อิทธิพลของการบริหารสินทรัพย์ต่อราคาตลาดของหุ้น: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยกลุ่มSET100

  • สิทธิโชค แซ่ห่าน
  • พรทิวา แสงเขียว
Keywords: การบริหารสินทรัพย์,ราคาตลาดของหุ้น

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอิทธิพลของการบริหารสินทรัพย์ ประกอบด้วยอัตราหมุนเวียนของ

สินทรัพย์รวม อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้า ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้ ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยที่มีต่อราคาตลาดของหุ้นประกอบด้วยราคาต่อกําไรต่อหุ้น ราคาต่อ

มูลค่าทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100

จากการศึกษาใช้ข้อมูล 52 บริษัท ระยะเวลาศึกษา ปี พ.ศ. 2561 – 2563 เป็นการศึกษาวิจัย

(Quantitative Research) โด

เชิงปริมาณ ยการใช้สถิติวิเคราะห์เบื้องต้นเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation ) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression

analysis)ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price per Earning ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price per Book Value ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้

มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี ( Price per Book Value ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

References

Astuty, P. (2017). The Influence of Fundamental Factors and Systematic Risk to Stock Prices on Companies Listed in the Indonesian Stock Exchange. European Research Studies Journal, Volume XX (Issue 4A), 230-240. สืบค้นจาก 13the-influence-of-fundamental-Factor-and-Systematic-Risk.pdf (borobudur.ac.id)
Satryo, A. G., Rokhmania, N. A., & Diptyana, P. (2016). The influence of profitability ratio, market ratio, and solvency ratio on the share prices of companies listed on LQ 45 Index. The Indonesian Accounting Review, Vol. 6 (No. 1), 55 – 66. สืบค้นจาก from https://journal.perbanas.ac.id/index.php/tiar/article/view/853/459
อริษา สุรัสโม. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงในระดับราคาหลักทรัพย์กับอัตราส่วนทางการเงิน บริษัทที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคบริการ. (การค้นคว้าอิสระปริญญา บริหารธรุ กิจมหาบณั ฑติ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี). สืบค้นจาก https://so04.tci- thaijo.org/index.php/JMA/article/view/193076
ดนัยกานต์ อินทพงษ์. (2553). การศึกษาปัจจัยทมี่ ีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ. (การค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณั ฑิต, มหาวิทยาลยั หอการค้าไทย). สืบคน้ จาก https://scholar.utcc.ac.th/bitstream/6626976254/792/2/2012fulltext.pdf.
ดลนภา พูลคล้าย และประทุมมาศ จันทสุวรรณ. (2561). การศึกษามูลค่าทางบัญชีทส่ี ่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร. INCBAA 2018 Khon Kaen THAILAND, 302-310. https://incbaa.kku.ac.th/img/files/articles/6d818-302-.pdf.
ชาลินี แสงสร้อย. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณศี ึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ. (การค้นคว้าอิสระปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ). สืบค้นจาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1774/1/chalinee.sang.pdf.
ปิยากร คุปตเมธี (2561) ศึกษาความสัมพันธร์ ะหว่างการบริหารสินค้าคงเหลือกับอัตราส่วนผลกําไรของบริษัท ในหมวดธุรกิจ การเกษตรท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(การค้นคว้าอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลยักรุงเทพ)
สืบค้นจาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3185/1/piyakorn_kupt.pdf
สินี ภาคย์อุฬาร (2558) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความสมั พันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลกั ทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดของแต่ละกลมุ่อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(การ ค้นคว้าอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1793/1/sinee.phak.pdf
อันธิกา ถาวรกิตติวิชัย (2554) ศึกษาเรื่องความสมั พันธ์ระหว่างการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธสี ัมพัทธ์กบั ผลตอบแทนที่ได้รบั ของ บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย(การค้นคว้าอสิระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์)สืบค้นhttp://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:120073
ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิราชัย และมตั ธิมา กรงเต้น. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบรหิ ารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลยั หอการค้าไทย. 255-265. http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1993/3/wilaiwan_panu.pdf.
ปทุมวดี พรอิสสระเสร.ี (2559). ศึกษาความสมั พันธ์ระหว่างอัตราส่วนราคาตลาดต่อมลู ค่าทางบัญชกี ับมูลค่าหลักทรัพย์ของกลมุ่ อุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระปรญิ ญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ). สืบค้นจาก http://dspace.bu.ac.th/jspui/bitstream/123456789/2171/1/patumwadee.porn.pdf.
มณีรตัน์ใจรักสันติสุข.(2560).การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.การค้นควา้อิสระ:ปริญญาโทคณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
ศิวัช จันทรโชติ (2559). ศึกษาความสัมพันธร์ ะหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์กรณีศึกษา:กลุ่มเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.สารนิพนธ์ : (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
ปนัดดา แก้วมณี (2558) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงนิ กับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหนุ้ ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัททถี่ ูกประเมินในระดับดีเยยี่ มและระดับดี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยวิทยานิพนธ์ ปริญญาบัญชีมหาบณั ฑติ . คณะบญั ชี: มหาวิทยาลยั ศรีปทุม, 2558.
โสภณบุญถนอม(2558)ความสมัพันธ์ระหวา่งความสามารถในการทํากําไรและประสิทธิภาพการบรหิารสินทรัพย์การค้นควา้ อิสระหลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิตสาขาวิชาการจดัการเชิงกลยุทธ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สืบค้นจาก http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5702010207_2964_2054.pdf
ภาณะพันธ์ เพ็ชร์ไพศาล (2020) ผลกระทบของอัตราส่วนทางการเงินที่มีต่อการวัดมลู ค่าราคาตลาดของหุ้น ของบริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:กรณีศึกษากลมุ่อุตสาหกรรมธรุกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สืบค้นจากfile:///C:/Users/pimmo/Downloads/244720-Article%20Text-888309-1-10- 20210427%20(1).pdf
เสกศักดิ์ จําเรญิ วงค.์ (2554). การบริหารการเงินธุรกิจ: แนวคดิ และแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการเงิน คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นิเวศน์ เหมวชิรวรากร (2559 บทความ เรื่อง ประเมินมลู ค่าหุ้นด้วย Market Cap. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638698
วารี ธีวพัฒนพิสิทฐ (2555) บทความเรื่อง ราคาหุ้น ... ตราสารเพื่อการลงทุน สืบค้นจาก http://www.rtc.ac.th/www_km/03/036/020_1-2555.pdf
Published
2021-08-10