ความฉลาดทางสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจด้วยตนเองในการ ตรวจระดับวิตามินดีในกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร

  • กานต์ มาตังคะ
Keywords: ความฉลาดทางสุขภาพ การตรวจระดับวติ ามินดี การตรวจสุขภาพ

Abstract

ในปัจจุบัน ปัญหาการขาดวิตามินดี พบได้มากขึ้นในประชากรไทย แม้การขาดวิตามินดี จะไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ แก่ร่างกาย แต่ในทางเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้น ภาวะพร่องวิตามินดี ส่งผลเสียต่อร่างกายมากมาย เช่น ทําให้ระบบภูมิคุ้มกัน ทํางานได้ลดลง เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน แต่ในแนวทางการตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสม สําหรับประชากรใน ประเทศไทยนั้นไม่ได้มีคําแนะนําในการตรวจระดับวิตามินดีในรา่งกายทําให้การตระหนักถึงความสําคัญของการขาดและการ ตรวจวัดระดับวิตามินดีลดลง ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความฉลาดทางสุขภาพ และปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์กับ การตัดสินใจด้วยตนเองในการตรวจระดับวิตามินดี ในกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปี ในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทรเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบสํารวจภาคตัดขวางโดยใช้แบบสอบถามความฉลาดทางสุขภาพและประวัตกิาร ตัดสินใจตรวจวัดระดับวิตามินดีด้วยตนเอง โดยศึกษาในกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปี ในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร จํานวน 92 คน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความฉลาดทางสุขภาพระหว่างผู้ที่เข้ารับ บริการตรวจสุขภาพประจําปีที่เคยและไม่เคยตัดสินใจตรวจระดับวิตามินดี พบว่า ความฉลาดทางสุขภาพโดยรวม ไม่มีความ แตกต่างกันในทางสถิติ (p > 0.05) การวิเคราะห์ปัจจัยทั่วไปของผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจําปีที่มีความสัมพันธ์กับการ ตัดสินใจด้วยตนเองในการตรวจระดับวิตามินดี พบว่า การเคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความสําคัญของวิตามินดีต่อร่างกายที่ แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจด้วยตนเองในการตรวจระดับวิตามินดีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.003) และปัจจัยการรับประทานวิตามินดีเสริมในปัจจุบัน ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจด้วยตนเองในการตรวจระดับ วิตามินดีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.016) และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยความฉลาดทางสุขภาพที่มี ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจด้วยตนเองในการตรวจระดับวิตามินดี ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบไบนารี พบว่า ปัจจัยความฉลาดทางสุขภาพด้านการเข้าถึงข้อมูลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจด้วยตนเองในการตรวจระดับวิตามินดี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (R2 = 0.104) แสดงว่า ปัจจัยความฉลาดทางสุขภาพด้านการเข้าถึงข้อมูล มี ความสัมพันธ์หรือมีประสิทธิภาพในการทํานายการตัดสินใจด้วยตนเองในการตรวจวัดระดับวิตามินดี ได้ร้อยละ 10.4

References

แสงเดือนกิ่งแก้ว,นุสราประเสริฐศรี.ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุท่เีป็น โรคเรื้อรังหลายโรค. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2559;25,43-54.
World Health Organization. Health Literacy and Health Promotion. Definitions, Concepts and Examples in the Eastern Mediterranean Region. Individual Empowerment Conference Working Document. 7th Global Conference on Health Promotion Promoting Health and Development. Nairobi, Kenya; 2009.
กองสุขศึกษา.การสร้างเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพ.นนทบุรี:กองสุขศึกษากรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข; 2561.
Eiko G, Hirono I, Tsuyoshi O, Takahiro K. Relationship of health literacy with utilization of health-care services in a general Japanese population. Preventive Medicine Reports 2019; 14:100811.
ภาวการณ์ขาดวิตามินดีในคนไทย ของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
อัจฉรา ว่องไวโรจน์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงานบริษัทประกันชีวิต [วิทยานิพนธ์ปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ; 2548.
ชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล, รัตนา ธรรมวิชิต และธานินทร์ สุธีประเสริฐ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจมะเร็งปาก มดลูกของสตรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วารสารวิชาการสาธารณสุข 2557;23:1022-31.
Afzal S., Brondum-Jacobsen P., Bojesen S. E., Nordestgaard B. G. Genetically low vitamin D concentrations
and increased mortality: mendelian randomization analysis in three large cohorts. British Medical
Journal. 2014;349 doi: 10.1136/bmj.g6330.g6330
Muscogiuri G., Nuzzo V., Gatti A., et al. Hypovitaminosis D: a novel risk factor for coronary heart disease in
type 2 diabetes? Endocrine. 2015:1–6. doi: 10.1007/s12020-015-0609-7
Ardawi MS, Qari MH, Rouzi AA, Maimani AA, Raddadi RM. Vitamin D status in relation to obesity, bone mineral
density, bone turnover markers and vitamin D receptor genotypes in healthy Saudi pre- and
postmenopausal women. Osteoporosis Int. 2011 Feb;22(2):463-75.
Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB, et al. Fall prevention with supplemental and active
forms of vitamin D: a meta-analysis of randomized controlled trials. Br Med J. 2009;339:b3692.
Ali, S. M., Salih, L., & Saeed, E. (2019). Awareness of medical students about vitamin D deficiency at Ahfad
University for women, Sudan. Sudanese journal of pediatrics, 19 (2), 117–125.
Chai B, Gao F, Wu R, Dong T, Gu C, Lin Q, Zhang Y. Vitamin D deficiency as a risk factor for dementia and
Alzheimer's disease: an updated meta-analysis. BMC Neurol. 2019 Nov 13;19(1):284.
Ju SY, Lee YJ, Jeong SN. Serum 25-hydroxyvitamin D levels and the risk of depression: a systematic review
and meta-analysis. J Nutr Health Aging. 2013;17(5):447-55. doi: 10.1007/s12603-012-0418-0.
PMID: 23636546.
Galesanu C, Mocanu V. VITAMIN D DEFICIENCY AND THE CLINICAL CONSEQUENCES. Rev Med Chir Soc Med
Nat Iasi. 2015 Apr-Jun;119(2):310-8. PMID: 26204630.
Published
2021-08-10