ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโครงการ 7 Go Green ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก

  • อริสรา แก้วโลมา
  • สาวิตรี สุวรรณโณ
Keywords: ทัศนคติ / พฤติกรรม / ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก / กรุงเทพมหานคร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโครงการ 7 Go Green ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการ 7 Go Green ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใช้ สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติ ต่อโครงการ 7 Go Green ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ไม่พบความแตกต่าง ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและรายได้ที่แตกต่างกัน และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุและอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมต่อโครงการ 7 Go Green ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ไม่พบ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน โดยทัศนคติของประชาชนนั้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการ 7 Go Green ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

References

กนิษฐา รัตนสินธ. (2561). การลดการใช้พลาสติกของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
กรมควบคุมมลพิษ. (2562). Roadmap การจดั การขยะพลาสติก. สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2563, จาก: http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18562
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั่ . (2560). ขยะพลาสติก. สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2563, จาก: https://www.dmcr.go.th/detailAll/13797/nws/16
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2562). ทั่วโลกกําจัดขยะ (พลาสติก) แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันอนุรักษ์ พลังงาน. สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม 2563, จาก: https://www.greennetworkthailand.com
จอมจันทร์ นทีวัฒนา และวิชัย เทยี นถาวร. (2560). ความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อําเภอ เมือง จังหวัดพะเยา (รายงานผลการวิจัย). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
ซีเอสอาร์คอม CSRcom. (2561). ซีพี ออลล์ : 7 Go Green “ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก”. สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม 2563, จาก:http://www.csrcom.com/project/view/899
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC). (2556). กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก. สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม 2563, จาก: https://www.mtec.or.th/
สมพงษ์ แก้วประยูร. (2558). ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล เมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาการรับรู้และทัศนคติที่ประชาชนมีต่อกิจกรรมด้านความ รับผิดชอบต่อ สังคมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (รายงานผลการวิจัย). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
สํานักข่าวอิสรา. (2560). ถอดบทเรียน CHULA Zero Waste "งดใช้ถุงพลาสติก" ในรั้วจุฬาฯ. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม2563, จาก https://www.isranews.org/isranews-scoop/55406-chula-zero-waste55406.html
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2562). จํานวนประชากร. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม2563, จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/home.php
สํานักสิ่งแวดล้อม. (2562). กรุงเทพฯ กับปัญหาขยะล้นเมือง. สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม 2563, จาก: https://www.ngobiz.org/home/2019/8/กรุงเทพฯ-กับปัญหาขยะล้น/
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2533). การสื่อสารกับสังคม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
F. Faul, E. Erdfelder, A. Buchner, and A. G. Lang, (2009). “Statistical power analyses using G*Power 3.1,”
Behavior Research Methods. 41(4): 1149-1160.
Rosenberg, R. J. & Hovland, C. I. (1960). Psychosocial Factor in Drug Use Among Community College
Students. Dissertation Abstracts.
Wiio, O. A., Goldhaber, G. M., and Yates, M. P. (1980). Communication Yearbook. New Jersey: International
Communication Association.
Published
2021-08-10