การศึกษาและการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อประยุกต์เป็น อาคารพักอาศัยคาร์บอนต่ำ : กรณีศึกษาเขตบางคอแหลม

  • รุจิวรรณ อันสงคราม
Keywords: เรื่องที่วิจัย, ผู้ที่ถูกศึกษาวิจัย, บริบทหรือสถานการณ์ที่การศึกษาวิจัยเกดิ ขึ้น

Abstract

การศึกษาตู้คอนเทนเนอร์เพื่อประยุกต์เป็นอาคารพักอาศัยคาร์บอนต่ําในพื้นที่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบคู่มือการออกแบบบ้านและอาคารคาร์บอนต่ําขององค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) จะช่วยลดการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศในตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการใช้งานในปัจจุบันได้ลงได้ รวมไปถึงสร้างสภาวะน่าสบาย ภายในอาคารได้ด้วย และสามารถนําแบบที่ได้ทําการออกแบบสมบูรณ์แล้ว นําไปใช้ในตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน และอนาคตต่อไปได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางออกแบบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อประยุกต์เป็นอาคารพักอาศัยคาร์บอน ต่ําศึกษากิจกรรมพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์และทําให้เกิดสภาวะน่าสบายได้ และเป็นแนวทางการ ออกแบบทรัพยากรเหลือใช้ให้เป็นที่พักอาศัยประเภทอื่น ๆ ในอนาคตได้

จากการศึกษาพบว่า การออกแบบตู้คอนเทนเนอร์โดยทั่วไป มีการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศเป็นจํานวนมาก และมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือกลุ่มฟลูออโรคาร์บอนและกลุ่มไฮโดรคาร์บอนจากการใช้สารทําความเย็นใน เครื่องปรับอากาศและตู้เย็น ดังนั้น จึงมีการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อประยุกต์เป็นอาคารอาศัยให้มีการลดการใช้พลังงาน ของเครื่องปรับอากาศและให้อยู่ในสภาวะน่าสบายได้

จากผลการทดลองตู้คอนเทนเนอร์เพื่อประยุกต์เป็นอาคารพักอาศัยคาร์บอนต่ําที่นักวิจัยได้ทําการออกแบบ พบว่า มีการใช้พลังงานในบ้าน 0.75 t CO2e/ปี เมื่อมีการนํารูปแบบที่ได้ทําการออกแบบดังกล่าวไปใช้กับตู้คอนเทนเนอร์ที่มีใน ปัจจุบันและอนาคตผลที่ตามมาคือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสภาวะโลกร้อนได้

References

อรรจน์ เศรษฐบุตร. (2556) คู่มือการออกแบบบ้านและอาคารคารบ์ อนต่ํา. กรุงเทพ : เปเปอร์เมท (ประเทศไทย). วราภรณ์ กาญจนวโิ รจน์. (2542) การศึกษาเพิ่มขอบเขตภาวะนา่ สบายในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตั ยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั .
ชญาณิน จิตตานุเคราะห์. (2543) ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มผี ลกระทบต่อเขตสบายของโบสถไ์ ทย. วทิ ยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์บณั ฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมสิทธิ์ นิตยะ. (2541). การออกแบบอาคารสําหรับภูมิอากาศร้อนชื้น. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. สุนทร บุญญาธิการ. (2542). เทคนิคการออกแบบบ้านประหยัดพลงั งานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า. สํานักพิมพ์พร๊อพเพอร์ตี้
มาร์เกต็ จํากัด. กรุงเทพมหานคร.
Booker,D Mark. (1987) Container : Conditions, law and practice of carriage and use Volumn 1-2. London :
Derek Beattie Plublishing.
(ออนไลน์) www.greendiary.com/20-amazing-homes-made-from-shipping- containers.html (ออนไลน์) http://containerboxhouse.blogspot.com/2014/03/1_21.html
(ออนไลน์) https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8% 95%E0%B8%9A%E0
%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8% AD%E0%B9%81% E0%B8%AB %E0%B8%A5%
E0%B8%A1
(ออนไลน์) http://www.oknation.net/blog/architect-bmaclub/2011/09/16/ entry-2 (ออนไลน์) http://marinerthai.net.sara/viewsara1006.php
Published
2021-08-10