การประเมินความเสี่ยงการระเบิดของฝุ่นในกระบวนการนําปิโตรเคมีภัณฑ์เข้าสู่ไซโล

  • ภัทรภร จิตต์แก้ว
  • เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
Keywords: การระเบิดของฝุ่น,การประเมินความเสี่ยง

Abstract

การเกิดปรากฏการณ์การระเบิดของฝุ่นในกระบวนการนําปิโตรเคมีภัณฑ์เข้าสู่ไซโล เป็นเหตุการณ์ที่จะทําให้เกิดความ เสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง ทําการศึกษาโอกาสและความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาความพร้อมของระบบการจัดการความปลอดภัยสําหรับปรากฏการณ์ ดังกล่าว โดยในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินความเสี่ยงของฝุ่นโดยใช้วิธีการวิเคราะห์อันตรายของฝุ่น (Dust Hazard Analysis) โดยพิจารณาถึงขั้นตอนการทํางานในกระบวนการนําปิโตรเคมีภัณฑ์เข้าสู่ไซโลที่มีความเสี่ยงที่จะ ก่อให้เกิดการระเบิดของฝุ่นทั้งหมด 8 สถานการณ์ โดยจากการศึกษาพบว่าทั้ง 8 สถานการณ์มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด ของฝุ่นหากมีองค์ประกอบของการเกิดระเบิดของฝุ่นครบ 5 องค์ประกอบ โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการระเบิดของฝุ่นมากที่สุด คือ แหล่งกําเนิดความร้อน โดยหากมีแหล่งความร้อนก่อให้การระเบิดของฝุ่นครั้งที่ 1 ก็จะมีความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดการ ระเบิดของฝุ่นครั้งที่ 2 หากมีการสะสมของฝุ่นที่สันดาปได้ตามอุปกรณ์หรือพื้นที่การทํางาน แผนการจัดการความเสี่ยงและ มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการเกิดฝุ่นระเบิดจึงถูกจัดทําขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

References

Boreneb, M. R. M. a. a. M. J. (2018). How to conduct a dust hazards analysis.
Process Safety Progress 38 (2).
Cloney, Chris (2021). 2020 Combustible Dust Incident Report 1Th.Ed., DustEx Research Ltd. Retrieved
from http://dustsafetyscience.com/2020-Report
Center for Chemical Process Safety (2017). Guidelines for Combustible dust hazard Analysis.
Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, New York NFPA (2019), NFPA 652, Standard on the Fundamentals of Combustible Dust, National Fire Protection
Associations, Quincy, MA
Y. Xingqing, L. Di, Y. Jianliang (2021). Secondary explosions in relief duct during aluminum dust
explosion venting, Procedia Engineering, vol. 45
กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2553). คู่มือการจัดการความปลอดภัยโรงงานที่มีฝุ่นระเบิดได้: สํานักงานเทคโนโลยีความปลอดภยั.
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2555). หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอก. 31000-2555 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129(ตอนพิเศษ 129 ง): หน้า 19-23.
Published
2021-08-10