การวิเคราะห์พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระ จากดอกทิวลิปด้วยตัวทําละลายและคลื่นไมโครเวฟร่วม

  • วนิดา โมกไธสงค์
  • บรรพต ศิริณัฏสมบูรณ์
Keywords: ิวลิป,สารต้านอนุมูลอิสระ,การสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วม,การประหยดัพลังงาน,ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Abstract

ทิวลิป เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสําคัญ ที่นิยมปลูกเพื่อจําหน่าย หรือปลูกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังการเก็บเกี่ยว หรือใช้ประโยชน์ดอกทิวลิปกลายเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรงานวิจัยนจี้ึงมีแนวคิดที่จะนําดอกทิวลิปสายพันธุ์AdRem (สายพันธุ์ผสม Darwin) มาสกัดสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในกลุ่มสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) เพื่อเพิ่มมูลค่า และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขนึ้ ในกระบวนการสกัดด้วยตัวทําละลายร่วมกับการให้ความร้อนแบบดั้งเดิม และการสกัดโดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับตัวทํา ละลายจากการทดลองพบว่าการสกัดด้วยตัวทําละลายแบบดั้งเดิมทใี่ช้เฮกเซน,เอทานอลและน้ํากลั่นในอตัราส่วนที่เท่ากัน คือ 1 ต่อ 40 ใช้เวลาสกัด 4.5 ชั่วโมง ให้ร้อยละผลผลิตสารต้านอนุมูลอิสระเป็น 0.082, 0.922 และ 16.057 ตามลําดับ ในขณะที่การสกัดโดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับน้ํากลั่นเป็นตัวทําละลาย ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 40 ใช้เวลาเพียง 1 นาที ที่กําลังคลื่นไมโครเวฟ 600 วัตต์ ให้ร้อยละผลผลิตสารต้านอนุมูลอิสระเป็น 14.8 นอกจากนี้การสกัดโดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วม ดังกล่าวสามารถลดการใช้พลังงานคิดเป็นร้อยละ 8.33 และสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือน กระจกคิดเป็นร้อยละ 8.02 ดังนั้นการสกัดโดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมเป็นการสกัดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ทั้งในแง่การใช้ พลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต่ํากว่า

References

ธนภัทรทรงศักดิ์.(2559,3มีนาคม).การสกัดสารสําคญั จากพืชสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ.ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์.
https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=79 เบญจมาศ คุชนี, อัจฉรา พรมลารักษ์, ชญาณ์พิมพ์ บุญชู, ธนาวุธ เขาดี, บุญญวัฒน์ บุญระดม, วณิชชกร สิงห์บรรณ, อชิดา จารุโชติกมล, และปวิตรา พูลบุตร. (2561). ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสและฤทธิ์ต้านออกชิเดชันของสาร
สกัดหยาบจากผลมะเดื่ออุทุมพรด้วยเอทานอล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 62(27), 952-960.
วิภาวรรณ นีละพษ์, บุษบา ผลโยธิน, และวันเช็ง สิทธิกิจโยธิน. (2561). สารสกัดสําคัญจากสมุนไพรไทย : การสกัดด้วยไอ
น้ําและ การสกัดด้วยตัวทําละลาย. วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 28(4), 903-907 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก. (2561). แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ: บริษัท
อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจํากัด.
Arici, M., Karasu, S., Baslar, M., Toker, O.S., & Sagdic, O. (2016). Tulip petal as anovel natural food colorant
source: Extraction optimization and stability studies. Industrial Crops and Products, 91, 215-222. Bandar, H., Hijazi, A., Rammal, H., Hachem, A., Saad, Z., & Badran, B. (2013). Techniques for the Extraction of Bioactive Compounds from Lebanese Urtica dioica. American Journal of Phytomedicine and
Clinical Therapeutics, 16, 507-513.
Chen, L., Hu, J.Y., & Wang, S.Q. (2012). The role of antioxidants in photoprotection: critical review.
Journal of the American Academy of Dermatology, 67(5), 1013-1024.
Embuscado, M. (2015). Spices and herbs: Natural sources of antioxidants - A mini review. Journal of
Functional Foods, 18, 811-819.
Gullon, B., Muniz-Mouro, A., Thelmo, A., Chau, L., Moreira, M.T., & Lema, J.M. (2019). Green approaches for
the extraction of antioxidants from eucalyptus leaves. Industrial Crops & Products, 138, 1-8. Jaap, M. & Marjan, G.M. (2006). Chapter 23 Tulip. In N.O. Anderson (Ed.), Flower Breeding and Genetics
(pp.623-641). Netherlands: Published by Springer.
Pereira, P., Cebola, M.J., Oliveirad, M.C., & Bernardo, G.G. ( 2016) . Supercritical fluid extraction vs
conventional extraction of myrtle leaves and berries: Comparison of antioxidant activity and
identification of bioactive compounds. Journal of Supercritical Fluids, 113, 1–9.
Potrich, E., Miyoshi, S.C.M., Machado, P.F.S., Ribeiro, M.P.A., Tardioli, P.W., Giordano, R.L.C., Cruz, A.J.G., & Giordano, R.C. (2020). Replacing hexane by ethanol for soybean oil extraction: Modeling, simulation, and techno-economic-environmental analysis. Journal of Cleaner Production, 244, 1-
12.
Todd, R. & Baroutian, S. (2017). Techno-economic comparison of subcritical water, supercritical CO2
and organic solvent extraction of bioactive from grape marc. Journal of Cleaner Production, 158, 349-358.
Published
2021-08-10