ข้อเสนอการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยสําหรับการเผยแพร่

  • ไสว สิริทองถาวร
Keywords: ข้อเสนอ,การจัดการเรียนรู้,บทความวจิัย,การเผยแพร,่การจัดการอุตสาหกรรม

Abstract

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นภารกิจหนึ่งที่หลักสูตรต้องดําเนินการอย่างสม่ําเสมอตามสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนโยบายในการพัฒนาทักษะ การวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมจึงมี แนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยสําหรับการเผยแพร่ขึ้น อันจะเป็นการสนับสนุนให้ นโยบายของมหาวิทยาลัยดังกล่าวเกิดสัมฤทธิผล การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําข้อเสนอการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยสําหรับการเผยแพร่ การวิจัยเริ่มจากการนําผลสํารวจระดับการรับรู้การจัดการเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมการจัดทําบทความวิจัยสําหรับการเผยแพร่ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 43 คน รวมทั้งข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจํานวน 8 คน มายกร่างข้อเสนอฯ หลังจากนั้น นําร่างข้อเสนอฯ ไปเสนอในที่ประชุมของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการเขียนบทความวิจัยสําหรับ การเผยแพร่ จํานวน 3 คน เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง ผลการวิจัยได้ข้อเสนอการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จํานวน 15 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านเทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ และด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปในตอนท้าย

References

ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์. (2561). การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จาก http://www.
thonburi-u.ac.th/KM/article.pdf.
ชนาธิป พรกุล. (2551). การออกแบบการสอน การบูรณาการ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไทยทริบูน. (2561). จัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 ของไทย - สวนสุนันทามาอันดับ 1. สืบค้นเมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2561 จาก http://www.thaitribune.org/contents/detail/305?content_id=25670&rand=
1507703837
ประจวบจิตร คําจัตุรัส. (2550). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ (หน่วยที่ 6). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. (2557). แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความ
ปริทัศน์ (Review Article). สืบค้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จาก http://acad.vru.ac.th/Journal/review_
article.pdf.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2564). หลักสูตรที่เปิดสอน. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 จาก https://ssru.ac.th/
reg_courses.php
เรณุมาศ มาอุ่น. (2559). การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 9
(2, กรกฎาคม–ธันวาคม), 169-176.
วราภรณ์ ศรีวิโรจน์. (2559). เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี.
สงัด อุทรานันท์. (2532). พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มิตรสยาม.
สมคิด พรมจุ้ย. (2547). การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัย. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. 17 (2, กรกฎาคม-
ธันวาคม), 97-103.
สุทธิพงศ์ บุญผดุง. (2558). การพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครู
สังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้แนวคิดการจูงใจและการร่วมมือร่วมพลัง. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
17 (4, ตุลาคม – ธันวาคม), 14-25.
___________ . (2562). การพัฒนาสมรรถนะการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาครูโดยใช้แนวคิดการจูงใจของวล๊อด
คอร์สกี้. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 21 (2, เมษายน – มิถุนายน), 328-340.
สุมน อมรวิวัฒน์. (2530). การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. ___________ . (2533). สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2550). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิทย์ คํามูล และคณะ. (2559). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). เอกสารประกอบการอบรมการบริหารจัดการด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศปีการศึกษา 2550. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
___________. (2558). แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ. กรุงเทพฯ :
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
Gerlach, V.S. and Ely, D.P. (1980). Teaching and Media: A Systematic Approach. 2nd ed. Englewood Cliffs,
NJ : Prentice Hall.
lausmeier, H. J. and Ripple, R. E. (1971). Learning and Human Abilities: Educational Psychology. 3rd ed.
NY : Harper and Row.
Tyler, R.W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. 15th ed. IL : University of Chicago Press. Gerlach, V.S. and Ely, D.P. (1980). Teaching and Media: A Systematic Approach. 2nd ed. Englewood Cliffs,
NJ : Prentice Hall.
Klausmeier, H. J. and Ripple, R. E. (1971). Learning and Human Abilities: Educational Psychology. 3rd ed.
NY : Harper and Row.
Tyler, R.W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. 15th ed. IL : University of Chicago Press.
Published
2021-08-10