ผลกระทบของกระแสเงินสดต่อความสามารถในการทํากําไรและการประเมินมูลค่าหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

  • ประสิทธิชัย ดอกไม้หอม
  • ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
Keywords: กระแสเงินสด,ความสามารถในการทํากําไร,การประเมนิมูลค่าหุ้น

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของกระแสเงินสดต่อความสามารถในการทํากําไรและการประเมิน มูลค่าหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2563 รวมระยะเวลา 3 ปี จํานวน 118 บริษัท ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ไม่รวมกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการทดสอบความสัมพันธ์ โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า

1) ผลกระทบของกระแสเงินสดต่อความสามารถในการทํากําไร พบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสําคัญ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน และกระแสเงินสดจาก กิจกรรมลงทุนมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีผลกระทบต่ออัตรากําไรสุทธิอย่างมีนัยสําคัญ

2) ผลกระทบของผลการดําเนินงานต่อผลการประเมินมูลค่าหุ้น พบว่า อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ และอัตรากําไร สุทธิมีผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสําคัญ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์มีผลกระทบต่ออัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิ อย่างมีนัยสําคัญ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ และอัตรากําไรสุทธิมีผลกระทบต่ออัตราส่วนราคา ตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีอย่างมีนัยสําคัญในขณะทอี่ัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์และอัตรากําไรสุทธิ ไม่พบผลกระทบต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญ

References

ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล, ดาว ไวรักษ์สัตว์ และ อรลดา เผ่าวิบูล. (2548). คัมภีร์เศรษฐี mai (พิมพ์ครั้งที่ 1 ed.). กรุงเทพฯ:
บริษัท ไฮ-ควอน มัลติมีเดีย จํากัด.
ณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร, และ ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับผลตอบแทนกําไรของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2562. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (น. 774-84), ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2558b). วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2563, จากเว็บไซต์: https://www.set.or.th/education/th/begin/stock_content04.pdf
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563). รายงานประจําปี 2562. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2563, จากเว็บไซต์: https://www.set.or.th/th/about/annual/annual_p1.html
ทศพรดาราโพธิ์,และสุภาทองคง.(2563).ผลกระทบโครงสร้างเงินทุนที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของบรษิัท จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 15(2), 109-22.
นิศาชล คําสิงห์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกับความสามารถในการทํา กําไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค. (บัญชี มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
ประภัสสร กาพย์เกิด. (2559). ผลกระทบของการวัดผลการดําเนินงานโดยวิธีมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและวิธีอัตราส่วนทาง การเงินที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษัท กลุ่ม SET50. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ปราณญาดา สถาปนรัตน์กุล, และ ประยูร โตสงวน. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดและความสามารถในการ ทํากําไรที่มีต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. ใน การประชุม วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาต "สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน" ครั้งที่ 2 (น. 479- 86), นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.
มนทกานติ เดชน้อย. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลการดําเนินงานที่มีต่อมูลค่าหลักทรัพย์และอัตราการจ่างเงิน
ปันผล. (บัญชีมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
วีระวรรณ ศิริพงษ์, กมลรัตน์ สฤษฎีพีรพันธุ์, และ มัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2561). อิทธิพลของกระแสเงินสดต่อความสามารถใน
การทํากําไรและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ( MAI). วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 5(2), 111-20.
ศรีสุดา นามรักษา. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (บัญชีมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
สินี ภาคย์อุฬาร. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
สิริรัตน์ จอดนอก, ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย, และ อธิเมศร์ เชษฐธีระพัชร์. (2020). ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของสินทรัพย์และ
ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(1), 153-63.
สุขศรี บุตรวงค์. (2561). ผลกระทบโครงสร้างเงินทุนและกระแสเงินสดที่มีต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัทท่จี ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (บัญชีมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
Al Qaisi, F., Tahtamouni, A., & Al-Qudah, M. (2016). Factors Affecting the Market Stock Price-The Case of the Insurance Companies Listed in Amman Stock Exchange. International Journal of Business
and Social Science, 7(10), 81-90.
Apsari, I.A., Dwiatmanto, & Azizah, D.F. (2015). Pengaruh Return on Equity, Net Profit Margin, Debt to
Equity Ratio, Dan Longterm Debt to Equity Ratio Terhadap Price Book Value (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2013). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, 27(2), 1-8.
PEAK. (2563). งบกระแสเงินสดคืออะไร. สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2563, จากเว็บไซต์: https://peakaccount.com/blog/งบ กระแสเงินสด-คืออะไร/
PeerPower Team. (2562). Statement of Cash Flow เพิ่มความมั่นใจในการลงทุน. สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม 2564, จาก เว็บไซต์: https://www.peerpower.co.th/blog/investor/invest/statement-of-cash-flow/
Annisa, R., & Chabachib, M. (2017). ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), RETURN ON ASSETS (ROA) TERHADAP PRICE TO BOOK VALUE (PBV), DENGAN DIVIDEND PAYOUT RATIO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. Diponegoro Journal of Management, 6(1), 188- 202.
Published
2021-08-10