การเปรียบเทียบประสิทธผิลระหว่างการฉายแสงเอ็กไซเมอร์ไลท์308นาโนเมตรร่วมกับการทายา ครีม 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน กับ การทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน อย่างเดียว ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรังชนิดผื่นหนาระดับความรุนแรงน้อย

  • ธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์
  • เทพ เฉลิมชัย
Keywords: โรคสะเก็ดเงิน, แสงเอ็กไซเมอร์ไลท์ 308 นาโนเมตร, 5% ลิคเคอร์ คารโ์ บนิส ดีเทอร์เจน

Abstract

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของผิวหนัง โดยเป็นโรคที่มีความสําคัญเพราะมีผลต่อคุณภาพชีวิตและสภาพ จิตใจต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก การฉายแสงเอ็กไซเมอร์ไลท์ 308 นาโนเมตรเป็นการรักษาใหม่ที่ฉายแสงเฉพาะส่วนบริเวณผิวหนงั ที่ เป็นโรค ซึ่งมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคผิวหนังต่างๆ การฉายแสงเอ็กไซเมอร์ไลท์ 308 นาโนเมตรมี ศักยภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน โดยงานวิจัยนี้ทําเพื่อศึกษาประสิทธิผลระหว่างการรักษาแบบสูตรผสมโดยการฉายแสงเอ็กไซ เมอร์ไลท์ 308 นาโนเมตรร่วมกับการทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน กับ การรักษาแบบเดิมคือการทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจนอย่างเดียว ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรังชนิดผื่นหนาระดับความรุนแรงน้อย จากจํานวนกลุ่ม ตัวอย่าง 15 คนที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งกลุ่มแบบครึ่งร่างกายในคนเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ และทําการรักษาเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์และติดตามต่ออีก 2 สัปดาห์ ประเมินผลโดยการวัดด้วยคะแนน modified Psoriasis Area and Severity Index (mPASI) ระดับความพึงพอใจ ระดับคุณภาพชีวิต และผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยมีอายุเฉลี่ย 42.1 ± 7.0 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 46.7 และเพศชายร้อยละ 53.3 เมื่อติดตามครบ 8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบสูตรผสมมี ร้อยละการลดลงของคะแนน mPASI เทียบกับก่อนการรักษามากกว่ากลุ่มควบคุมที่สัปดาห์ที่ 6 และ 8 อย่างมีนัยสําคัญ (p=0.035, 0.027 ตามลําดับ) แต่ไม่แตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 4 (p>0.005) นอกจากนั้น กลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบสูตรผสมมีคะแนน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมวิจัยมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ(p=0.020)งานวิจัยนี้พบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบสตูร ผสมมีภาวะสีผิวเข้มกว่าปกติเล็กน้อยและสามารถหายได้เองเมื่อหยุดรับการรักษา สรุปได้ว่า การนําการฉายแสงเอ็กไซเมอร์ไลท์ 308 นาโนเมตรมาเสริมการทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนา และมีความปลอดภัย สามารถใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาร่วมกับยาทาได้

References

Bonis, B., Kemény, L., Dobozy, A., Bor, Z., Szabó, G., & Ignacz, F. (1997). 308 nm UVB excimer laser for psoriasis. The Lancet, 350(9090), 1522.
Churee, C., Pattamadilok, B., & Yamseang, T. (2018). Efficacy of the 308-nm Excimer Light in the Treatment of Psoriasis patient: A Case Report. Journal of the Department of Medical Services-วารสาร กรมการ แพทย์, 43(6), 143-147.
Feldman, S. R., Mellen, B. G., Housman, T. S., Fitzpatrick, R. E., Geronemus, R. G., Friedman, P. M., . . . Morison, W. L. (2002). Efficacy of the 308-nm excimer laser for treatment of psoriasis: results of a multicenter study. Journal of the American Academy of Dermatology, 46(6), 900-906.
Goldinger, S. M., Dummer, R., Schmid, P., Vavricka, M. P., Burg, G., & Läuchli, S. (2006). Excimer laser versus
narrow-band UVB (311 nm) in the treatment of psoriasis vulgaris. Dermatology, 213(2), 134-139. Kanzler, M., & Gorsulowsky, D. (1993). Efficacy of topical 5% liquor carbonis detergens vs. its emollient base in
the treatment of psoriasis. British Journal of Dermatology, 129(3), 310-314.
Kemény, L., Bónis, B., Dobozy, A., Bor, Z., Szabó, G., & Ignácz, F. (2001). 308-nm excimer laser therapy for
psoriasis. Archives of dermatology, 137(1), 95-96.
Kumar, B., Kumar, R., & Kaur, I. (1 9 9 7 ) . Coal tar therapy in paimoplantar psoriasis: old wine in an old bottle?
International journal of dermatology, 36(4), 309-311.
Neumann, N. J., Mahnke, N., Korpusik, D., Stege, H., & Ruzicka, T. (2 0 0 6 ) . Treatment of palmoplantar psoriasis
with monochromatic excimer light (308-nm) versus cream PUVA. Acta dermato-venereologica, 86(1),
22-24.
Nistico, S., Saraceno, R., Stefanescu, S., & Chimenti, S. (2006). A 308‐nm monochromatic excimer light in the
treatment of palmoplantar psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and
Venereology, 20(5), 523-526.
Niwa, Y., Hasegawa, T., Ko, S., Okuyama, Y., Ohtsuki, A., Takagi, A., & Ikeda, S. (2009). Efficacy of 308‐nm excimer
light for Japanese patients with psoriasis. The Journal of dermatology, 36(11), 579-582.
Nopadol Nopkhun, N. R., Puan Sutthipinittham, et al. (2011). Thai Clinical Practice Guideline for Psoriasis. Organization, W. H. (2016). Global report on psoriasis. 2016. World Health Organization website. http://apps.
who. int/iris/bitstream/handle/10665/204417/9789241565189_eng. pdf.
Thakur, A., Bishnoi, A., Dogra, S., & Narang, T. (2018). Comparison of effectiveness and safety of excimer lamp
vs topical calcipotriol‐clobetasol propionate combination in the treatment of palmoplantar psoriasis.
Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 34(4), 249-256.
Weller Richard, J. A. H., John Savin, Mark Dahl. (2008). Clinical dermatology (4th ed.). Malden, MA: Blackwell.
Published
2021-08-10