ความรู้ความเข้าใจบุคลากรของหน่วยงานนิติเวชศาสตร์เกี่ยวกับ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

  • วิไลรัตน์ สุริยวงศ์
  • ณิช วงศ์ส่องจ้า
Keywords: ิติเวชศาสตร์,พิสูจนห์ลักฐาน,นิติวิทยาศาสตร์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและระดับความคิดเห็นในด้านปัญหาอุปสรรค ในงานนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรกลุ่มงานนิติเวชศาสตร์, 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับ ความรู้ความเข้าใจ และระดับความคิดเห็นในด้านปัญหาอุปสรรค ในงานนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากร กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน นิติเวชศาสตร์ ของโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลกลาง สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสถาบันนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 240 คน ผลการวิจัย พบว่า จากการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทําให้มีความรู้ความเข้าใจและมีบทบาทการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติเวช และ วิทยาศาสตร์แตกต่างกันหรือไม่ จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทําให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีบทบาทการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติเวชและ นิติวิทยาศาสตร์ไม่แตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น0.05และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยควรมีการ จัดอบรมความรู้ทางด้านนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับหลักการเก็บวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อสามารถนําความรู้ความเข้าใจทางนิติเวชศาสตร์มาใช้ในการอํานวยความยุติธรรมได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และหน่วยงานควรมีนโยบายในการลดข้าราชการมาจากข้อจํากัดของงบประมาณแผ่นดิน ทําให้มีบุคลากร ที่ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ ควรเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติเวช และนิติวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระ งานของบุคลากรเดิม

References

ขวัญใจ ยิ่งเจริญ, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี และศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง. (2563). ความเข้าใจและการใช้นิติวิทยาศาสตร์
ในการสอบสวนคดีอาชญากรรมเฉพาะทางของพนักงานสอบสวน. วารสารสังคมศาสตร์. 9(1), 1-8. จิตรภากร ภักด,ี ณิช วงศ์ส่องจ้า และณรงค์ กุลนิเทศ (2563). ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้าน
การรับฟังพยานหลักฐานทางนิตวิิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน:กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 1. ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11. 1187-1199. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา.
ปัจจิกาล สุวรรณชาศรี. (2558). ความเข้าใจของพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้าเกี่ยวกับหลักฐานทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). นครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พงศกร ฐิตโชติ. (ม.ป.ป.). นิติเวชศาสตร์เบ้ืองต้น. สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 15, 2563, จาก http://www.cifs.moj.go.th/main/index.php/th/2013-11-14-01-22-16?.
แสวง บุญเฉลิมวิภาส. (2556). นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์. (พิมพ์คร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ วิญญูชน จํากัด.
Published
2021-08-10