ประสิทธิผลของการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดที่มีเม็ดเลือดขาวและไฟบรินเข้าสู่ใต้ผิวร่วมกับ เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วนในการรักษารอยแตกลาย

  • ณัฏฐานิช บุญมาลี
  • เทพ เฉลิมชัย
Keywords: เกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดที่มีเม็ดเลือดขาวและไฟบริน, เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งสว่ น, รอยแตกลาย

Abstract

รอยแตกลายเป็นปัญหาทางผิวหนังที่พบได้บ่อย แม้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสําคัญทางด้านสุขภาพแต่ส่งผลกระทบทางด้าน จิตใจ ที่ผ่านมาพบว่าเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วนได้ผลดีในการรักษารอยแตกลาย และพบว่าเกล็ดเลือดเข้มข้น ชนิดที่มีเม็ดเลือดขาวและไฟบรินสามารถเพิ่มการสรา้งเส้นใยคอลลาเจนและช่วยเรอื่งความเรียบเนียนของผิวหนังได้งานวิจัยนี้ จึงทําเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้การฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดที่มีเม็ดเลือดขาวและไฟบรินเข้าสู่ใต้ผิวร่วมกับ เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วน (กลุ่มทดลอง) เทียบกับเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วนเพียงอย่างเดียว (กลุ่มควบคุม)ในการรักษารอยแตกลายงานวิจัยจะทําการแบ่งรอยโรคเป็น2ฝั่งซ้าย-ขวาในคนเดียวกันและสุ่มเลือกวิธกีาร รักษาให้ข้างหนึ่งรับการรักษาแบบกลุ่มทดลองและอีกข้างหนึ่งรับการรักษาแบบกลุ่มควบคุม ทําการรักษาทั้งหมด 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 4 สัปดาห์ และติดตามผลที่ 12 สัปดาห์ โดยจะประเมินผลค่าคะแนนการเปลี่ยนแปลงของรอยแตกลายทาง คลินิกโดยรวมเมื่อเทียบกับก่อนรักษา การลดลงของขนาดพื้นที่รอยแตกลาย ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัคร และผลข้างเคียง ผลการศึกษาพบว่า จากผู้เข้าร่วมวิจัยจํานวน 12 คน อายุเฉลี่ย 31.6 ± 8.8 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 91.7 เมื่อติดตามครบ12สัปดาห์พบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาดว้ยการฉีดเกลด็เลอืดเข้มข้นชนิดที่มีเม็ดเลือดขาวและไฟบรินเข้าสใู่ต้ ผิวร่วมกับเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วนมีค่าคะแนนการเปลี่ยนแปลงของรอยแตกลายทางคลินิกโดยรวมเทียบกับ ก่อนรักษาดีกว่าเมื่อเทียบกับเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วนเพียงอย่างเดียว (1.58±0.67 และ 1.0± 0.74 ตามลําดับ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ค่า p =0.008) นอกจากนี้ กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นมีระดับ ความพึงพอใจที่ 12 สัปดาห์ดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มเลเซอร์เพียงอย่างเดียว (p=0.007) ขนาดพื้นที่รอยแตกลายมีขนาดลดลง เทียบกับก่อนการรักษาอย่างมีนัยสําคัญทั้งสองกลุ่ม (p <0.001) แต่ไม่แตกต่างกัน (p=0.572) ไม่พบผลข้างเคียงใดๆ สรุปได้ว่าการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดที่มีเม็ดเลือดขาวและไฟบรินร่วมกับการรักษาด้วยเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่ง ส่วนมีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มเลเซอร์เพียงอย่างเดียวและมีความปลอดภัย แต่อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผล ระยะยาวหรือการกลับเป็นซ้ํา สามารถใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการรักษารอยแตกลายได้

References

Macedo OR, Macedo O, Bussade M, Salgado A, Ribeiro M. (2007). Fractional photothermolysis for the treatment of striae distensae. American Academy of Dermatology, 56(2), 204.
Cameli, N., Mariano, M., Cordone, I., Abril, E., Masi, S., & Foddai, M. L. (2017). Autologous Pure Platelet-Rich Plasma Dermal Injections for Facial Skin Rejuvenation: Clinical, Instrumental, and Flow Cytometry Assessment. dermatologic surgery, 436, 826-835.
Choukroun, J., & Ghanaati, S. (2018). Reduction of relative centrifugation force within injectable platelet rich- fibrin (PRF) concentrates advances patients' own inflammatory cells, platelets and growth factors: the first introduction to the low-speed centrifugation concept. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 441, 87-95.
Lee SE, Kim JH, Lee SJ, Lee JE, Kang JM, Kim YK, et al. (2010). Treatment of striae distensae using an ablative
10,600-nm carbon dioxide fractional laser: a retrospective review of 27 participants. Dermatologic
surgery, 36(11), 1683-90.
Kim IS, Park KY, Kim BJ et al. (2012). Efficacy of intradermal radiofrequency combined with autologous
platelet-rich plasma in striae distensae: a pilot study. International Journal of Dermatology, 51,
1253–8.
Gamil HD, Ibrahim SA, Ebrahim HM, Albalat W. (2018). Platelet-Rich Plasma Versus Tretinoin in Treatment of
Striae Distensae: A Comparative Study. Dermatologic surgery, 44(5), 697-704.
Makki M, Younes AEKH, Fathy A, Abd ElDayem OY, Morsy H. (2019). Efficacy of platelet-rich plasma plus fractional carbon dioxide laser in treating posttraumatic scars. Dermatologic Therapy, 32(5), e13031. Galal O, Tawfik AA, Abdalla N, Soliman M. (2019). Fractional CO2 laser versus combined platelet-rich plasma and fractional CO2 laser in treatment of acne scars: Image analysis system evaluation. journal of
cosmetic dermatology, 18(6), 1665-1671.
Naeini FF, Nikyar Z, Mokhtari F, Bahrami A. (2014). Comparison of the fractional CO2 laser and the combined
use of a pulsed dye laser with fractional CO2 laser in striae alba treatment. Advanced biomedical research, 3, 184.
Published
2021-08-10