มาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรมและที่พกัในจังหวดัเชียงใหม่ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

  • นันทิกานต์ ศรีสุวรรณ์
  • ธนา กิติศรีวรพันธุ์
  • วีระ วีระโสภณ
Keywords: ไวรัสโควิด 19 , มาตรฐานความปลอดภัย , ธุรกิจโรงแรมและที่พัก , เชียงใหม่

Abstract

บทความนี้ เป็นการนําเสนอ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรมและที่พัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของที่พักในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกที่พักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ผลการศึกษา พบว่า มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับที่พักที่ผู้ประกอบการพึงมีนั้น จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 2. การจัดอุปกรณ์ทําความสะอาดเพื่อป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อโรค 3. การป้องกันสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งโรงแรมที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็ได้รับมาตรฐาน ความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรมและที่พัก และมีผู้ประกอบการอีกจํานวนไม่น้อยที่กําลังพัฒนาปรับปรุงเพื่อขอรับมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการ และส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักได้รวดเร็ว มากขึ้น

References

กรมควบคุมโรค. (2564). มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 สําหรับผู้ประกอบสถานประกอบการ.
[ออนไลน์]. สบื ค้นเมื่อ 24 กุมภาพนั ธ์ 2564. จาก
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/int_operator/int_operator23_050164.pdf กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่. (2563). มั่นใจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัย อุ่นใจ ห่างไกล COVID
19. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2564. จาก
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1519462/
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). มาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว. [ออนไลน์]. สบื ค้นเมื่อ 1 มิถุนายน
2564. จาก
https://secretary.mots.go.th/ewtadmin/ewt/tourist/download/article/article_20171128144640.pdf. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2563). คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 . [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2564. จาก
https://www.mots.go.th/news-view.php?nid=12746.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2563). สถานการณ์การท่องเที่ยวปี 2563. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564.
จาก https://www.mots.go.th/download/article/article_20201229114033.pdf การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2563). มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and
Health Administration). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564. จาก
https://thailandsha.tourismthailand.org/about_us.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองกลยุทธ์การตลาด. (2563). สรุปแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจําปี 2563.
[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564. จาก
https://www.tat.or.th/th/about-tat/market-plan.
พัชรียา แก้วชู. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิ รรมการท่องเที่ยวแบบ New Normal หลังการแพร่
ระบาดโควิด-19. สาขาเอกการบัญชี คณะบริหารธรุ กิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
พุทธชาด ลุนคํา. (2564). ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมหลัง COVID-19. วิจัยกรุงศรี. [ออนไลน์]. สืบคน้ เมื่อ 20 เมษายน 2564. จาก https://www.krungsri.com/th/research/research-intelligence/ri-future-of-tourism-21 .
นภสร พานิช. (2562). การพัฒนาการบริการส่มาตรฐาน ู ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ผ่านเพจเฟสบ๊คุ บริษัท สวัสดี ทราเวล กร๊ป แอนด์ทรานสปอร์ต จํากัด. รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สหกิจศึกษา รหสั วิชา 116- 495 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.(2563).โครงการพัฒนานักจัดการระบบสุขอนามัยในสถานประกอบการธุรกิจบริการ.[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2564. จาก https://1th.me/oQXiP
สมาคมโรงแรมประเทศไทย. (2563). มาตรการปฏิบัติในสถานการณ์COVID-19 สําหรับโรงแรมที่พัก. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564. จาก http://www.thaihotels.org/attachments/view/?attach_id=234370
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่. (2564). มาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564. จาก https://chiangmai.mots.go.th/ewtadmin/ewt/chiangmai/news_view.php?nid=1751
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงั หวัดเชียงใหม่. (2564). สถานการณ์และการดําเนินงานเกยี่ วกับการบริหารจัดการ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. [ออนไลน]์. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2564. จาก https://chiangmai.mots.go.th/news_view.php?nid=1953
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (2563). รายงานการประชุมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปยั หาเศรษฐกิจ จังหวัดเชยี งใหม่. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2564. จาก
https://www.chiangmai.go.th/managing/public/M3/R13Jul2020105121.pdf สํานักนายกรัฐมนตรี. (2564). การติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ความคืบหน้าของมาตรการกาช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการและแรงงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19).
[ออนไลน์]. สบื ค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2564. จากhttps://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38318 International Labour Organization. (2020). COVID-19 & accommodation and food service activities Prevention and control checklist. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2564. จาก
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--
dcomm/documents/publication/wcms_754201.pdf.
World Health Organization. (2020). COVID-19 management in hotels and other entities of the
accommodation sector. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2564. จาก https://apps.who.int/iris/handle/10665/333992 .
Published
2021-08-10