การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบสูตรผสมโดย แฟรกชั่นแนลคาร์บอนไดออกไซต์ เลเซอร์ร่วมกับ 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน ครีม กับแฟรกชั่นแนลคาร์บอนไดออกไซต์ เลเซอร์อย่างเดียว ในการรักษาโรคด่างขาวชนิดไม่ลุกลามที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

  • ศิรดา จันทนาสุภาภรณ์
  • เทพ เฉลิมชัย
Keywords: แฟรกชั่นแนลคาร์บอนไดออกไซต์เลเซอร์ 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน ครีม โรคด่างขาวที่ไม่ตอบสนองต่อ การรักษา

Abstract

โรคด่างขาวเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของผิวหนัง รอยโรคจะมีลักษณะเป็นผื่นราบ สีขาว ขอบเขตชัดเจน การรักษายังคงมีความท้าทายเนื่องจากการพยากรณ์โรคที่ไม่แน่นอนและการไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลายชนิด ดังนั้น จึงมี ความจําเป็นที่จะต้องศึกษาแนวทางการรักษาใหม่ ๆ เพิ่มเติม การรักษาแบบสูตรผสมโดยแฟรกชั่นแนลคาร์บอนไดออกไซต์ เลเซอร์ 10,600 นาโนเมตร (Fr:CO2) ร่วมกับ 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน ครีม (5% LCD) มีแนวโน้มในการให้ ผลการรักษาที่ดีและเป็นที่น่าสนใจ งานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาโดยแฟรกชั่นแนล คาร์บอนไดออกไซต์เลเซอร์ ร่วมกับ 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน ครีม (กลุ่มทดลอง) กับแฟรกชั่นแนลคาร์บอนไดออก ไซต์เลเซอร์อย่างเดียว (กลุ่มควบคุม) ในโรคด่างขาวชนิดไม่ลุกลามที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา โดยศึกษาในผู้ป่วยโรคด่างขาว ที่มีรอยโรคอย่างน้อยสองตําแหน่งในคนเดียวกัน และผู้เข้าร่วมทุกคนได้ถูกสุ่มให้รับการรักษาโดยแฟรกชั่นแนลคาร์บอนไดออก ไซต์เลเซอร์ ร่วมกับ 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน ครีม บริเวณรอยโรคหนึ่งตําแหน่ง และแฟรกชั่นแนลคาร์บอนไดออก ไซต์เลเซอร์อย่างเดียวบริเวณอีกตําแหน่ง โดยศึกษาเปรียบเทียบในคนเดียวกันและรักษาโดยเลเซอร์ทั้งหมด 3 ครั้ง ทุก 4 สัปดาห์ อาสาสมัคร 17 คนเข้าร่วมงานวิจัยกลุ่มที่รักษาแบบสูตรผสม โดย แฟรกชั่นแนลคาร์บอนไดออกไซต์เลเซอร์ ร่วมกับ 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน ครีม มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของขนาดพื้นที่ดีกว่าอย่างมีนัยสําคัญที่สัปดาห์ที่ 12 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รักษาโดยเลเซอร์อย่างเดียว (16.6+1.3% และ 10.1+0.8%, p value=0.0003 ตามลําดับ) นอกจากนี้กลุ่ม ที่รักษาแบบสูตรผสมมีการเพิ่มขึ้นของค่าเมลานินอย่างมีนัยสําคัญที่สัปดาห์ที่ 12 มากกว่ากลุ่มควบคุม (79.3+30.6% และ 43.3+14.4%, p value<0.0001 ตามลําดับ) การประเมินระดับคุณภาพชีวิตและระดับพึงพอใจของผู้ป่วยแสดงผลทีดีขึ้น ในทั้งสองกลุ่มโดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในทั้งสองกลุ่ม โดยสรุปการเพิ่มรักษา โดย 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน ครีม กับ แฟรกชั่นแนลคาร์บอนไดออกไซต์เลเซอร์ แสดงประสิทธิผลการรักษาดีกว่า การรักษาโดย แฟรกชั่นแนลคาร์บอนไดออกไซต์เลเซอร์อย่างเดียว ร่วมกับมีความปลอดภัยอย่างมากในโรคด่างขาว ผลการรักษานี้สามารถนําไปประยุกต์เป็นการรักษาทางเลือกในการรักษาโรคด่างข่าวที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

References

Alikhan, Ali, Felsten, Lesley M, Daly, Meaghan, & Petronic-Rosic, Vesna. (2011). Vitiligo: a comprehensive overview: part I. Introduction, epidemiology, quality of life, diagnosis, differential diagnosis, associations, histopathology, etiology, and work-up. Journal of the American Academy of Dermatology, 65(3), 473-491.
Aslam, Arif, & Alster, Tina S. (2014). Evolution of laser skin resurfacing: from scanning to fractional technology. Dermatologic Surgery, 40(11), 1163-1172.
Bae, Jung Min, & Hann, Seung-Kyung. (2016). Laser treatments for vitiligo. Medical Lasers, 5(2), 63-70.
Chiu, Yu-Jen, Perng, Cherng-Kang, & Ma, Hsu. (2018). Fractional CO 2 laser contributes to the treatment of non-segmental vitiligo as an adjunct therapy: a systemic review and meta-analysis. Lasers in medical
science, 33(7), 1549-1556.
Doghaim, Noha Nabil, Gheida, Shereen Farouk, El‐Tatawy, Rania Ahmed, & Mohammed Ali, Dareen Abdelaziz.
(2019). Combination of fractional carbon dioxide laser with narrow band ultraviolet B to induce repigmentation in stable vitiligo: a comparative study. Journal of cosmetic dermatology, 18(1), 142- 149.
Felsten, Lesley M, Alikhan, Ali, & Petronic-Rosic, Vesna. (2011). Vitiligo: A comprehensive overview: Part II: Treatment options and approach to treatment. Journal of the American Academy of Dermatology, 65(3), 493-514.
Kadry, Mostafa, Tawfik, Abeer, Abdallah, Noha, Badawi, Ashraf, & Shokeir, Hisham. (2018). Platelet-rich plasma versus combined fractional carbon dioxide laser with platelet-rich plasma in the treatment of vitiligo: a comparative study. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 11, 551.
Kim, Hyun Jung, Hong, Eun Sun, Cho, Sang Hyun, Lee, Jeong Deuk, & Kim, Hei Sung. (2018). Fractional Carbon Dioxide Laser as an. Acta dermato-venereologica, 98(1-2), 180-184.
Nahhas, Amanda F, Braunberger, Taylor L, & Hamzavi, Iltefat H. (2019). Update on the Management of Vitiligo.
Skin Therapy Lett, 24(3), 1-6.
Rahman, Razia, & Hasija, Yasha. (2018). Exploring vitiligo susceptibility and management: a brief review.
Biomedical Dermatology, 2(1), 1-13.
Rodrigues, Michelle, Ezzedine, Khaled, Hamzavi, Iltefat, Pandya, Amit G, Harris, John E, & Group, Vitiligo
Working. (2017a). Current and emerging treatments for vitiligo. Journal of the American Academy of
Dermatology, 77(1), 17-29.
Rodrigues, Michelle, Ezzedine, Khaled, Hamzavi, Iltefat, Pandya, Amit G, Harris, John E, & Group, Vitiligo
Working. (2017b). New discoveries in the pathogenesis and classification of vitiligo. Journal of the
American Academy of Dermatology, 77(1), 1-13.
Shin, J, Lee, JS, Hann, S‐K, & Oh, SH. (2012). Combination treatment by 10 600 nm ablative fractional carbon
dioxide laser and narrowband ultraviolet B in refractory nonsegmental vitiligo: a prospective,
randomized half‐body comparative study. British Journal of Dermatology, 166(3), 658-661. Urbanek, RW. (1983). Tar vitiligo therapy. Journal of the American Academy of Dermatology, 8(5), 755-756.
Published
2021-08-10