การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้เจลสารสกัดทับทมิ และยาทา 1% คลินดามัยซินเจลในการรักษาสิว

  • พรเพ็ญ สุทธิโศภิษฐ์
  • เทพ เฉลิมชัย
Keywords: ิว, เจลสารสกัดทับทิม, ยาทา 1% คลินดามัยซินเจล

Abstract

สิวเป็นโรคที่พบบ่อยมากโดยเฉพาะวัยรุ่น โดยมีการอักเสบบริเวณรูขุมขนและต่อมไขมัน ส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรง แต่กลับส่งผลกระทบทางจิตใจและการเข้าสังคมเป็นอย่างมาก ปัญหาการดื้อยาของยาปฏิชีวนะชนิดทาในการรักษาสิวพบเพิ่มมากขึ้น ทําให้ประสิทธิผลการรักษาลดลงสารสกัดทับทิมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงลดการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อใหเ้กิดสิวได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของการใช้เจลสารสกัดทับทิมโดยเปรยีบเทียบกับการใช้ยาทา1% คลินดามัยซินเจลในการรักษาสิวระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง งานวิจัยจะสุ่มเลือกสองข้างของใบหน้าเพื่อเลือกการรักษา และเปรียบเทียบผลแบบแบ่งครึ่งหน้าในคนๆ เดียวกัน การประเมินผล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจํานวนสิวทั้งหมด จํานวนสิวอักเสบและ สิวไม่อักเสบ การวัดค่าความแดงของสิวอักเสบด้วยเครื่องเมกซามิเตอร์ เอ็มเอ๊กซ์ 18 คะแนนความพึงพอใจของอาสาสมัคร และ ผลข้างเคียงในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 4 พบว่า จากผู้เข้าร่วมวิจัย 16 คน อายุเฉลี่ย 27.2 ± 7.6 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 87.5 กลุ่มที่ได้ เจลสารสกัดทับทิม พบว่ามีจํานวนสิวทั้งหมด จํานวนสิวอักเสบ และสิวไม่อักเสบลดลงเมื่อเทียบกับก่อนรักษาอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่สัปดาห์ที่ 4 หลังการรักษา (p=0.001) แต่ไม่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาทา 1% คลินดามัยซินเจล (p=0.6990, 0.7370, 0.7250 ตามลําดับ) นอกจากนี้ค่าความแดงของสิวอักเสบจากการวัดด้วยเมกซามิเตอร์ เอ็มเอ๊กซ์ 18 และคะแนนความ พึงพอใจต่อการรักษาระหว่างสองกลุ่ม พบว่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) มีรายงานพบอาการแดงร่วมกับผิวแห้ง ร้อยละ 6.3 ในกลุ่มที่ ทาเจลสารสกัดทับทิม ซึ่งมีอาการน้อยและหายได้เอง สรุปได้ว่า เจลสารสกัดทับทิมมีประสิทธิภาพดี เทียบเท่าหรือไม่แตกต่างจาก การใช้ยาทา 1% คลินดามัยซินเจล ในการรักษาสิวระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง และมีความปลอดภัยสูง สามารถนํามาใช้ใน การรักษาสิวได้

References

นภดล นพคุณ, เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงศ์, วัณณศรี สินธุภัค, เพ็ญพรรณ วัฒนไกร, รัศนี อัครพันธ์, นลินี สุทธิไพศาล, รัชยาณี คเนจร ณ อยุธยา, นิยม ตันติคุณ, รัฐภรณ์ อึ๊งอาภรณ์, วิบูลย์ โรจนวานิช, ภาวิณี ฤกษ์นิมิต และเจตน์ วิทิตสุวรรณกุล. (2553). แนวทางการดูแลรักษาโรค acne จัดทําโดยสมาคมผิวหนังแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2563, จาก www.dst.or.th/files_news/Acne_2010.pdf
ภวิตราภา โอภาประกาศิต. (2553). การศึกษาประสิทธิผลของการทาครีมสารสกัดจากเปลือกทับทิม 5% ในการรักษาริ้วรอยบน ใบหน้า The effectiveness of topical 5% pomegranate peel extract cream in facial wrinkle treatment. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เชียงราย.
เสาวลักษณ์ ศรีนาค. (2559). การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิภาพของการทาครีม 0.5% เปลือกทับทิม เทียบกับการทาครีม 0.02% เตรติโนอินในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในคนไทย A randomized split-face double
blind control trial of the efficacy of tropical 0.5% pomegranate peel pream versus topical 0.02% tretinoincreamonthetreatmentofperiorbitalwrinkleinThaipeople.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณั ฑติ สาขาวิชาตจวิทยา. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เชียงราย.
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เมทิกา ลีบุญญานนท์, พจมาน พิศเพียงจันท์. (2010). สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การ ต้านอนุมูลอิสระ และการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดจากเปลือกผลไม้. การประชุมทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 48 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 364-373
Banihani, S., Swedan, S., & Alguraan, Z. (2013). Pomegranate and type 2 diabetes. Nutrition Research, 33(5), 341- 348.
Barati Boldaji R, Akhlaghi M, Sagheb MM, Esmaeilinezhad Z. (2020). Pomegranate juice improves cardiometabolic risk factors, biomarkers of oxidative stress and inflammation in hemodialysis patients: a randomized crossover trial. Journal of the Science of Food and Agriculture, 100(2), 846-854.
Barbieri, J. S., Spaccarelli, N., Margolis, D. J., & James, W. D. (2019). Approaches to limit systemic antibiotic use in acne: Systemic alternatives, emerging topical therapies, dietary modification, and laser and light- based treatments [Review Article]. Journal of the American Academy of Dermatology, 80(2), 538-549.
Chia-Jung, L., Lih-Geeng, C., Wen-Li, L., & Ching-Chiung, W. (2017). Multiple Activities of Punica granatum Linne against Acne Vulgaris [Article]. International Journal of Molecular Sciences, 18(1), 141.
Damiani, E., Aloia, A. M., Priore, M. G., Nardulli, S., & Ferrannini, A. (2009). Pomegranate (Punica granatum) allergy: clinical and immunological findings. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 103(2), 178-180.
Dos Santos RL, Dellacqua LO, Delgado NT, Rouver WN, Podratz PL, Lima LC, Piccin MP, Meyrelles SS, Mauad H, Graceli JB, Moyses MR. (2016). Pomegranate peel extract attenuates oxidative stress by decreasing coronary angiotensin-converting enzyme (ACE) activity in hypertensive female rats. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 79(21), 998-1007.
Enshaieh S, Jooya A, Siadat AH, Iraji F. (2007). The efficacy of 5% topical tea tree oil gel in mild to moderate acne vulgaris: a randomized, double-blind placebo- controlled study. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 73(1), 22-5.
Goulden, V., Stables, G. I., & Cuntlife, W. J. (1999). Prevalence of facial acne in adults. Journal of the American Academy of Dermatology, 41(4), 577-80.
Hollebeeck S, Winand J, Hérent MF, During A, Leclercq J, Larondelle Y, Schneider YJ. (2012). Anti-inflammatory effects of pomegranate (Punica granatum L.) husk ellagitannins in Caco-2 cells, an in vitro model of human intestine. Food and Function, 3(8), 875-85.
Houston, D. M. J., Bugert, J., Denyer, S. P., & Heard, C. M. (2017). Anti-inflammatory activity of Punica granatum L. (Pomegranate) rind extracts applied topically to ex vivo skin [Article]. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 112, 30-37.
Kanlayavattanakul, M., Chongnativisit, W., Chaikul, P., & Lourith, N. (2020). Phenolic-rich Pomegranate Peel
Extract: In Vitro , Cellular, and In Vivo Activities for Skin Hyperpigmentation Treatment. Planta Medica,
86(11), 749-759.
Khajebishak, Y., Payahoo, L., Alivand, M., & Alipour, B. (2019). Punicic acid: A potential compound of pomegranate
seed oil in Type 2 diabetes mellitus management. Journal of cellular physiology, 234(3), 2112-2120. Kumari, A., Dora, J., Kumar, A., & Kumar, A. (2012). Pomegranate (Punica granatum)-overview. International
journal of pharmaceutical and chemical sciences, 1(4), 1218-1222.
Li, R., Chen, X., Jia, K., Liu, Z., & Peng, H. (2016). A systematic determination of polyphenols constituents
and cytotoxic ability in fruit parts of pomegranates derived from five Chinese cultivars. SpringerPlus,
5(1), 1-9.
Lipińska, L., Klewicka, E., & Sójka, M. (2014). STRUCTURE, OCCURRENCE AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF
ELLAGITANNINS: A GENERAL REVIEW [Article]. STRUKTURA, WYSTĘPOWANIE I AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA
ELAGOTANIN: PRZEGLĄD., 13(3), 289-299.
Lukiswanto BS, Miranti A, Sudjarwo SA, Primarizky H, Yuniarti WM. (2019). Evaluation of wound healing potential
of pomegranate (Punica granatum) whole fruit extract on skin burn wound in rats (Rattus norvegicus).
Journal of advanced Veterinary and animal research, 6(2), 202-207.
Mo, J., Panichayupakaranant, P., Keawnopparat, N., Songkro, S. & Reanmongkol, W. Topical Anti‐inflammatory
Potential of Standardized Pomegranate Rind Extract and Ellagic Acid in Contact Dermatitis. (2014).
Phytotherapy Research, 28(4), 629–632.
Mohiuddin, A. (2019). A comprehensive review of acne vulgaris. J Clin Pharm,1(1), 17-45.
Mun, S.-H., Kang, O.-H., Kong, R., Zhou, T., Kim, S.-A., Shin, D.-W., & Kwon, D.-Y. (2018). Punicalagin suppresses methicillin resistance of Staphylococcus aureus to oxacillin. Journal of Pharmacological Sciences,
137(4), 317-323.
Mwanthi, M., & Zaenglein, A. L. (2018). Update in the management of acne in adolescence. Current Opinion in
Pediatrics(4), 492.
O'Brien, S. C., Lewis, J. B., & Cunliffe, W. J. (1998). The Leeds revised acne grading system. Journal of
Dermatological Treatment, 9(4), 215.
Panagiotis, K., & Evangelos, K. (2020). Food Applications and Potential Health Benefits of Pomegranate and its
Derivatives. Foods, 9(2), 122-122.
Panichayupakaranant, P., Tewtrakul, S., & Yuenyongsawad, S. (2010). Antibacterial, anti-inflammatory and anti-
allergic activities of standardised pomegranate rind extract. Food Chemistry, 123(2), 400-403.
Patel, C., Dadhaniya, P., Hingorani, L., & Soni, M. G. (2008). Safety assessment of pomegranate fruit extract: Acute
and subchronic toxicity studies. [Article]. Food and Chemical Toxicology, 46(8), 2728-2735.
Phimnuan, P., Yakaew, S., Yosboonruang, A., Luangbudnak, W., Grandmottet, F., & Viyoch, J. (2019). Development
of Anti-Acne Film from Bio-Cellulose Incorporating Punica granatum Peel Extract. Walailak Journal of
Science & Technology, 16(10), 765-778.
Shahindokht, B.-J., & Aida, D. (2019). Comparative evaluation of bioactive compounds of various cultivars of
pomegranate (Punica granatum) in different world regions [article]. AIMS Agriculture and Food, 4(1),
41-55.
Shams Ardekani, M. R., Hajimahmoodi, M., Oveisi, M. R., Sadeghi, N., Jannat, B., Ranjbar, A. M., Gholam, N., &
Moridi, T. (2011). Comparative Antioxidant Activity and Total Flavonoid Content of Persian Pomegranate
(Punica granatum L.) Cultivars [Article]. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 10(3), 519-524. Shaygannia E, Bahmani M, Zamanzad B, Rafieian-Kopaei M.(2016). A Review Study on Punica granatum L. Journal
of Evidence-Based Integrative Medicine, 21(3):221-7.
Soni, S., Lambole, V., Modi, D., & Shah, B. (2012). PHYTOPHARMACOLOGY OF PUNICA GRANATUM LINN. - A
REVIEW. Pharma Science Monitor, 3(4), 2222-2245.
Susanne, M. H., Jieping, Y., Ru-Po, L., Jianjun, H., Mark, H., Gail, T., Irene, G., Jianfeng, L., Yunhui, X., Esther HaeIn,
P., Chi-Hong, T., Jenny, K., David, H., & Zhaoping, L. (2019). Pomegranate Juice and Extract Consumption Increases the Resistance to UVB-induced Erythema and Changes the Skin Microbiome in Healthy Women: a Randomized Controlled Trial. Scientific Reports, 9(1), 1-11.
Taheri Rouhi SZ, Sarker MM, Rahmat A, Alkahtani SA, Othman F. (2017). Erratum to: The effect of pomegranate fresh juice versus pomegranate seed powder on metabolic indices, lipid profile, inflammatory biomarkers, and the histopathology of pancreatic islets of Langerhans in streptozotocin-nicotinamide induced type 2 diabetic Sprague-Dawley rats. BMC Complementary Medicine and Therapies, 17(1):214.
Usta, C., Ozdemir, S., Schiariti, M., & Puddu, P. E. (2013). The pharmacological use of ellagic acid-rich pomegranate fruit [Article]. International Journal of Food Sciences & Nutrition, 64(7), 907-913. Viuda-Martos M, Fernández-López J, Pérez-Álvarez JA. (2010). Pomegranate and its Many Functional
Components as Related to Human Health: A Review. Comprehensive Reviews in Food Science and
Food Safety, 9(6), 635-654.
Vučić V, Grabež M, Trchounian A, Arsić A. (2019). Composition and Potential Health Benefits of Pomegranate: A
Review. Current Pharmaceutical Design, 25(16), 1817-1827.
Yuniarti WM, Primarizky H, Lukiswanto BS. (2018). The activity of pomegranate extract standardized 40% ellagic
acid during the healing process of incision wounds in albino rats (Rattus norvegicus). Veterinary World,
, 11(3):321-326.
Yarnell, E., & Abascal, K. (2006). Herbal medicine for acne vulgaris. Alternative & Complementary Therapies,
12(6), 303-309.
Zaenglein, A. L., Pathy, A. L., Schlosser, B. J., Alikhan, A., Baldwin, H. E., Berson, D. S., Bowe, W. P., Graber, E. M.,
Harper, J. C., Kang, S., Keri, J. E., Leyden, J. J., Reynolds, R. V., Silverberg, N. B., Stein Gold, L. F., Tollefson, M. M., Weiss, J. S., Dolan, N. C., Sagan, A. A., Stern, M., Boyer, K. M., & Bhushan, R. (2016). Guidelines of care for the management of acne vulgaris [Article]. Journal of the American Academy of Dermatology, 74(5), 945-973.
Published
2021-08-10