ผลของการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อการตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ ของนักศึกษาวิชาชีพครู

  • อัจฉรา อินโต
Keywords: การปรึกษากลมุ่ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง,การตระหนักรู้บทบาทหน้าที่,นักศึกษาวชิาชีพครู

Abstract

งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาระดับการตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครู2)เพื่อศึกษาผลของ การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อการตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครู ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 จํานวน 175 คน การได้มาซึ่งกลุ่ม ตัวอย่างผู้วิจัยดําเนินการคัดเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) คือ กลุ่มตัวอย่างแรกที่ใช้ในการศึกษา ระดับการตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครูจํานวน 163 คนได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ นักศึกษาที่มีคะแนนจากแบบวัดการตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครูระดับน้อย สัมภาษณ์ความสมัครใจ เข้าร่วมการปรึกษากลุ่มจํานวน 20 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อ การตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครูและกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการปรึกษากลมุ่ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงทมี่ี ต่อการตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครู เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 1)โปรแกรมการปรึกษากลุ่ม ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อการตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครู ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านจิตวิทยาการปรึกษาจํานวน 5 ท่าน เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4 2)แบบวัดการตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครูมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.00 สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่ม และหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1)นักศึกษาวิชาชีพครูผู้ตอบแบบวัดมีค่าเฉลี่ยคะแนนความตระหนักรู้ บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก(x =4.23)2)กลุ่มทดลองทไี่ด้รับการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญ ความจริงที่มีต่อการตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครู เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวัดผล 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ ก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนการตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของ นักศึกษาวิชาชีพครูระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสงู กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่ม ทดลองมีคะแนนการตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครูระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะ ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงสามารถส่งเสริม การตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครูได้ ส่งผลให้นักศึกษาวิชาชีพครูเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ของตนเองมีความตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

References

กระทรวงสาธารณสุข. (2559). องค์ความรู้การดําเนินงานดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการสําหรับทีมนักจัดการสุขภาพ
วัยรุ่น(Teen Manager).กรุงเทพฯ: สํานักส่งเสริมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
ชัญญา ภาคอุทัย. (2557). ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการเรียนรู้ด้วยการนําตนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 6. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, ปีที่ 12(2). สืบค้นเมื่อ สิงหาคม 1,2563. จาก
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMCS/article/view/46892
ณัฐมน พันธุ์ชาตรี. (2559). การสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ.
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นิชชิมา ทนศิริ. (2551). ผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการปรับตัวทางสังคมของ
นักเรียนวัยรุ่น. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา. พงษ์พันธ์ พงษ์โสภาและวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา. (2557). ทฤษฎีและเทคนิคการให้คําปรึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญนภา กุลนภาดล. (2562). การให้การปรึกษาวัยรุ่น= Adolescents counseling(พิมพ์ครั้งที่ 9).ชลบุรี:
บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จํากัด.
ภักดี อ่องมะลิ. (2553). ผลของการให้คําปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมรับผิดชอบด้านการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
บริหารธุรกิจ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา, มหาวิทยาลัยบูรามคําแหง. ยนต์ ชุ่มจิต. (2558). ความเป็นครู Self Actualization for Teachers(พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
วัชรี ทรัพย์มี. (2556). ทฤษฎีให้บริการปรึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิรัล ธัญวิรัล และคณะ. (2555). ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการกํากับตนเองในการดูแล
สุขภาพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. วารสารแพทย์ทหารบก, 65(2).
ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2549). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 2: วัยรุ่น-วัยสูงอายุ (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อัจฉรา อินโต.(2563). การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อการตระหนักรู้บทบาท
หน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครู.วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 2(3),89-100.
Mansoureh Hajhosseini. (2016). Effectiveness of Group Counseling based on Reality Therapy on
Academic Procrastination and Behavioral Self-Regulation of Students. Int J Behav Vol.10(3),
119-124. Available: http://www.behavsci.ir.
Corey, G. (2009). Theory and Practice of counseling and psychotherapy (8th ed). Belmont, CA:
Brooks/Cole.
Published
2021-08-10