Return to Article Details การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางแท่ง (STR) ของประเทศไทยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ อนุกรมเวลา Download Download PDF