัย
  • นัฏฐิกา สุนทรธนผล
Keywords: กระบวนการสอน, การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื้นฐาน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื้นฐาน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร 2) เพื่อสร้างคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบคุณภาพ โดยมีกลุ่มประชากรคือ 1. อาจารย์ ประภพ ชมถาวร ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื้นฐาน 2. นิสิตนักศึกษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนการ แต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื้นฐาน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน โดยเก็บข้อมูลจากการใช้บทสัมภาษณ์และศึกษาผลงานที่ เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ ประภพ ชมถาวรนั้น ได้ยึดแนวทางการสอนที่มุ่นเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ไม่อยู่ในกรอบ และใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ให้มากและกว้างที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ โดยอาจารประภพ ชมถารได้เน้นย้ําหลักการที่ สําคัญ 3 เรื่องได้แก่ 1) การคิดหาแกนความคิดหลักของเพลง 2) การวางแผนการแต่งเพลง 3) การตรวจสอบเพลงหลังจากแต่ง เสร็จ และมีแนวทางการสอนคือ 1) สอนให้ผู้เรียนฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้มากที่สุด 2) สอนให้ผู้เรียนหาแนวคิด แกนหลักของเพลง 3) สอนให้นําความรู้ของแต่ละบทเรียนต่างต่างไปประยุกต์ใช้ 4) สอนให้ฝึกฝนให้มากที่สุด

References

Barton, G. M. (2549). The real state of music education: What students and teachers think.
Music Education, Research and Innovation Journal (MERI).
Christian V. Hauser, Daniel R. Tomal, & Rekha S. Rajan. (2560). Songwriting : Strategies for Musical Self-
Expression and Creativity. Rowman & Littlefield Publishers
Giglio, M. (2558). Creative Collaboration in Teaching. Houndsmills, UK: Palgrave Macmillan. ปรีชา ช้างขวัญยืน และคณะ. (2539). เทคนิคการเขียน และผลิตตํารา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2555). ดนตรีศึกษา:หลักการและสาระสําคัญ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Published
2021-08-10