แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของธุรกิจโรงแรมและทพี่ ัก ตามมาตรฐานของรัฐบาลไทย และ หน่วยงานสากล

  • เสฎฐวุฒิ ชนะทรัพย์
  • วีระ วีระโสภณ
Keywords: ท่องเที่ยว,โรงแรม,โควดิ19,องค์กรอนามัยโลก,หน่วยงานสากล,มาตราฐานSHAประเทศไทย

Abstract

การจัดการการแพร่ระบาดเกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด19มีความสําคัญอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมี โรงแรมที่พักเป็นสถานที่ที่ใช้เวลาอยู่นานที่สุด การศึกษาการจัดการและแนวทางป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด19 จึงเป็นเรื่อง สําคัญ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 นําไปสู่การเลือกสรรโรงแรมที่พัก สําหรับการจัดการการนําเที่ยวต่างประเทศ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจียเอกสาร ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารสําคัญที่ได้รับ การตีพิมพ์จากหน่วยงานสากลที่เป็น Best Practice เนื่องจากเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติและมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลหลักและโรงแรมแบรนด์ชั้นชําระดับโลก ประกอบด้วยองค์กรอนามัยโลก, หน่วยงาน AHLA ของ อเมริกา, STAYSAFE MN ของรัฐมินิโซต้า, แนวทางด้านธุรกิจและการบริการของ หน่วยงานสาธารณสุข นิวซีแลนด์, แนวทางการจัดการของ NSW ออสเตรเลีย, All safe Accor รวมไปถึงหน่วยงาน SHA ของประเทศไทย จากการศึกษา เอกสารและสรุปสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 นําไปสู่การ เลือกสรรโรงแรมที่พักสําหรับการจัดการการนําเที่ยวต่างประเทศ นั้นมี 10 ข้อหลักที่จะสามารถนํามาปรับใช้เป็นมาตราฐานใน การคัดสรรโรงแรมที่พักสําหรับจัดนําเที่ยวได้ โดยสามารถจัดนําเที่ยวได้ทั้งโรงแรมในยุโรป อเมริกา และ ประเทศไทย โดยแต่ละข้อที่โรงแรมควรปฏิบัติมีดังนี้ 1. การจัดการของผู้ประกอบการด้านพื้นที่สาธารณะ 2. การจัดการของผู้ประกอบการ ด้านห้องพัก 3. การจัดการด้านฝ่ายพนักงานต้อนรับ 4.การจัดการด้านฝ่ายพนักงานแม่บ้าน 5. การจัดการด้านการทําความ สะอาดและอุปกรณ์เฉพาะทาง 6. การจัดการด้านห้องอาหาร 7. การจัดการผ้า 8. การจัดการด้านห้องประชุม และกิจกรรมนันทานาการภายในโรงแรมที่พัก 9. การจัดการกับแขกผู้ติดเชื้อ 10. ด้านผู้บริหารและพนักงาน การเลือกที่พัก สําหรับการจัดนําเที่ยวควรคํานึงถึงแนวทางปฏิบัติที่ได้สรุปผลไว้ 10 ข้อ ซึ่งควรมีอย่างน้อย 3 ข้อ และ ด้านที่ควรมีที่สุดคือ ด้านการจัดการของผู้ประกอบการด้านพื้นที่สาธารณะ ด้านการจัดการของผู้ประกอบการด้านห้องพัก การจัดการด้าน ห้องอาหาร เพราะเป็นปัจจัยสําคัญที่แขกใช้บริการโดยตรงทั้งก่อนเช็คอิน และ ระหว่างใช้บริการในโรงแรม จากพิจรณาจาก 10ข้อ โดยเลือกจาก 3 ข้อหลักที่กล่าวมาจึงเป็นแนวทางสําคัญสําหรับการเลือกที่พักสําหรับรายการนําเที่ยว นอกจากนี้อีก 7 ข้อ เป็นปัจจัยรองในการพิจรณา และพบว่า สิ่งที่องค์กรระดับสากลแนะนําให้ปฏิบัติมากที่สุดคือ การหมั่นล้างมือด้วยสบู่ เหลว หรือ เจลล้างมือแอลกอฮอลที่มีความเข้มข้น 60% ขึ้นไป เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และ ใส่หน้ากากอนามัย สม่ําเสมอในพื้นที่สาธารณะในด้านการทําความสะอาดจะต้องใช้สารฆา่เชื้อตามที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขกําหนดข้อมูลที่ได้ สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจนําเที่ยวและการวางแผนการจัดการเกี่ยวกับโรคโควิด19 ในโรงแรมของประเทศไทยได้

References

Accor Hotel. (2020). GUEST WELLCOME ALLSAFE MEASURES POST COVID-19.
AHLA American Hotel & Lodging association. (2021). Enhanced industry-wide hotel cleaning & Safety
guidelines in response to COVID-19.
https://www.ahla.com/sites/default/files/SafeStayGuidelinesV5_04.26.21.pdf
Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA). (2020). ประเภทกิจการ โรงแรมและที่พักสถานที่จัด
ประชุม. ด้านสินค้าและธุรกิจ ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต
https://thailandsha.tourismthailand.org/info_inside/27
BBC News. (2021, 01 April). Coronavirus pandemic: Tracking the global outbreak, By The Visual and
Data Journalism Team. https://www.bbc.com/news/world-51235105?utm
Cornel Nicolae Jucana, Mihaela Sabina Jucana (2013). Travel and Tourism as a Driver of Economic
Recovery. Travel and Tourism as a Driver of Economic Recovery (sciencedirectassets.com) Dan Reed (2018, 8 Mar). Booming Global Travel And Tourism Is Driving Economies And Job Growth
Despite U.S.-China Trade Strains. The Forbes. https://www.forbes.com/sites/danielreed/2019/03/08/booming-global-travel-tourism-is-driving- economies-and-job-growth-despite-u-s-china-trade-strains/?sh=20a3b7412b85
Minnesota Department of Health. (2021, 15 April). COVID-19 Guidance for Hotel Managers and Owners.
Staysafe MN. https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/lodgingcleaning.pdf Ministry of Health Manatu Hauora (2020, 7 Oct). Guidelines for businesses and services.
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-
19-information-specific-audiences/guidelines-businesses-and-services
NSW GOVERNMENT Health (2020, 24 Aug). Guidance for managers and staff at hotels and other
accommodation facilities hosting people in COVID-19 quarantine isolation.
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/hotels-accommodation.aspx
Sara Salinas (2021, 24 Mar). AstraZeneca revises Covid vaccine data with lower efficacy rate after
accuracy questions. CNBC. Covid vaccine: AstraZeneca issues updated phase three trial data
(cnbc.com)
Time News. (2020, March 11) World Health Organization Declares COVID-19 a 'Pandemic.'
Here's What That Means. https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/ World Health Organization. (2020, 25 Aug). COVID-19 management in hotels and other entities of the
accommodation sector. Interim guidance. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333992/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.3- eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
กรมควบคุมโรค. (2564, 30 มีนาคม). โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID 19) สถานการณ์ในประเทศ. สืบค้นจาก อินเตอร์เนต็ เมื่อ 30 มีนาคม 2564 จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2561,12 ตุลาคม). สรุปรายจ่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออก นอกประเทศ ปี 2560 TOURISM EXPENDITURE BY OUTGOING THAI TRAVELLERS (Q1-Q4 2017). สืบค้นจากอินเตอร์เนต็ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จาก https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=505
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2563,30 ตุลาคม). สรุปรายจ่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออก นอกประเทศ ปี 2562 (TOURISM EXPENDITURE BY OUTGOING THAI TRAVELLERS). สืบคน้ จาก อินเตอร์เนต็เมื่อวันที่30มีนาคม2564จากhttps://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=616
วันเพ็ญ พุทธนานนท์. (2563. 30 ธันวาคม). ธุรกิจอ่วม ‘พิษโควิด’ รอบปี 2563 ซ้ําด้วยระบาด. . The Bangkok insight. สืบค้นจากอินเตอร์เนต็ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จาก https://www.thebangkokinsight.com/334242/
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2522 (2522, 30 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม96 ตอนที่ 72 ฉบับพิเศษ หน้า 1-2
พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 (2558, 8 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม132 ตอนที่ 86 หน้า 33-37
พิริยะ ผลพิรุฬห์. (2563, 15 เมษายน). ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จาก ‘ไวรัสโควิด-19’ มากน้อยอยู่ที่ ‘ผู้นํา’. The
Bangkok insight. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 จาก https://www.thebangkokinsight.com/334242/
ศ.นพ.ยงภู่วรวรรณ.(2564,27กุมภาพันธ์).หมอจฬุาฯตอบสารพัดคําถามวัคซีนโควิด19“ซิโนแวค-แอสตราเซเนกา. ตีพิมพ์ Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จาก https://www.hfocus.org/content/2021/02/21129
มาริสา สุโกลศล หนุนภัคดี นายยกสมาคมโรงแรมไทย (2564). วัคซีนโควิด-19: ภาคท่องเที่ยวกระทุ้งรัฐปลดล็อกนําเข้า วัคซีน แผนนําเข้าโดยรัฐ ฟื้นเศรษฐกจิ ไม่ทัน. ตีพิมพ์ BBC THAI. สืบค้นจากอินเตอร์เนต็ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-56491373
Published
2021-08-10