ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากร ในจังหวัดปทุมธานี

  • ธรรมรัตน์ พลอยเพ็ชร์
Keywords: การตัดสินใจใช้บริการ , ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

Abstract

การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรใน จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิทยาแบบผสม (Mixed Methodology) อาศัยกระบวนการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ ควบคู่กันไป โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นประชากร ในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 400 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ใช้ ความถี่ ร้อยละ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการออนไลน์ ใช้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย ค่าสถิติ ทดสอบความแตกต่าง (Independent samples, t-test) และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA, F-test) หากปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน ส่งผลต่อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จะเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) และใช้สถิติการถดถอย (Regression) เพื่อทดสอบความมีอิทธิพลของตัวแปร ที่ระดับนัยสําคญั ทางสถิติ 0.05

ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ํากว่า 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน และพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทาง การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคคล และ ด้านกระบวนการให้บริการ มีระดับ ความสําคัญต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในระดับมากที่สุด

References

ประชาชาติธุรกิจ (2563). เจาะพฤติกรรมคนไทย “โควิด-19” หนุนใช้งาน โมบายแบงกิ้ง. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2564 จาก https://www.prachachat.net/breaking-news/news-516655
ภัทรา มหามงคล (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ราช ศิริวัฒน์ (2560). ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ(Online). สืบค้นเมื่อ20 เมษายน 2562 จากhttps://doctemple.wordpress.com/2017/01/25/ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ/
นิตยสาร ฐานเศรษฐกิจ (2564). โควิดรอบ3 ดันยอด Mobile Banking และ e-Wallet เติบโต. สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2564 จาก https://www.thansettakij.com/content/money_market/478945
นิตยสาร Mangozero (2563). อนาคตของธนาคารกับบทบาทที่เปลี่ยนไป The future of mobile banking. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2563 จาก https://www.mangozero.com/the-future-of-mobile- banking-in- thailand-by-kbank/
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิมล์และไซแท็กซ์
Kotler, P. (2000). Marketing management (10thed.). NJ: Prentice Hall.
Schiffman & Kanuk (1994, p.659). Consumer behavior. (5th ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Yamane, Taro.(1967). Statistics: An introductory analysis. New York: Haper and Row.
Published
2021-08-10