ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลให้ผู้บริโภคใช้แอพพลิเคชันในการสั่งอาหารออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

  • ดุษฎี นิลดํา
  • จรัสพรรณ วันดี
  • จิรัชยา สายศรีแก้ว
  • กัณฑ์อเนก ประกอบสุข
Keywords: แอพพลิเคชัน, Grab food, ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s), กรุงเทพมหานคร

Abstract

การวิจัยนี้วิเคราะห์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลให้ผู้บริโภคใช้แอพพลิเคชันในการสั่งอาหารออนไลน์ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากร และสังคมของผู้ใช้แอพพลิเคชัน Grab food และเพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อผู้ใช้แอพพลิเคชัน Grab food โดยงานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชงิ ปริมาณ ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่เคยใช้บริการแอพพลิเคชัน Grab food อายุตั้งแต่ 18-41 ปี จํานวน 420 คน

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-21 ปี มีรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด สําหรับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้บริโภคเลือกแอพพลิเคชัน Grab Food เป็นบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการสั่งอาหารของผู้บริโภคมากที่สุด ปัจจัย ด้านราคา (Price) พบว่า ผู้บริโภคเลือกการกําหนดการสั่งซื้อขั้นต่ําต่อการจัดส่งอาหารแต่ละครั้งมีความเหมาะสมมากที่สุด ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) พบว่า ผู้บริโภคเลือกด้านการมีความพร้อมในการให้บริการ สามารถสั่งซื้อสินค้า ได้ทุกเวลามากที่สุด ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด (Marketing communication) พบว่า ผู้บริโภคเลือกด้านแอพพลิเคชัน Grab food มีส่วนลดในการใช้บริการ หรือโปรโมชั่นต่างๆ อยู่เสมอมากที่สุด ปัจจัยด้านบุคคล (People) พบว่า ผู้บริโภคเลือก ด้านพนักงานจัดส่งสินค้ามีความสุภาพเรียบร้อย มากที่สุด ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผู้บริโภคเลือกด้าน ช่องทางการสั่งอาหารมีความสะดวกสบายมากที่สุด ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ( Physical evidence) พบว่า ด้านแอพพลิเคชัน Grab food มีการจัดประเภทอาหารให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสั่งซื้อมากที่สุด

References

ัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). สถิติสําหรับงานวิจัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย
ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสมุ า ผลาพรม.(2553). พื้นฐานการวิจัย.กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสรมิ กรุงเทพ.
ภาวิณี กาญจนาภา. (2559). พฤติกรรมผู้บรโิ ภค. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลยั ศิลปากร
ศิริวรรณ เสรรี ัตน์. (2541).การบริหารการตลาดยุคใหม่.กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จํากัด ศิริวรรณเสรรีัตน์,ปรญิ ลักษิตานนท์,ศุภกรเสรีรตัน์และองอาจปะทะวานิช(ฉบับปรับปรุง2546).การบริหารการตลาดยุค
ใหม.่ กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมยั
Kotler, P. and Armstrong, G. (2011). Principles of marketing (14th ed.). Pearson Prentice Hall.
ชเนศ ลักษณ์พันธุ์ภักด.ี (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (การค้นคว้าอิสระ). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ตรีสุนันท์ อุปรมัย. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดั สินใจใช้แอพพลิเคชันไลน์แมนสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (การค้นคว้าอิสระ). กรุงเทพฯ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปัทมากร ระเบ็ง. (2550). ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารออมสินสาขาดอย เต่า (ธนาคารชุมชน) (สารนิพนธ์ปรญิ ญามหาบณั ฑิต). เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพงา วีระโยธิน. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลใหผ้ ู้บรโิ ภคตดั สินใจใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์ อีท (Uber Eats) เพื่อ บริการรับส่งอาหาร(Food Delivery). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
พิมพุมผกา บุญธนาพรี ัชต์. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดั สินใจใช้บริการ Food Delivery ใน เขตกรุงเทพมหานครและปรมิ ณฑล. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิรานันท์ แกล่งกล้า. (2562). การวิเคราะหค์ ุณลักษณะของบริการแอพพลิเคชันเพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ในกรุงเทพมหานคร. กรงุ เทพฯ. มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์.
ระวิวรรณ เวียงตา. (2560). การรับรู้คุณคา่ ผลิตภณั ฑ์ความพึงพอใจในการส่งเสริมการขายและค่านิยมที่ส่งผล ต่อการตัดสินใจใช้บรกาสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชัน Grab (Grab Food) (การค้นคว้าอิสระ). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
วสุดา รังสเิสนาณ อยุธยา. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการสั่งอาหาร ผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (วทิ ยานิพนธ์). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิชิต อู่อ้น. (2550). การวิจัยและการสืบค้นข้อมลู ทางธุรกิจ.กรุงเทพมหานคร: พริ้นท์แอทมี(ประเทศไทย) จํากัด.
Just222. (2020). ไขรหัสความสําเร็จ Grab กับบริการ Food Delivery ที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม
2563.จากMarketee :https://marketeeronline.co/archives/178476
NALISA. (2020). 10 เดือนแรก คนใช้บริการ Grab 120 ล้านครั้ง. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม2563. จาก Marketee :
https://marketeeronline.co/archives/130067
Nattapon Muangtum. (2020). วิเคราะห์ Digital Thailand 2020 We Are Social เป็นอย่างไรเมื่อเทียบ
กับ 2019. สืบค้นเมื่อวนั ที่ 9 มกราคม 2563. จาก การตลาดวันละตอน :
https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/digital-thailand- 2020-we-are-social/ ศูนย์สารสนเทศกรุงเทพ. (2563). กรุงเทพฯปัจจุบัน. สบื ค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563. จากศูนยส์ ารสนเทศกรุงเทมหานคร :
http://www.bangkok.go.th/info
Published
2021-08-10