การยอมรับตํารับอาหารไทยประยุกต์มื้อกลางวัน และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในเด็กก่อน วัยเรียน

  • อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล
  • อาทิตย์ ศรีจันทร์ดร
  • ศิรินภา สรานนท์เมธากุล
  • อองดาว ประกายนําสุข
Keywords: การยอมรับ, ตํารับอาหาร, มื้อกลางวัน, พฤติกรรมบริโภคอาหาร, เด็กก่อนวัยเรียน

Abstract

เด็กเปนทรัพยากรที่จะเติบโตเปนบุคคลในการพัฒนาประเทศ เปนอนาคตและกําลังสําคัญของชาติการจัดการอาหาร สําหรับเด็กกอนวัยเรียน จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองมีวิธีการที่จะสงเสริมใหเด็กไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ใหมีความหลากหลายในเรื่องสารอาหาร รวม 4 รายการ ไดแก พลังงาน โปรตีน ไขมัน และคารโบไฮเดรต การวิจัยนี้เปน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 1 กลุม เพื่อศึกษาการยอมรับตํารับอาหารไทยประยุกต และพฤติกรรมบริโภค อาหาร กลุมตัวอยางคือ เด็กกอนวัยเรียน จํานวน 64 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ในการประเมินผลของการ ยอมรับในการกินอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ผลการวิจัยพบวา เด็กวัยกอนเรียนมีการยอมรับตํารับอาหารมากขึ้น ซึ่งการ ยอมรับอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนระหวางตํารับอาหารทั่วไปของโรงเรียน และตํารับอาหารเพื่อเพิ่ม คุณคาสารอาหารพบวามีการยอมรับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05)

References

Amavasee Ampansirirat, Kedsirin Phuphet, Wikanda Mad- a- dam, Yuwanida Aramrom, Woravan Chantaveemaung and Sirapat Sotiyapai. (2018). Development of Food and Nutritional Management Model Using Mother’ s Food Guideline, Khuanru Sub- District: Participatory Action Research. EAU Heritage Journal Science and Technology, 10(3), 161-171.
Angkana Jarupinthusophon. (2018). The Effect of School Lunch for Preschool Children Guidelines by Using Food Exchange Lists in Petcharawutwitthaya Army Sponsor School. Academic Journal Uttaradit University, 13(1), 79-90.
Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2016). Annual Report 2016. 1th ed. Bangkok: WVO officer of Printing Mill Press, The War Veterans Organization of Thailand under Royal Patronage of His Majesty the King; 2016.
Francisco Rosales, Steven Reznick and Steven Zeisel. (2009). Understanding the role of nutrition in the brain and behavioral development of toddlers and preschool children: identifying and addressing methodological barriers. Nutritional neuroscience, 12(5), 190–202.
Inspection and Grievances Division, Ministry of Public Health. (2018). Reports of Provincial Inspection in the Fiscal Year 2018 [ Internet] . Ang Thong; 2018 [ Cited 9 Dec 2020] . Accessed from: http://bie.moph.go.th/einsreport/file_province.php?id=4&around=2&prov_id=71 &year=2561.
Kajornsil Boonreang. (2002). Research statistics. 8th ed. Bangkok: Faculty of Education, Kasetsart University; 2002.
Michael K Georgieff. (2007). Nutrition and the developing brain: nutrient priorities and measurement. The American journal of clinical nutrition, 85(2), 614S–620S.
Satit Muangsomboon, Taweesak Techakriengkrai, Porntip Pasukamonset, Amporn Jamphon, Parisut Chalermchaiwat, Rutai Ruangthamsing, Anchanee Uthaipatanacheep, Tipakorn Muangtuek and Wanlapa Potasin. (2019). Effects of Thai School Lunch Recipes on Nutritional Status of School Children: A Case Study of Schools in Nakhon Nayok Primary Educational Service Area Office. Dusit Thani College Journal 2019, 13(1), 285-301.
Suladda Pongutta, Prapaisri Sirichakwal, Uraiporn Chittchang, Prapasri Puwastien, Nipa Rojroongwasinkul, Kitti Sranacharoenpong, Pachanee Inthararak, Nalinee Chongviriyaphan, Sujit Saleephan, Ladda Moh- Suwan and Umaporn Suthutvoravut. (2015). Nutrient Profiling: a Tool to Strengthen Nutrition Intervention in Thailand. Journal of Health Science, 24(6), 1030-1040.
World Health Organization. (2016). Childhood Overweight and obesity 2016 [Internet]. [Cited 17 Feb 2021].
Accessed from: http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en.
Published
2021-08-10