ศึกษาแนวคิดการเขียนบทในภาพยนตร์ Cyberpunk

  • นิติ หัทยา
  • ต้น ทรัพย์นิรันดร์
Keywords: ภาพยนตร,์ Cyberpunk, การเขียนบท,องค์ประกอบ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเขียนบทในภาพยนตร์ Cyberpunk เนื่องจากผู้วิจัยมีจุดประสงค์ในการ สร้างและพัฒนาบทภาพยนตร์แนว Cyberpunk เพื่อนําไปต่อยอดและสร้างผลงานภาพยนตร์ที่สะท้อนสังคมไทยในปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงวิถีชีวิตที่มีมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนไปถึงในอนาคต เพื่อให้สังคมไทยในปัจจุบันตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในสังคม หากคนในสังคมไม่ย้อนกลับมามองตั้งแต่ตอนนี้ ในอนาคตประเทศไทยมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง หากเราไม่หนัก แน่นพอ อาจจะทําให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อร่างกายมนุษย์ เข้ามาแทรกแซงความเป็นอยู่ของมนุษย์ จนกระทั่งจะทําให้ ความเป็นมนุษย์ถูกเทคโนโลยีกลืนกิน และเทคโนโลยีอาจจะเข้ามาก่อเกิดความเปลี่ยนแปลง และมีผลต่อจิตใจของมนุษย์

ผลการวิจัยพบว่า การเขียนบท เป็นกระบวนการทํางานที่มีผลต่อกระบวนการถ่ายทําภาพยนตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแบบ ร่างของการสร้างภาพยนตร์ บทภาพยนตร์จะมีความคล้ายคลึงกับวรรณกรรมตรงที่การบอกเล่าเรื่องราวว่า ใครทําอะไร ที่ไหน อย่างไร แต่จะแตกต่างที่บทภาพยนตร์นั้นต้องสื่อความหมายออกมาเป็นภาพ โดยใช้ภาพเป็นตัวสื่อความหมาย เป็นการเขียน อธิบายรายละเอียดเรื่องราว เมื่อได้โครงสร้างเรื่องที่ชัดเจนแล้วจึงนําเหตุการณ์มาแตกขยายเป็นฉากๆ ลงรายละเอียดย่อยๆ ใส่สถานการณ์ ช่วงเวลา สถานที่ ตัวละคร บทสนทนา บางครั้งอาจกําหนดมุมกล้องหรือ ขนาดภาพ ให้ชัดเจนเลยก็ได้ บทภาพยนตร์จึงเขียนเพื่อเป็นการเตรียมงานผลิต(Pre-production) และฝึกซ้อมนักแสดงโดยเฉพาะ

References

ศิรินทร์ทิพย์ พิมเสน. (2545). ปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่มีผลกระทบต่อการเขียนบทละครโทรทัศน์ไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม, 2564, จากhttps://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/25146/6/Sirinthip_pi_ch2.pdf ณัชพลบุญประเสริฐกิจ.(2550).มนุษย์กับเทคโนโลยีในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์กลมุ่ไซเบอร์พังก์ของวิลเลียมกิบสัน.
สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม, 2564, จาก
https://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/41716/7/Natchapol_bo_front.pdf
มาโนช ชุ่มเมืองปัก. (2547). การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ตลกไทยยอดนิยมชุด "บุญช"ู กับการสร้างสรรค์ของผู้กํากับภาพยนตร์.
สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม, 2564, จาก
https://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/1075/3/Manoch.pdf
รังสิมา กุลพัฒน์. (2539). แผลเก่า : จากนวนิยายสู่ภาพยนตร์ สืบคน้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม, 2564, จาก https://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/48021/7/Rungsima_ku_front.pdf
Published
2021-08-10