การศึกษาและพัฒนาบูธจําหน่ายสินค้าโอทอปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบ สะท้อนอัตลักษณ์ศิลปะลา้นนาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ ผลิตภัณฑ์ในชุมชน : กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวดั น่าน

  • ศรัณยู สว่างเมฆ
  • นพดล คล้ายวิเศษ
Keywords: บูธจําหน่ายสินค้าโอทอป,แบบถอดประกอบ,อัตลักษณศ์ิลปะล้านนา,ศูนยภ์ูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่าน

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการปรับปรุงรูปแบบบูธขายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จ.น่าน เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดโดยการกระจายแหล่งจําหน่ายสินค้าไปยังที่ต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการ ออกแบบต้องคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการต่อประกอบและการื้อถอนในช่วงเวลาที่จํากัด ซึ่งลักษณะของบูธต้องเป็นแบบ ถอดประกอบที่สะท้อนอัตลักษณ์ศิลปะล้านนา มีความสวยงามแข็งแรงด้านโครงสร้างเพื่อรับน้ําหนักของสินค้า มีขนาดและสัดส่วน ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้สอยของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนมียอดจําหน่ายที่สูงขึ้น

จากการวิเคราะห์รูปแบบอัตลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาทําให้ได้แนวความคิดมา 4 แบบคือแนวความคิดจาก ส่วนประกอบของเรือน “กาแล” แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมหลองข้าว แนวความคิดจากส่วนประกอบของเรือน “ควั่น” แนวความคิดจากลายจักสานหญ้าสามเหลี่ยม หลังจากนั้นได้นํามาพัฒนาสู่ขั้นตอนตีความหมายของพื้นที่ว่างใช้สอยในรูปแบบ บูธถอดประกอบเพื่อนําไปสู่การออกแบบบูธถอดประกอบจํานวน 4 แบบ และได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อหาความพึงพอใจต่อ รูปแบบของบูธถอดประกอบแต่ละแบบที่ตอบสนองต่อคุณประโยชน์การใช้สอยในด้านต่างๆ

สรุปได้ว่าบูธถอดประกอบจากแนวความคิดจากส่วนประกอบในเรือนล้านนาที่เรียกว่า “กาแล” ได้อัตราค่าร้อยละ ความพึงพอใจสูงสุดใน 3 ด้านคือ ร้อยละความพึงพอใจต่อรูปแบบของบูธถอดประกอบ ร้อยละความพึงพอใจต่อการต่อ ประกอบของชิ้นงานและการถอดเก็บและเคลื่อนย้าย ร้อยละความพึงพอใจต่อการรับรู้ของความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา

References

ทัศนัย ดํารงหัด.2558. ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษใบไม้แห้ง. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ปราโมทย์ พัฒนา. 2560. แนวความคิดในการออกแบบ. [Online] : http://fdesign asis.blogspot.com/2014/04/
fdesignbasis-4-conceptual-design.html เพ็ญศรีเขมะสุวรรณ.2558.การจัดแสดงสินค้า.กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ.2556. การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้นของช่างปูนปั้น ในจังหวัด
เชียงใหม่และลําพูน. สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่.
วินัย หมั่นคติธรรม. 2553. การวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกรณีศึกษา : อาคารที่พักแบบโฮมสเตย์ จังหวัด
สมุทรสงคราม. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2532. ศิลปหัตถกรรมไทย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.ปีศิลปหัตถกรรมไทย.พ.ศ. 2531 - 2331. ศักดิ์ชัย สายสิงห.2560. ศิลปะล้านนา. [Online] : https://welovemuseum.files. ordpress.com/2011/02/
e0b8a5e0b989e0b8b2e0b899e0b899e0b8b2.pdf
สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ. “กลยุทธ์การออกงานแสดงสินค้า อย่างไรให้คุ้มค่า”. ปีที่ 5 ฉบับที่ 38
กุมภาพันธ์ 2558
__________ 2560. กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม. [Online] : https://sites. oogle.com/site/archbasicdesign/
course-syllabus-and-text
__________ 2560. แนวคิดของกระบวนการหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม.[Online] : http://pioneer.chula.ac.th/
~yongyudh/book2/Architecture%20Design%20Methodology.htm
__________ 2560.หลักในการออกแบบจัดแสดงสินค้า. [Online] : http://incquity.com/articles/marketing-boost/7-
benefits-business-trade-fair : 2017
Published
2021-08-10