ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับรู้กับพฤติกรรม การดําเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

  • ณัฏฐณิชา วรรณมณี
  • ดารารัตน์ บางพระ
  • ศุภมาส อยู่อริยะ
  • จิรพจน์ สังข์ทอง
Keywords: ความรู้, การรับรับรู้, พฤติกรรมป้องกันโรคโควดิ -19, นักศึกษาระดับอนุปริญญา

References

Becker, M.H., & Maiman, L.A. (1975). The health Belief Model: Origins and Correlation in Psychological
Theory. Health Education Monography, 2. winter: 336-385.
Best, W. J. (1978). Research in Education. (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Boonmee, P., Mahamit, S., & Kawila, T. (2018). Knowledge, Perception, and Awareness of
RiskManagement and Patient Safety Towards Nursing Students at Boromarajonani College of
Nursing, Phayao. Journal of Nursing and Education, 11(3), 112-124.
Bunthan, W., Whaikit, P., Soysang, V., Soynahk, C., Akaratanapol, P., & Kompayak, J. (2020). Factor
Influencing to Health Promotion Behavior for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Prevention
Of Older Adults. Journal of The Police Nurses, 12(2), 323-337.
Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2020). COVID-19 Report. Retrieved November
29, 2021, from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/news.php (in Thai)
Department of Health. (2020). A Practical Guide for Schools to Prevent the Spread of COVID-19.
Author. (In Thai)
Hair, F. J., Black, C. W., Babin, J. B., & Anderson, E. R. (2010). Multivariate Data Analysis. (7th ed). New
Jersey: Pearson Education.
Kaewsuksai, R., Kongkun, P., Tongkoop, B., Waedueramae, R., Samael, L., Chaiprasit, et al. (2020).
Knowledge and Perceived for New Normal Related Behaviors for the Prevention of Coronavirus Infection (COVID-19) of People in Narathiwat Province. (Research report, Faculty of Nursing, Princess of Naradhiwas), p. 49-60.
Kittinaraporn, J (2020). Media Uses and the Adaption to the New Normal Healthcare Practices during the Corona Virus (Covid-19) Pandemic: A case of Pathum Thani Province’s Citizens. Rangsit Journal of Arts and Sciences, 25(1), 15-34.
National Broadcasting and Telecommunication Commission. (2020). Request for Cooperation with Radio
and Television Broadcasting Licensee Broadcasting of the Press Conference of the Coronavirus Disease Situation Management Center 2019. Retrieved January 21, 2021, From https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914136/
Nawsuwan, K., Singweratham, N., & Damsangsawas, N. (2020). Correlation of Perception Disease Severity to Implementation Role for Control of COVID-19 in Communities among Village Health Volunteers in Thailand. J Bamrasnaradura Infect Dis Inst, 14(2), 92-103.
Powwattana, A., Kalampakorn, S., Lagampan S. & Rawiworrakul. (2018). Health Promotion and Disease Prevention in Community: An Application of Concepts and Theories to Practice (Revised edition). Chachoengsao: M N COMPUTE OFFSET CO., LTD. (in Thai)
Singweratham, N., Thaopan, W. W., Nawsuwan, K., Pohboon, C., & Surirak, S. (2020). Perception and Preventive Behaviors on the Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) among Dental Nurses under the Ministry of Public Health. J Bamrasnaradura Infect Dis Inst, 14(2), 104-115.
Thai Health Promotion Foundation. (2020). New Way of Life Guide Life Begins with Us. Retrieved August 20, 2020, from https://www.thaihealth.or.th/Books/643/คู่มือ%20ชีวิตวิถีใหม่.html.
Tongkeo, T. (2020). New Normal Based Design in Education: Impact of COVID-19. JOURNAL OF TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT, 1(2), 1-10.
UNESCO. (2020). 4 Ways COVID-19 Could Change How We Educate Future Generations. Retrieved August 30, 2020, From https://www.weforum.org/agenda/2020/03/4-ways-covid-19-educationfuture- generations/
Waehayi, H. (2020). Severity Perception and Preventive Behavior on the Coronavirus Disease -2019 among Youth at Sateng-Nok Subdistrict, Muang District,Yala Province. Academic Journal of Community Public Health, 6(4), 158-168.
Wiersma, W., & Jurs, S. G. (2009). Research Methods in Education. Massachusetts: Pearson.
WHO Thailand. (2020). Covid 19 What We Know. Retrieved July 18, 2020, From file://update-28-covid-19-
what-we-know---june2020---thai.pdf
Wongrata, C. (2010). Techniques for Using Statistics for Research. (12th ed). Nontaburi: Thainiramitkij
Infographic; 2010. (in Thai)
World Health Organization. (2020). Coronavirus. Geneva: World Health Organization.
Published
2021-08-10