กิจกรรมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

  • ศรเพชร ยิ่งมี
  • เศกสิทธิ์ ปักษี
  • บรรจบพร อินดี
  • สายใจ รัตนสัจธรรม
Keywords: กิจกรรมการท่องเที่ยวพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวกลมุ่ครอบครัว

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ชาวไทยกลุ่มครอบครัวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับ พฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ จํานวน 20 คน โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.897 สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันและ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า บริบทของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงวิถีชีวิตชนบท กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.99) ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชนบทกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัว พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางลบ ในระดับต่ํามาก (r =-0.034) โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีกับพฤติกรรม นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัว มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับต่ํา (r =0.146) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 และ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564). กรุงเทพ. กลั ยา วานิชย์บัญชา. (2549). สถิติสําหรับงานวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สํานักงานพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชายชาญ ปฐมกาญจนา, & และนรินทร์ สังข์รักษา. (2558). แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒั นธรรมแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 26(1), 119-129.
ธัญญพัทธ์ มีสมกลิ่น และคณะ (2558). “มอญสังขละ”:การกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดกาญจนบรี. การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล (2553). การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศรเพชร ยิ่งมี. (2558). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัวที่ เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี. จังหวัดกาญจนบรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
Kong, W., & Loi, K. (2017). The barriers to holiday- taking for visually impaired tourists and their families. Journal of Hospitality and Tourism Management, 32, 99-107.
Kozak, M., & Duman, T. (2012). Family members and vacation satisfaction: Proposal of a conceptual framework. International Journal of Tourism Research, 14(2), 192–204.
Ministry of Tourism and Sports. (2017). National Tourism Development Plan No. 2 (2017 - 2021). Bangkok. Schänzel, H., & Yeoman, I. (2014). The future of family tourism. Tourism Recreation Research, 39(3), 343–360. Schänzel, H., & Yeoman, I. (2015). Trends in family tourism. Journal of Tourism Futures, 1(2), 141–147.
Siripen Dabphet. (2017). Applying importance – performance analysis to identify competitive travel
attributes: An application to regional destination image in Thailand Journal of Community
Development Research (Humanities and Social Sciences), 10(3), 7-21.
Vareiro, L., Ribeiro, J. C., & Remoaldo, P. (2017). Destination attributes and tourist’s satisfaction in a cultural
destination. Portugal: the PT2020 Partnership Agreement.
Wu, M., & Wall, G. (2016). Chinese Research on Family Tourism: Review and Research Implications. Journal
of China Tourism Research, 12(3-4), 274-290.
Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis (3 ed.). New York: Harper and Row Publication.
Yang, M. J. H., Khoo-Lattimore, C., & Yang, E. C. L. (2020). Three generations on a holiday: Exploring the
influence of neo-confucian values on Korean multigenerational family vacation decision making.
Tourism Management Perspectives, 78, 1-10.
Yeoman, I., Schänzel, H., & Smith, K. (2013). A sclerosis of demography: How ageing populations lead to the
nncremental decline of New Zealand tourism. Journal of Vacation Marketing, 19(2), 91–103.
Published
2021-08-10