ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออก

  • ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
  • ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
  • จิรานุช ยวงทอง
  • ปัทมา เกรัมย์
Keywords: ัจจัยที่มีผลกระทบ,การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น,องค์การบรหิารส่วนตําบล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออก และเพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีท้องถิ่น ของเจ้าหน้าที่ ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีท้องถิ่นของผู้เสียภาษี ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีท้องถิ่น และด้านการบริการและประชาสัมพันธ์ ซึ่งทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้างานและ เจ้าหน้าที่ส่วนการคลังที่ทําหน้าที่ด้านบัญชีและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเขตการค้าชายแดน ภาคตะวันออก จํานวน 138 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์แจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออก ภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบระดับมากที่สุด คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายภาษีท้องถิ่นของผู้เสียภาษี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบระดับมาก คือ ด้านการ บริการและประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบระดับปานกลาง คือ ด้านเทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 และความ คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบระดับน้อย คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า อันดับแรก คือ การจัดทําคู่มือระเบียบปฏิบัติงานเพื่อ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รองลงมา คือ เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดเก็บภาษีมาให้คําแนะนําในเรื่องแนวทางการ ปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตําบล และจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายภาษีบํารุงท้องถิ่นให้แก่ เจ้าหน้าที่เป็นประจํา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเขต การค้าชายแดนภาคตะวันออก ที่มีประสบการณ์การทํางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ จัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออก ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการ จัดเก็บภาษีท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของด้าน เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น จําแนกตามประสบการณ์การทํางานพบว่า เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้มีความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู่ คือ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่มีประสบการณ์การทํางาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี ท้องถิ่นมากกว่าเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่มีประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 1 ปี และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่มีประสบการณ์ การทํางาน 6 – 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นมากกว่าเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่มี ประสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี

References

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น.dการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล.d(ออนไลน์). จาก :dhttp://www.dla.go.th. กันยาวรรนธd์ กําเนิดสินธ.ุ์d(2556).dประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล :dศึกษากรณีเทศบาลตําบลแหลมฟ้าผ่า d อําเภอพระสมุทรเจดีย์dจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, ปีที่ 7 (ฉบับที่ 1), หน้า 89.
เชาวินทร์ กองผา. (2560) ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งขวาง อําเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี.การค้นคว้าอสิระรฐัศาสตรมหาบณัฑติ(การเมืองการปกครอง)สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สําหรับนักบริหารคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.
ธงชัย ยุทธนาวา. (2558) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี. เข้าถึงได้จาก http://taxelearning.blogspot.com/ เปมิกาdแก้วสุวรรณ.d(2557).dการพัฒนาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลธารคีรีdอําเภอสะบ้าย้อยdจังหวัด
สงขลา.dรายงานการศึกษาอิสระ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วาสนา เมธาวรากุล. (2559). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี. การค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สําหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ศศิธรdสินอําพล, ปรดิ า ธนสุกาญจน์.d(2553).dการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วน ตําบลท่าฬ่อdอําเภอ เมืองพิจิตรdจังหวัดพิจิตร. การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณั ฑิต มหาวิทยาลยันเรศวร.
สุธิดา อรรคนิมาตย์ และจิราวัฒน์ เจริญสุข. (2557). “ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงเกลือ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 4. ฉบับที่ 2.
สมฤทัยdมานิตย์.d(2554).dปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องคก์ารบริหารส่วนตําบลd ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี.
องค์การบริหารส่วนตําบล. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก ttps://sites.google.com/site/phatcharapornprasiton/home
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี.
การค้นคว้าอิสระปริญญาบรหิ ารธุรกจิ มหาบณั ฑิต วิชาเอกการบญั ชี คณะบริหารธุรกิจ
Published
2021-08-10