การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาแบบสูตรผสมด้วยเลเซอร์ชนิดไดโอด 577 นาโมเมตรร่วมกับ การฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนดท์ ี่รอยโรค เทียบกับการฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรคเพียงอย่างเดียวในการรักษาแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์

  • ณัฏฐวี พัตราภรณ์วิโรจน์
  • เทพ เฉลิมชัย
Keywords: แผลเป็นนูน, คลี อยด์, เลเซอร์ชนิดไดโอด ความยาวคลื่น 577 นาโมเมตร, สารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์

Abstract

แผลเป็นนูนและคีลอยด์ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากผิวหนังมีการบาดเจ็บถึงชั้นผิวหนังแท้จนเกิดเป็นรอยแผลเป็น การรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์มีหลายวิธีและได้ผลต่างกัน เลเซอร์ไดโอดชนิดความยาวคลื่น 577 นาโนเมตรเป็นเลเซอร์ที่ ใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและแผลเป็น ที่ผ่านมามีงานวิจัยพบว่าการใช้เลเซอร์ไดโอดชนิดความยาวคลื่น 577 นาโนเมตรได้ผลในการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์แต่ได้ผลไม่มากนัก การรักษาแบบสูตรผสมจึงอาจช่วยเพิ่มประสิทธผิ ลใน การรักษาได้แต่ยังมีข้อมูลงานวิจัยน้อยงานวิจัยนมี้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาแบบสูตรผสม ของเลเซอร์ชนิดไดโอดช่วงความยาวคลื่น 577 นาโมเมตรร่วมกับการฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรค (กลุ่มทดลอง) เทียบกับการฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์เพียงอย่างเดียว (กลุ่มควบคุม) ในการรักษาแผลเป็นนูนหรือคี ลอยด์ ผู้วิจัยทําการสุ่มเลือกอาสาสมัครแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 12 คนและกลุ่มควบคุม 12 คน ผู้วิจัยจะทําการรักษาทั้งหมด 2 ครั้ง ที่ครั้งแรกและที่ 4 สัปดาห์ และ จะติดตามผลการรักษาที่ 8 สัปดาห์หลังการรักษาครั้งแรก การประเมินผล ประกอบด้วย ค่าคะแนนความรุนแรงของรอยแผลเป็นโดยรวมจากการประเมินโดยแพทย์ และ จากอาสาสมัคร ขนาดความ หนาของรอยโรค คะแนนความพึงพอใจประเมินโดยอาสาสมัคร และผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น จากกลุ่มตัวอย่าง 24 คนที่เข้าร่วม โครงการ มีอายุเฉลี่ย 33.8 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 41.7 และเพศชายร้อยละ 58.3 เมื่อติดตามครบ 8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มที่ ได้รับการรักษาแบบสูตรผสมมีค่าคะแนนความรุนแรงของรอยแผลเป็นโดยรวมจากการประเมินโดยแพทย์และโดยอาสาสมัคร ลดลงมากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ (POSAS observer scale เท่ากับ 24.6+10.8 และ 29.2+10.7 ตามลําดับ, ค่า p =0.05 และ POSAS patient scale เท่ากับ 21.7+8.8 และ 26.7+6.8 ตามลําดับ, ค่า p =0.027) ส่วนค่า ความหนาของรอยโรคและคะแนนความพึงพอใจที่ 8 สัปดาห์พบว่าไม่แตกต่างกันทั้งสองกลุ่ม (p>0.05) ผลข้างเคียงด้าน เลเซอร์ที่พบได้แก่ รอยดําพบ 3 คน (ร้อยละ 25) และภาวะผิวแห้ง 2 คน (ร้อยละ 16.7) สรุปได้ว่า การรักษาร่วมกันของ เลเซอร์ชนิดไดโอด ความยาวคลื่น 577 นาโมเมตรและการฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรค สามารถลดค่า คะแนนความรุนแรงของรอยแผลเป็นโดยรวมจากการประเมินโดยแพทย์และโดยอาสาสมัครได้มากกว่าการรักษาด้วยการฉีด สารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์เพียงอย่างเดียว ในการรักษาแผลเป็นนูนหรือแผลเป็นคีลอยด์ และสามารถนําเป็นทางเลือก ใหม่ในการรักษาได้

References

Alexander, Sajin, Girisha, Banavasi S, Sripathi, Handattu, Noronha, Tonita M, & Alva, Akshata C. (2019). Efficacy of fractional CO2 laser with intralesional steroid compared with intralesional steroid alone in the treatment of keloids and hypertrophic scars. Journal of cosmetic dermatology, 18(6), 1648-1656.
Anderson, R Rox, & Parrish, John A. (1983). Selective photothermolysis: precise microsurgery by selective absorption of pulsed radiation. Science, 220(4596), 524-527.
Baisch, A., & Riedel, F. (2006). [Hyperplastic scars and keloids. Part I: basics and prevention]. HNO, 54(11), 893-904; quiz 905. doi: 10.1007/s00106-006-1462-z
Chernoff, W Gregory, Cramer, Harvey, & Su-Huang, Stephanie. (2007). The efficacy of topical silicone gel elastomers in the treatment of hypertrophic scars, keloid scars, and post–laser exfoliation erythema. Aesthetic plastic surgery, 31(5), 495-500.
Darougheh, A, Asilian, A, & Shariati, F. (2009). Intralesional triamcinolone alone or in combination with 5‐ fluorouracil for the treatment of keloid and hypertrophic scars. Clinical and Experimental Dermatology: Clinical dermatology, 34(2), 219-223.
Engrav, Loren H, Garner, Warren L, & Tredget, Edward E. (2007). Hypertrophic scar, wound contraction and hyper-hypopigmentation. Journal of burn care & research, 28(4), 593-597.
Kapicioglu, Yelda, Sarac, Gulbahar, & Cenk, Hulya. (2019). Treatment of erythematotelangiectatic rosacea, facial erythema, and facial telangiectasia with a 577-nm pro-yellow laser: a case series. Lasers in medical science, 34(1), 93-98.
Koc, Erol, Arca, Ercan, Surucu, Baris, & Kurumlu, Zafer. (2008). An open, randomized, controlled, comparative study of the combined effect of intralesional triamcinolone acetonide and onion extract gel and intralesional triamcinolone acetonide alone in the treatment of hypertrophic scars and keloids. Dermatologic Surgery, 34(11), 1507-1514.
Lee, Young In, Kim, Jihee, Yang, Chae Eun, Hong, Jong Won, Lee, Won Jai, & Lee, Ju Hee. (2019). Combined therapeutic strategies for keloid treatment. Dermatologic Surgery, 45(6), 802-810.
MOUSTAFA, MAHMOUD FH, & ABDEL-FA, ABDEL-FA TTAH MA. (1975). Presumptive evidence of the effect of pregnancy estrogens on keloid growth. Plastic and reconstructive surgery, 56(4), 450-453.
Niessen, Frank B, Spauwen, Paul HM, Schalkwijk, Joost, & Kon, Moshe. (1999). On the nature of hypertrophic
scars and keloids: a review. Plastic and reconstructive surgery, 104(5), 1435-1458.
Oluwasanmi, JO. (1974). Keloids in the African. Clinics in plastic surgery, 1(1), 179-195.
Paquet, P., Hermanns, J. F., & Pierard, G. E. (2001). Effect of the 585 nm flashlamp-pumped pulsed dye laser
for the treatment of keloids. Dermatol Surg, 27(2), 171-174. doi: 10.1046/j.1524-4725.2001.00169.x
Ren, Y., Zhou, X., Wei, Z., Lin, W., Fan, B., & Feng, S. (2017). Efficacy and safety of triamcinolone acetonide
alone and in combination with 5-fluorouracil for treating hypertrophic scars and keloids: a
systematic review and meta-analysis. Int Wound J, 14(3), 480-487. doi: 10.1111/iwj.12629
Robles, David T, & Berg, Daniel. (2007). Abnormal wound healing: keloids. Clinics in dermatology, 25(1), 26-
32.
Slemp, Alison E, & Kirschner, Richard E. (2006). Keloids and scars: a review of keloids and scars, their
pathogenesis, risk factors, and management. Current opinion in pediatrics, 18(4), 396-402.
Son, In Pyeong, Park, Kui Young, Kim, Beomjoon, & Kim, Myeung Nam. (2014). Pilot study of the efficacy of 578 nm copper bromide laser combined with intralesional corticosteroid injection for treatment of
keloids and hypertrophic scars. Annals of dermatology, 26(2), 156.
Wang, J., Wu, J., Xu, M., Gao, Q., Chen, B., Wang, F., & Song, H. (2020). Combination therapy of refractory
keloid with ultrapulse fractional carbon dioxide (CO2 ) laser and topical triamcinolone in Asians-
long-term prevention of keloid recurrence. Dermatol Ther, 33(6), e14359. doi: 10.1111/dth.14359 Willows, Brooke M, Ilyas, Muneeb, & Sharma, Amit. (2017). Laser in the management of burn scars. Burns,
43(7), 1379-1389.
Wolfram, Dolores, Tzankov, Alexandar, Pülzl, Petra, & PIZA‐KATZER, HILDEGUNDE. (2009). Hypertrophic scars
and keloids—a review of their pathophysiology, risk factors, and therapeutic management. Dermatologic surgery, 35(2), 171-181.
Published
2021-08-10