เด็กพิเศษกับความพิเศษในงานศิลปะ

  • อริสรา รักษาผล
Keywords: เด็กพิเศษ, เด็กออทิสติก, สภาวะจิตใจ, จินตนาการ, ความแตกต่าง

Abstract

งานวิจัยนี้เปนการสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการแสดงออกในจินตนาการของกลุมเด็กออทิสติก โดยนําเอาผลงานภาพวาด ของเด็กออทิสติกแตละประเภท จําแนก แยกแยะ ใหเห็นถึงความแตกตางทางความคิด อารมณของกลุมเด็กออทิสติก ผสมผสาน ระหวางจินตนาการของเด็กออทิสติก ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเร่ืองราว การแสดงออก ความคิด จินตนาการอันบริสุทธของเด็กออทิสติก โดยมุงเนน ศึกษาเรื่องราวความสนใจของเด็กออทิสติก ในชวงระยะอายุระหวาง 3-10 ป เพื่อคนหาและแสดงใหเห็นถึงสภาวะจิต ใตสํานึก ความตองการตางๆที่เด็กไมสามารถแสดงออกมาไดโดยตรง ใหบุคคลรอบขางหนั มาสนใจถึงพัฒนาการดานความคิดของ เด็กออทิสติก เห็นคุณคาและความสามารถของเด็ก รวมทั้งการแสดงออกในมุมมอง ความคิด จินตนาการที่หลายคนยังไมสมั ผสั และ กระตุนใหพอแมหรือผูดูแลใกลชิดไดตระหนักถึงพัฒนาการโดยใชศิลปะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร เพราะศิลปะเปนภาษาภาพ ภาษาแหงอารมณ ความรูสึกความคิด เปนสื่อสากลที่สามารถเขาใจไดทั้งสภาวะภายในได

กระบวนการวิจัยคร้ังนี้มีขั้นตอนเริ่มจากการศึกษาคนควา เปรียบเทียบ แยกแยะระหวางเด็กออทิสติกกับเด็กปกติ และ นําผลงานศึกษามาจําแนกโดยเปรียบเทียบจากระยะการวาดระหวางเด็กออทิสติกกับเด็กปกติ แลวนําผลงานของเด็กออทิสติก มาแยกประเภทความรุนแรง กอนจะทําการลงพื้นที่ศึกษาและสังเกต ทาทาง การแสดงออก รวมทั้งการสื่อสารระหวางเดก็ ออทิสตกิ กับบุคคลรอบขาง โดยเร่ิมสรางกิจกรรมทางศิลปะ มีเกณฑการใชสีแตละสีแตกตางกันออกไป แลวนํามาสรางเปนชิ้นงาน โดยใช เรื่องราวในผลงานสรางสรรคของเด็กผสมผสานกับการรับฟงเรื่องราวตางๆ จนนําไปสกู ารศึกษาวิจัย ความคิด จินตนาการ อารมณ ความรูสึกของเด็กออทิสติก ที่สามารถกระตุนใหบุคคลปกติเขาใจ ตระหนักถึงสิ่งที่ถายทอดออกมาไดงายขึ้น

References

กรมสุขภาพจิต. 2562. 'คืนสุขพัฒนาลูก ออทิสติก สสู ังคม', หนังสือพิมพที่เก่ียวของกับสุขภาพจิต.
จิราภา ศรีรัตน, ประนอม รอดคําดี, สุนิศา สุขตระกูล 2561. 'ประสบการณของมารดาเด็กออทิสติกวยั เรียนทร่ี ับรูการถูกตีตรา',
วารสารพยาบาลทหารบก, ปที่ 19
ดร.ขวัญ หารทรงกิจพงษ. 2553. 'ถอดรหัสเด็กออทิสติก', นติ ยสารรกั ลูก, 327: 88-90. นพ.ทวีศักดิ์ สิริรตั น. 2017. 'Autism and Pretend Play'.
ศรุตานนท ไรแสง. 2559. 'จินตนาการ : สิ่งสรรคส รางความเปนอัตลกั ษณ', วารสารพุทธมัคค, ฉบับที่ 2: 1-6.
สมภพ จงจิตตโพธา. 2554. 'องคประกอบศิลป', สํานักพิมพ วาดศลิ ป. เมตตาสุวรรณศร2558."เสนใยแหงความรักของแม."วิทยานิพนธหลักสูตรปรญิ ญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป
มหาวิทยาลยั ศิลปากร.
Byrne, R. M. J. 2005. "The Rational Imagination: How People Create Alternatives to Reality." Cambridge.
Published
2021-08-10