การศึกษาและพัฒนาเพื่อออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด สําหรับติดตั้งภายในโรงเรียน วัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกําพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • ปริณัน บานชื่น
  • แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
Keywords: โรงเรือนเพาะเห็ด, โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกําพร้า (หลัก 67)

Abstract

การศึกษาและพัฒนาเพื่อออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด สําหรับติดตั้งภายในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกําพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิตวัตถุดิบสําหรับใช้ประกอบ อาหารของโรงเรียน สืบเนื่องมาจากทางโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อประกอบอาหารให้กับนักเรียน อยู่ก่อนแล้ว แต่ปริมาณผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคของนักเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี ความคิดที่จะ ออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดที่มีความเหมาะสมสําหรับการนําไปติดตั้งภายในโรงเรียน เนื่องจากการเพาะเห็ดในโรงเรือนนั้น สามารถปลูกได้ไม่ยากนักและยังให้ผลผลิตตลอดทั้งปี หากมีการส่งเสริมด้านการเพาะเห็ดเพิ่มเติมจากการปลูกพืชและเลี้ยง สัตว์ จะทําให้โรงเรียนมีวัตถุดิบที่หลากหลายและเพียงพอสําหรับใช้ในการประกอบอาหารให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งจะ ส่งผลใหน้ักเรียนได้รับประทานอาหารที่ครบหมวดหมู่มากยิ่งขึ้น

โดยวิธีการดําเนินการวิจัยนั้น เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปริมาณในการเพาะเห็ดที่เหมาะสม กับความต้องการในการบริโภคของนักเรียนในโรงเรียน จากนั้นจึงทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบของโรงเรือนเพาะเห็ดที่มี ความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและการดูแลรักษา สามารถประกอบติดตั้งได้ง่าย ใช้วัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น และ ใช้งบประมาณน้อย ซึ่งจากการดําเนินการวิจัยพบว่า โรงเรือนเพาะเห็ดระบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 3 x 8 เมตร ที่ประกอบขึ้นด้วย ชิ้นส่วนที่เป็นระบบโมดูลาร์ (modular system) โดยใช้ไม้ไผ่และตาข่ายกรองแสงเป็นวัสดุหลักและภายในใช้วิธีการวาง ถุงเพาะเห็ดแบบแขวนนั้น มีความเหมาะสมสําหรับการนําไปติดตั้งภายในโรงเรียนมากที่สุด เนื่องจากสามารถประกอบติดตั้ง ได้ง่ายด้วยวัสดุที่สามารถหาซื้อได้ในท้องถิ่น อีกทั้งยังสะดวกต่อการใช้งานและการดูแลรักษา โดยโรงเรือนนี้สามารถผลิตเห็ด ได้ประมาณ 2,400 ก้อน หรือประมาณ 240 กิโลกรัม ต่อเดือน

กล่าวโดยสรุปคือการศึกษาและพัฒนาเพื่อออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด สําหรับติดตั้งภายในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่า เด็กกําพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการพัฒนาพื้นที่ว่างภายในโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ เชิงเกษตรกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนในหลายด้าน ทั้งด้านปริมาณผลผลิตและโภชนาการ ด้านงบประมาณ และ ด้านการส่งเสริมอาชีพ

References

กรมส่งเสรมิการเกษตร.(2558).การเพาะเห็ดเบื้องต้น.กรุงเทพฯ:ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจํากดั สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพอื่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ(สํานักงานกปร.).(2557).การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจครบวงจร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา.
กรุงเทพฯ:ห้างหุ้นส่วนจํากดั ภูมิวารินกราฟิกเฮ้าส์.
ชานาญ พิทักษ์ทอง. (2551). เห็ดเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: เกษตรสยามบุ๊คส์.
ศุภวุฒิ ผากา, สันติ วงศ์ใหญ่ และอดิศร ถมยา. (2557). การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ดในโรงเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ตําบล ปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง.7(1),หน้า58-69. ธีรยศเวียงทองและประยูรจวงจนัทร์.(2554).ระบบควบคุมอุณหภูมิความชนื้อัตโนมัติในโรงเรือนแบบปิด.
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร.
ีรศักดิ์ ฟองเงิน, สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ และรัฐสิทธิ์ ยะจ่อ. (2561). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มอัจฉริยะใน โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า.วารสารวิชาการการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
บุญยังสิงห์เจริญและสันติสาแกว้.(2559).ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด.การประชุมวิชาการ ระดับชาตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิครั้งที่1.หน้า176-183.
ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม, 2562, จาก banhed155.blogspot.com: http://banhed155.blogspot.com/p/blog-page_25.html
แบบโรงเรือนการเพาะเห็ดที่ดี. สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม, 2562, จาก oknation.nationtv.tv: http://oknation.nationtv.tv/blog/konhoohet/2010/07/05/entry-1
ลักษณะของโรงเรือนและการสร้าง. สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม, 2562, จาก sites.google.com: https://sites.google.com/site/poonernfarm/laksna-rong-reuxn
รักบ้านเกิด. สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม, 2562, จาก rakbankerd.com: https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=1439&s=tblplant
มาทําความรู้จักกับโรงเรือนเพาะเห็ดระบบEVAPกันเถอะ.สืบคน้เมื่อ20มกราคม,2562,จากhug- hed.blogspot.com: https://hug-hed.blogspot.com/2016/03/learn-evap.html
โรงเรือนอัจฉริยะ : นวัตกรรมตอบโจทย์เกษตร 4.0. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม, 2562, จาก nstda.or.th: https://www.nstda.or.th/agritec/78-featured-article/303-smart-green-house
โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม, 2562, จาก smartfarmdiy: http://www.smartfarmdiy.com
สมาร์ทฟาร์ม. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม, 2562, จาก smartfarmthailand.com: http://smartfarmthailand.com/precisionfarming/index.php/product/micro-climate-monitoring/83- smart-farm
Published
2021-08-10