การจัดการเรียนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

  • วชิรา อยู่ศุข
Keywords: การเรียนแบบผสมผสาน, ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน, ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาคุณภาพการจัดการเรียนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการทําวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2) ศึกษาความสามารถในการทําวิจัย ในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนแบบผสมผสาน 2) แบบทดสอบการวิจัยในชั้นเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพรายงาน การวิจัยในชั้นเรียน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการเรียนแบบผสมผสาน ประกอบด้วย (1) วัตถุประสงค์ (2) เนื้อหาการเรียนรู้ (3) เรียนแบบเผชิญหน้า (4) เรียนแบบออนไลน์ (5) ปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน (6) การวัดและประเมินผล (7) ปฏิสัมพันธ์ (8) บทบาทผู้สอน (9) บทบาทผู้เรียน และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (μ = 4.54, σ = 0.18) 2) ความสามารถในการทําวิจัย ในชั้นเรียนของนักศึกษา มีผลคะแนนความก้าวหน้าของความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 22.67 ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ร้อยละ 25 และมีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับดี (μ = 3.68, σ = 0.35) 3) ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.49, σ = 0.63)

References

จิตติรตั น์ แสงเลิศอุทัย และชัยยุธ มณีรตั น์. (2562). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 9(2), 1-11.
ทัศนีย์ ธราพร อารัมภ์ เอี่ยมละออ เบญจวรรณ รุ่งเรืองศุภรตั น. (2563). การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) กับอนาคตการจัดการศึกษาสําหรับสังคมในแบบฐานชีวิตใหม่. วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุร,ี 1(2), 25-39.
ธิติรัตน์ รุ่งเรืองเจรญิ เกียรติ. (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวรการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎที่มีความสามารถทางปัญญาต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณั ฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลยั
ศิลปากร.
นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ (2557). การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชนั้ เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4 P. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, 6(2), 99-112.
ปณิตา วรรณพริ ุณ. (2554). การเรียนแบบผสมผสานจากแนวคิดสูการปฏิบัต.ิ วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา,
1(2), 43-49.
ประภสั สร วงษ์ดี. (2562). รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของนักศกึ ษาครูสาขาช่างอุตสาหกรรม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21(1), 109-126.
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2559). เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลยั .
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.
ศุภักษร ฟองจางวาง และกอบสุข คงมนัส. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเรื่องการเขียนโปรแกรมขั้นพนื้ฐานด้วยภาษาจาวาสคริปต์สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่3.
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 10(2), 121-133.
สรพงค์ สุขเกษม. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น พื้นฐานสําหรับนสิิตระดับปริญญาตรี.วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.
อัญชลี ศรีรุ่งเรื่อง อนิรุทธิ์ สติมั่น ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. (2558). ผลการเรียนแบบ ผสมผสานด้วยการเรียนแบบร่วมมือ วิชาคอมพิวเตอร์ที่มีต่อความรู้พื้นฐานด้านสื่อ และการทํางานร่วมกับผู้อื่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการ Veridian E – Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิ ปะ, 8(3), 494-501.
Published
2021-08-10