ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ธญานี สานเมทา
  • วิลาสินี จินตลิขิตดี
Keywords: ภาวะผู้นํา,ความผูกพนัต่อองค์กร,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องใช้ บุคลากรที่มีความชํานาญและปฏิบัติงานต่อเนื่อง แต่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร บ่อย ทําให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน การวิจัยนี้มีเพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะ ผู้นําของผู้บังคับบัญชา 2) ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 3) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร การวิจัยนี้เป็นการ วิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 299 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ พบว่า 1) ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นําในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) บุคลากรมีระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และระดับการศึกษาของบุคลากรแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน และ 4) ภาวะผู้นําของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของ บุคลากรในระดับสูง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและ พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

References

กิติ ตนัคคานนท์. (2543). เทคนิคการสร้างภาวะผู้นํา (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์บัตเตอร์ฟลาย.
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2554). ภาวะผู้นําองค์กรยุคใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์.
ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์. (ม.ป.ป.), ภาวะผู้นําทางการบริหารพัฒนา. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม, 2563, จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อเว็บไซต์. http://www.elgrad.ssru.ac.th/natnaporn_ae/.
บุญทัน ดอกไธสง. (2535). การจัดการองค์กร. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีชนบท.
ปาริชาติ ขําเรือง และกระมล ทองธรรมชาติ. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1. 90-101.
เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ. (2561). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ ตําบลสิงห์โคก
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. ราชาวดีสาร. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2561. 45-58.
วิวัฒน์ แสงเพ็ชร. (2558). ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (ภาคนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
สมจิตร จันทร์เพ็ญ. (2557). ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน). (ภาคนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2563). นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ. (2560). ภาวะผู้นําของผู้บริหารในยุค Thailand 4.0. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์บริทรรศน์. ปีที่ 6
ฉบับที่ 22 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560. 219 – 232.
Allen, N & Meyer, J. (1997). Commitment in the workplace. Thousand Oaks, CA: Sage.
Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformation leadership and organizational culture. Public Administration
Quarterly, 17(1), 112-122.
Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organization effectiveness through transformational leadership.
Thousand Oaks, CA: Sage.
Bass, B. M. (1999). Two decades of research and development in transformational leadership. European
Journal of Work and Organizational Psychology, 8(1), 9-32.
Buchanan, H. B. (1974). Building organization commitment the socialization of managers in work organization.
Administrative Science Quarterly, 19, pp. 533 - 546.
Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper and Row
Kuhnert, Karl W. and Lewis, Phillip. (1987). Transactional and Transformational Leadership: A Constructive/
Developmental Acadamy of Management Review.12(4). pp. 648-657.
Madhura,B.&Deepika,P. (2014). Astudyonthedriversofemployeeengagementimpactingemployee
performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 133 (2014). pp. 106-115. Mowday,R.T.,Porter,L.W.&Steers,R.W. (1982). Employee-OrganizationalLinkage:Thepsychologyof
Commitment Absenteeism and Turnover. New York: Academic Press.
Steer, R. M. (1967). Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. Administrative Science
Quarterly, 22, pp. 45 - 56.
Published
2021-08-10