ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด กับความเครียดในการทํางานของบุคลากร ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

  • ปรีญาพร ปัญจมณี
  • วิลาสินี จินตลิขิตดี
Keywords: ความเครียดของบุคลากร,ความเครียดในการทํางาน,ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทณั ฑ์

Abstract

สถานการณ์ประชากรวัยแรงงานทั่วโลกกําลังประสบปัญหาความเครียดจากการทํางานเพิ่มมากขึ้น ทําให้ส่งผล กระทบต่อคุณภาพการทํางานและสุขภาพ ซึ่งทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่บุคลากรมีแนวโน้มจะเกิด ความเครียดในการทํางานได้ง่าย การวิจัยนี้ศึกษาระดับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในทัณฑสถานโรงพยาบาล ราชทัณฑ์ และความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของบุคลากรกับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรในทัณฑสถานโรงพยาบาล ราชทัณฑ์ จํานวน 186 ราย ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีความเครียดในการ ทํางานอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.95 S.D. = 0.99) ความเครียดของบุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียด ในการทํางานของบุคลากรในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ในระดับปานกลาง (r=.438) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ส่วนงานการเจ้าหน้าที่นําไปใช้พัฒนา บุคลากรในหน่วยงาน และนําไปพัฒนาปรับปรุงด้านสวัสดิการให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม

References

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2541). คู่มือการดําเนินงานในคลินิกคลายเครียด. นนทบุรี: ผู้แต่ง. กัลยา วานิชย์บัญชา. (2550). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสําหรับการบริหารและวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 10).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตต์กวี โพธิ์โน. (2562, พฤษภาคม 1). วัยทํางานเครียด กลายเป็นนางกวักเรียกโรค แนะสังเกตสัญญาณเตือน 3 ด้าน.
ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1557755.
เจษฎา โชคดํารงสุข. (2558). วัยแรงงานมีสภาวะเครียด กรมสุขภาพจิตแนะใช้วิธี 4ส1ม. สืบค้น 3 ตุลาคม 2563, จาก
https://th.rajanukul.go.th/preview-3339.html.
ฐาปนี วังกานนท์. (2556). ปัจจัยด้านการทํางานที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แอมพาส
อินดัสตรี จํากัด. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์. (2564). ทัวร์เรือนจํา. สืบค้น 15 ธันวาคม 2563, จาก https://www.hosdoc.com/. ธัญยธรณ์ ทองแก้ว และศิริลักษณ์ ศุภปิติพร. (2561). ความเครียดจากการทํางานและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของ
พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์เวชสาร, 62(2),
197-209.
นริศรา วงค์เลย. (2551). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางเชียงใหม่.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
บริษัท ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน). (2562). ไทยติดโผประเทศสุดเครียด Top 5 ของโลก แซนด์วิชเจนเนอเรชั่น
กดดันหนักสุด. สืบค้น 3 ตุลาคม 2563, จาก https://www.brandbuffet.in.th/ 2019/11/thailand-top-5-
stress-countries-by-cigna/.
ปาณิก เวียงชัย. (2563). การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียด. สืบค้น 3 ตุลาคม 2563, จาก
http://biology.ipst.ac.th/?p=2767.
รัชนี หาญสมสกุล. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทํางาน ลักษณะงาน
กับความสุขในการทํางานของบุคลากรพยาบาลประจําสถานพยาบาล สังกัดกรมราชทัณฑ์. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุรัตน์ อนันทนาธร. (2559). ภาวะความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการตํารวจ สังกัด
ตํารวจภูธร ภาค 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Cooper, C. L. & Cartwright, S. (1997). Managing workplace stress. Thousand Oaks, California: Sage. Cooper, C. L. & J, Marshall. (1976). Occupational Source of Stress. Journal of Occupational Psychology, 4,
11-28.
Hellriegel, D., Slocum, J. & Woodman, R. (1998). Organizational Behavior (8th ed.). Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing.
Janis, I. L. (1952). Psychological stress. New York: John Weiley & Sons.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and
Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396.
Published
2021-08-10