ศึกษาการใช้ประโยชน์จากต้นข่าสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

  • มนตรี คํายะ
  • ธเนศ ภิรมย์การ
  • สมชาย เซะวิเศษ
Keywords: การใช้ประโยชน์จากต้นข่า, ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

References

มหาวิทยาลยัสยาม
กาลัญ วรพิทยตุ . 2550. เอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity). คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ญาณินมัทธรุศ.2556.โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างจากวัสดุกระดาษเส้นใยธรรมชาติเพื่อเป็นของที่ระลึกสําหรับ
นักท่องเท่ียว.ภาควิชาออกแบบผลิตภณัฑ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ฐานข้อมูลเครื่องยาสมนุไพรคณะเภสชัศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าถึงได้จาก
http://www.thaicrudedrug.com
ธนกร วงศ์ปัญญา. 2562. พลาสตกิ ท่ีกําลังจะถูกเลิกใช้ในไทย The standard. (ร่าง)แผนปฏิบัติการดา้ นการจัดการขยะ
พลาสติก(20ป)ี 2561-2580 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าถึงได้จาก https://thestandard.co/7-types-of-plastic-to-be-canceled-in-thailand/
. 2559. กล่องโฟมบรรจุอาหารอันตรายอย่ามองข้าม. ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
ระพีพันธ์ แดงตันกี. 2554. การพัฒนาและปรับปรุงภาชนะบรรจุจากวัสดุรําข้าว. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วาสนา เจรญิ วิเชียรฉาย. 2551. การออกแบบและพัฒนาผลติ ภณั ฑช์ ุมชนประเภทผลติ ภณั ฑ์จากกระดาษสา กระดาษสับปะรด และกระดาษะขบ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรี
ไววิทย์ยอดประสิทธ์ิ.2558.คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสมัผัสอาหาร.กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรัญญา เสริฟกรา 2558. ความหมายทางจิตวิทยาของรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม. เข้าถึงไดจ้ าก http://www.number24.co.th/portfolio- item/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2 %E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0% B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8
สํานักข่าวไทย(อสมท). 2562. เปิดสถิติการตายพะยูน-ข้อมูลขยะทะเลไทย.เข้าถึงได้จากhttps://tna.mcot.net/tna-338218 สีเบเยอร์. 2562. ความหมายและพลังของแต่ละสี Decorative Paint. เข้าถึงไดจ้ ากhttp://www.beger.co.th>ความหมาย
และพลังของแต่ละสี Decorative Paint ImasaraKisochishiki2010.รูปทรงที่สามารถทนต่อแรงได้Creative&IdeaKAIZEN.เขา้ถึงได้จาก
http://www.tpa.or.th>publisher.
Food Network Solution. ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร เรียบเรียงโดย: ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์. .เข้าถึงได้จากhttp://www.tworksolution.com
Published
2021-08-10