การประเมินความเสี่ยงระบบวัดคุมนิรภัยของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิต เม็ดพลาสติก

  • พิชญ์สินี โสดา
  • เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
Keywords: การประเมินความเสี่ยง, ระบบวัดคมุ นิรภยั , มาตรฐาน IEC 61508 และ IEC 61511, ฟังก์ชันวัดคุมนิรภัย

Abstract

ในกระบวนการผลิตทางปิโตรเคมี ระบบวัดคุมนิรภัยถูกใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงอุปกรณ์ที่วัดค่าตัว แปรต่าง ๆ อาทิ เช่น อุณหภูมิ, ความดัน, ระดับของเหลว, การไหล เป็นต้น หากอุปกรณ์การวัดมีความผิดปกติจากการ ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดหรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ อาจเป็นสาเหตุทําให้ค่าตัวแปรในกระบวนการผลิตผิดพลาดไปจากค่าที่ ต้องการ ถ้าค่าตัวแปรต่างๆ มีค่าเกินกว่าจุดที่อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตจะสามารถยอมรับได้ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ อันตรายต่อกระบวนการผลิตก็จะมีค่าสูงขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงจัดทําขึ้นเพื่อประเมินความเสี่ยงของระบบวัดคุมนิรภัย (SIS) ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกตามมาตรฐาน IEC 61508 และ IEC 61511 และประเมิน ระดับความปลอดภัยขั้นต่ําของระบบวัดคุมนิรภัยดังกล่าวโดยใช้ Fault Tree Analysis เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงระบบวัดคุม นิรภัย โดยนําผลการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์ภายใต้การควบคุม (EUC) จากการประเมินตามมาตรฐาน IEC ให้ค่าระดับ ความปลอดภัยของอุปกรณ์เหล่านั้น (SILEUC) มาเปรียบเทียบกับค่าระดับความปลอดภัยของฟังก์ชันวัดคุมนิรภัยที่เกี่ยวข้อง (SILSIF) ซึ่งได้จากการใช้ Fault Tree Analysis ในการประเมินอุปกรณ์และระบบท่ีมีอยู่ภายในกระบวนการผลิต ถ้าค่า SILSIF ต่ํากว่าค่า SILEUC จะต้องทําการปรับปรุงฟังก์ชันวัดคุมนิรภัย เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของอุปกรณ์วัดคุมนิรภัยที่เก่ียวข้อง ให้มีค่ามากกว่า SILEUC จากผลการศึกษาฟังก์ชันวัดคุมนิรภัยทั้ง 3 ฟังก์ชัน พบว่ามี 2 ฟังก์ชันที่ค่า SILSIF ต่ํากว่าค่า SILEUC ซึ่งจําเป็นต้องปรับปรุงความปลอดภัยให้สอดคล้องตามมาตรฐานดังกล่าว

References

Khalida Babouri#1, R.B. (2019). Assessment of Safey Integrity Requirement for Fired Heater System in
Accordance with IEC 61508. 02(04)
International Electrotechnical Communication. (2000). Functional Safety Integrity of Electrical/
Electronic/ Programable Electronic Safety-Related Systems. IEC-61508.
ABB International Electrotechnical Communication. (2015). Functional Safety – Safety Instrumented
Systems for The Process Industry Sector. IEC-61511.
Silvana D. Costa. et. al. ( 2015) . Evaluation Safety Integrity Level Using Layer of Protection Analysis in
Recycle Gas First Stage Cycle Compressor at PT. Pertamina Persero., Australian Journal of Basic
and Applied Sciences,9(20), Pages: 154-163, 2015.
Alison McKay, PROjEN plc, UK Richard Franklin, Heat Transfer Systems Ltd, UK. (2011). FIRE AND EXPLOSION
HAZARDS WITH THERMAL FLUID SYSTEMS. Pages: 2
ทวิช ชูเมือง. (2548) ระบบวัดคุมนิรภัยในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต. ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ
Published
2021-08-10