รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 3404-2002 วทิ ยาศาสตร์การประกอบอาหาร

  • สราวุธ จินดาเพ็ชร
Keywords: เอกสารประกอบการสอน, วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 3404-2002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 3404-2002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3) เพื่อหาค่า พัฒนาการในความรู้ของนักศึกษาหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 3404-2002 วิทยาศาสตร์การประกอบ อาหาร และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 3404-2002 วิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาอาหาร และโภชนาการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 3404-2002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 2) ใบงาน 3) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล ดัชนีค่าความสอดคล้อง และค่าสถิติ t-test

ผลการวิจัยพบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 3404-2002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 83.19/82.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ค่าพัฒนาการในความรู้ของผู้เรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีค่าเท่ากับ 0.7911 หมายความว่า นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.11 และ 4) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบ การเรียนการสอนวิชา 3404-2002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.
กรุงเทพฯ:โรงพมิพ์คุรสุภาลาดพรา้ว.
กิดานันท์ มะลิทอง. (2548). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั . ทวี เทศมาศ. (2557). ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา สําหรับนิสิตชั้นปที ี่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี.
รายงานการวิจยั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี.
ธรรมนูญ นวมบางขวัญ. (2560). การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า
รหัสวิชา 2104-2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546).
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 9(1) มกราคม-เมษายน, 175-176.
เพียงแพน อุปทอง. (2561). การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการตลาดบริการสําหรับนักศกึ ษา
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสงูสาขาวิชาการตลาด.รายงานสบืเนื่องจากการประชมุวิชาการ(Proceedings) นําเสนอผลงานวจิ ัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4. กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร. กรกฎาคม 2561, 2-16. มหาวิทยาลัยราชภฏั ลําปาง.
ยุทธวิธ ชูสวน. (2560). การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างอิเลก็ ทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่. กระบ:ี่ วิทยาลยั เทคนิคกระบ.ี่
วิภัสรา ศรนารายณ.์ (2555). การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตู รและการสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์.
วัชระ มั่นถาวรวงศ์. (2560). รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสั วิชา 2105 -2002 หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพพุทธศักราช2556.วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,
9(2) พฤษภาคม-สิงหาคม, 139-149.
ศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร. (2556). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการชดเชยปรับตั้งขนาดเครื่องมือตดั ในเอ็นซี โปรแกรมของเครื่องกลึงซีเอ็นซี. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 7(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 32-39.
โศภน รตั นะ. (2556). ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชะรัตชนปู ถัมภ์ จังหวัดพัทลุง. ปรญิ ญาการศึกษาค้นคว้า อิสระหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สมใจ เพชรชิต. (2558). การพัฒนาเอกสารประกอบการเรยี นวิชา ง 30267 เรื่อง อาหารไทยเพื่อสุขภาพจากผักสเี ขียว ในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารการวัดผลการศึกษา. 21(1), 249-260.
สิปปนนท์ เกตุทัต. (2538). วิทยาจารย์ศึกษาวิวัฒน์. 93 (กันยายน 2538), 17-22.
สุลายมาน บากา. (2558). การสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องตน้ สําหรับนักเรียน
ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณั ฑติ สาขาวชิ าคณิตศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลยั บูรพา. สันทนา สงครินทร์. (2555). รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวชิ าช่างไมโครคอนโทรลเลอร์
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพุทธศกัราช2548วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. อุดรธาน:ี วิทยาลยั สารพดั ช่างอุดรธานี.
อนุชาติ อินสด. (2560). รายงานการศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
รหัสวิชา 3102-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2557. สุโขทัย: วิทยาลัยเทคนคิ
สุโขทัย.
อนุวัติ คูณแก้ว. (2555). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Goodman R.I., K.A. Fletcher and E.W. Schneider. (1980). The Effectiveness Index as Comparative Measure
in Media Product Evaluation. Educational Technology. 20(09), 30-34.
Published
2021-08-10