การศึกษาโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนของรูปแบบช่องทางจําหน่ายทุเรียนใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • จิตตมาส อุไรวรรณ
  • อภิชญา ลีลาวณิชกุล
Keywords: ช่องทางจําหน่าย, โครงสร้างต้นทุน, ทุเรียน

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาการเลือกช่องทางจําหน่ายทุเรียนของเกษตรกร และเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนที่ เกษตรกรได้รับในแต่ละช่องทางจําหน่าย โดยดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนใน จังหวัดสุราษฎร์ธานีจํานวน 50 ราย และใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีช่องทางจําหน่าย 3 รูปแบบ ได้แก่ พ่อค้าคนกลาง (66%) ล้ง/โรงคัดบรรจุ (26%) และช่องทางผสม (พ่อค้าคนกลางและจําหน่ายทางตรงผ่านทางออนไลน์) (8%) จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของช่องทาง จําหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง ล้ง และช่องทางผสม พบว่า ต้นทุนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 49,147.05 45,433.37 และ 38,991.53 บาท/ ไร่/ปี ตามลําดับ มีรายได้จากการจําหน่ายทุเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 144,191.60 152,901.72 และ 155,983.33 บาท/ไร่/ปี ตามลําดบั ซึ่งเกษตรกรได้รับกําไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 94,106.88 98,230.19 และ 116,991.80 บาท/ไร่/ปี ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ อัตรากําไรของแต่ละช่องทาง พบว่า เกษตรกรที่เลือกจําหน่ายทุเรียนช่องทางผสมได้รับอัตรากําไรขั้นต้นเฉลี่ยสูงที่สุดร้อยละ 75.73 รองลงมาเป็นช่องทางผ่านล้งร้อยละ 65.81 และช่องทางผ่านพ่อค้าคนกลางร้อยละ 60.16 อย่างไรก็ตามเกษตรกรควร เปรียบเทียบต้นทุน และผลตอบแทนที่ได้รับจากแต่ละช่องทางจําหน่ายที่แตกต่างกัน ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ เพื่อช่วยในการ ตัดสินใจเลือกช่องทางที่เหมาะสมและสร้างมูลค่าได้เพิ่มขึ้น

References

นุชนารถ กฤษณรมย์, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, สมาภรณ์ นวลสุทธิ์, ปัญจพร เกื้อนุ้ย และมรกต โกมลดิษฐ์. 2561. การ เรียนรู้แนวทางการจัดการจัดจําหน่ายและส่งเสริมการตลาดของผลผลิตทางการเกษตรตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษาอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช. Nakhabut Pharituch Journal. 10 (1): 182-193.
ปัญญา หมั่นเก็บ, ทิพวรรณ ลิมังกูร และอนุสรณ์ อินทร์โก. 2552. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการยอมรับ แนวทางปฏิบัติเกษตรกรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรทําสวนทุเรียน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พงศกร ฮดโท. 2557. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกการผลิตทุเรียนในระบบการเกษตรดีที่เหมาะสม. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ภัทรา ข่ายม่าน. 2559. ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับในระบบมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเหมาะสมของ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์. 2558. ข้อมูลรายสินค้าของจังหวัดเพื่อกี่ว่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์: ทุเรียน. กลุ่ม สารสนเทศการเกษตร, สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์. 2562. ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561. กลุ่มสารสนเทศ การเกษตร, สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2559. การคํานวณต้นทุน: ทุเรียน. http://www.oae.go.th/view/1/การคํานวณต้นทุน/TH- TH., 29 พฤษภาคม 2564.
สํานักงานนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า. 2563. ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ไทย ถูกใจคนต่างแดน. กลุ่มพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก, สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
องอาจ ปทวาริช. 2537. เอกสารสอนชุดวิชาบริหารการตลาด หน่วยที่ 9-15. พิมพ์ครั้งที่ 13 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่
นงลักษณ์ ตั้งใจ. 2551. ช่องทางการจัดจําหน่ายส้มสายน้ําผึ้งของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัย
แม่โจ้:เชียงใหม่.
Published
2021-08-10