ความผูกพันในองค์กรส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายของครู สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหาคร โดยมีการแสดงความรู้สึกขณะปฏิบัติงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน

  • วณิชยา ใจเร็ว
  • คณิติน จรโคกกรวด
  • วิเชียร รู้บุญ
  • ศศิภา จันทรา
  • ปริญญา เรืองทิพย์
Keywords: ความผูกพันในองค์กร การแสดงความรู้สึกขณะปฏิบัติงาน ความเหนื่อยหน่าย กรุงเทพมหานคร

Abstract

การวิจัยนี้ศึกษา พัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความผูกพันในองค์กร ส่งผลต่อความเหนื่อย หน่ายของครูสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครโดยมีการแสดงความรู้สกึขณะปฏบิัติงานเปน็ตัวแปรสง่ผ่านกลุ่มตัวอย่างเป็น ครูจํานวน 200 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบมีตัวแปรส่งผ่าน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัย พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างแบบมีตัวแปรส่งผ่านที่พัฒนาขึ้นตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 2 =11.82, df =13, relative 2 =0.91, p =0.54 ,GFI =0.99, AGFI =0.96, RMSEA < 0.01, SRMR =0.03 ตัวแปรทั้งหมด ในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ 42 โดยความผูกพันในองค์กร มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อความเหนื่อยหน่ายของครู มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.43 และความผูกพันในองค์กรมีอิทธิพลทางตรง เชิงบวกต่อการแสดงความรู้สึกขณะปฏิบัติงานของครู มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.54 และความผูกพันในองค์กรมีอิทธิพลทางอ้อม เชิงลบต่อความเหนื่อยหน่ายของครู โดยมีการส่งผ่านการแสดงความรู้สึกขณะปฏิบัตงิ าน มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.16 สรุปได้ว่า ความผูกพันในองค์กรเป็นปัจจัยสําคัญทชี่ ่วยลดความเหนื่อยหน่ายของครู องค์กรควรหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความ ผูกพันในองค์กรเพิ่มมากขึ้น ทําให้มีการแสดงความรู้สึกขณะปฏิบัติงานที่ช่วยลดความเหนื่อยหน่ายของครู ซึ่งจะทําให้ครูปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและนําไปสู่คุณภาพในการปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไป

References

นพดล ฤทธิโสมและสงวน อินทร์รกั ษ์. (2559). กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสังกัด กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ Veridian E–Journal,Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิ ปะ, ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2), 749-767.
พูลพงศ์ สุขสว่าง. (2563). โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling) (พิมครั้งที่ 3). ชลบุรี : เอ.พี.บลูปริ้น.
ภูกมล นวนาทเจษฎ และธนีนาฏ ณ สุนทร. (2558). ความผูกพันของครูโรงเรียนเอกชนต่อสถานศึกษาระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 8, ฉบับที่ 2 : 195-207.
วรางคณา พนาสัณท์, (2560). ความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนเรียนร่วมเขตบางกะปิ สังกัด กรุงเทพมหานคร. วารสารรัชต์ภาคย์, ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 กันยายน-ธันวาคม 2561, 141-151.
สํานักการศึกษา. (2563). แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2564. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2564, จาก http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation.
อัษฎากร ศุภกิจ. (2557). ความท้อแท้ในการทํางานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2564, จาก https://rsucon.rsu.ac.th/files/proceedings/nation2014.
Akdemir, Ö. A. (2019). The Effect of Teacher Burnout on Organizational Commitment in Turkish Context. Journal of Education and Training Studies, 7(4), 171-179.
Akin, U. (2021). Exploring the Relationship between Emotional Labor and Organizational Commitment Levels of Teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 91, 61-82.
Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1-18.
Bermejo, L., Hernández-Franco, V., & Prieto-Ursúa, M. (2013). Teacher Well-being: personal and job
resources and demands. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1321-1325.
Habib, H. (2020). Organizational Commitment among Secondary School Teachers in Relation to Job
Burnout. Shanlax International Journal of Education, 8(3), 72-76
Hair, J. F., WC, B., & BJ, B. ve RE Anderson,(2010). Multivariate Data Analysis : A Global Perspective. Hochschild, A.R. (1983). The managed heart: Commercialization of human feeling. Berkeley, CA: University
of California Press.
Hsiu-Chuan Chiu and Chien-Pei (2016). Study on Correlation Between Organizational Commitment and
Emotional labor of Spa tecnicians. Proceedings of 10th IASTEM International Conference, Singapore,
23rd January 2016.
Jung, J., & Kim, Y. (2012). Causes of newspaper firm employee burnout in Korea and its impact on
organizational commitment and turnover intention. The International Journal of Human Resource
Management, 23(17), 3636-3651.
Kline, R. B. (2011). Principle and practice of structural equation modeling. (3rd ed.) New York :
Guilford Publications.
Mathis, D. R., & Jackson, D. B. (2003). Human resource management. (10th ed.). New York: Thomson–South
Western.
Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1997). Maslach Burnout Inventory: Third edition. In Evaluating
stress: A book of resources. Lanham, MD, US: Scarecrow Education, (pp. 191-218).
Schumacker, R. E. (2017). Interaction and nonlinear effects in structural equation modeling : Routledge. Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment. Administrative science
quarterly, 46-56.
Yogun, A. E. (2016). Commitment and Burnout: Mediator Role of The “Emotional Labor”. Eurasian Journal
of Business and Management, 4(2), 28-40.
Published
2021-08-10