ศึกษาและออกแบบที่นอนสําหรับการนอนหลับระยะสั้น กรณีศึกษา จุดจอดพักรถบรรทุกสถานีตรวจสอบนํา้ หนักโนนสูง(ขาออก) จังหวัดนครราชสีมา

  • ณัฐวุฒิ ปริญญวัฒน์
  • ธเนศ ภิรมย์การ
  • สมชาย เซะวิเศษ
Keywords: ออกแบบที่นอน, นอนหลับระยะสั้น, จุดจอดพักรถบรรทุก

References

ิติ สินธุเสก. 2555. การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน หลักการพิจารณาเบื้องต้น. กรุงเทพฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุลจิต เส็งนา. 2550. การศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนศิลปะ. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คีรินท์ เมฆโหรา. 2551. ทําอย่างไรเมื่อต้องขับรถนานๆ : นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ 351
ทายาท บูรณกาล. 2557. ระวังทําร้ายกระดูกสันหลังโดยไม่รู้ตัว. เข้าถึงได้จากwww.bangkokhealth.com/health/ข้อมูล
สุขภาพ
ธรรณพสมประสงค์.2560.รู้จักกับเตียงนอนและทนี่อน.เข้าถึงได้จากwww.thanop.com
ธีระชัย สุขสด. 2544. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ. โอเดียนสโตร์
นราวุฒิ นพศิริกุล. 2552. การศึกษาและพัฒนาเก้าอี้พักผ่อน สําหรับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา บึง ฉวากเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มลฤดี พงศ์อมร . 2557. ผลของการงีบหลับกลางวันในภาวะอดนอนที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยา. บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วรรณี สหสมโชค .2549 .ออกแบบเฟอร์นิเจอร์. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
วรวัฒน์ ชัยประกอบ. 2532. เก้าอี้ผู้สูงอายุ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะบัณฑิต ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา. 2543. วิทยาศาสตร์เส้นใย. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถาพร บุญมี ณ ชุมแพ. 2545. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 5. กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภณั ฑ์ แอนด์ พริ้นติ้ง
สาคร คันโชติ. 2528. การออกแบบเครื่องเรือน. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ : O.s Printing House
สาโรจน์ ดํารงศลี . 2559. การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก. นครปฐม. งานตําราและเอกสารการพิมพ์ หลักสตู ร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สุรพงษ์ วรรณา. 2557. การศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะสนามด้วยเศษวัสดุปูนปลาสเตอร์. สาระนิพนธ์ปริญญาอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร. 2561. สารเคลือบชนิดใหม่ช่วยให้สิ่งทอจากธรรมชาติกันน้ําได้. ศูนย์เทคโนโลยโี ลหะและวัสดุ
แห่งชาติ
อารีย์ พริ้งงามเด่น. 2558. พฤติกรรมการซื้อที่นอนยางพาราของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย.การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดมรัตน์ เชื้อสุวรรณชัย. 2557. ผลของการใช้น้ํามันหอมระเหยกลิ่นดอกมะลิต่อคุณภาพการนอนในคนที่ต้องเปลี่ยน
ช่วงเวลาทํางาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อุดมศักดิ์ สาริบุตร. 2550. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
Tetsuya Torio, MD, Malcolm Pope, Ph.D., Keisuke Takahashi, MD และ Francis W.Smith, MD. 2006. Aching
Back Sitting Up Straight Could Be the Culprit. (Online). https://press.rsna.org/timssnet/media/pressreleases/pr_target.cfm?ID=294
Published
2021-08-10