สื่อสิ่งพิมพ์ใน ยุค 4.0

  • จิรวัฒน์ แก้ววันดีธนโชติ
Keywords: สื่อสิ่งพิมพ์ ,ผลกระทบสื่อสิ่งพิมพ์ ,ยุค 4.0

Abstract

การวิจัย “สื่อสิ่งพิมพ์ในยุค 4.0” เน้นทผี่ ลกระทบของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตรแ์ ละ เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมต่อการเสพสื่อค้นหาเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิสื่อ สิ่งพิมพ์จากอดีตถึงปัจจุบันพร้อมกับวิเคราะห์กลยุทธ์วิธีการรูปแบบการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยการวิเคราะหห์าสาเหตุ และปัจจัยที่ทําให้สื่อสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบในยุค 4.0 ใช้วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน จํานวน 3 คน โดยการวิจัยพบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ในอดีต ต่างกับปัจจุบันมากทั้งในเรื่องของการผลิต เนื้อหา ช่องทางในการจัดจําหน่าย ตัวธุรกิจและเทคโนโลยี ซึ่งเปลี่ยนจากในอดีต อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวมามีสาเหตุจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกทั้งพฤติกรรมของคนใน สังคมปัจจุบันที่มีวิธีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปและอีกหลายๆปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ใช้แก้ปัญหา เพื่อรองรับ ต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม คือ การลดจํานวนคน ลดต้นทุนในการผลิต ลดปริมาณรายจ่ายในทุกๆด้านเพื่อความอยู่รอดและ เพื่อให้ธุรกิจยังดําเนินต่อไป

References

ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21. (2559). ศตวรรษที่ 21. สืบค้น 9 กันยายน 2562,
จาก https://kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/14-2016-9th-rmut-km/9th-rmutlkm- general-information/about-km/21-21st-century
ไทยรัฐฉบับพิมพ์. (2559). เสพข่าวฟรีผ่านมือถือพุ่ง ท้าทายอนาคตสื่อสิ่งพิมพ์. สืบค้น 25 พฤศจิกายน 2562, จาก https://www.thairath.co.th/content/639786
นางสาวนันท์นภัส ธีรโรจนเ์ ดชาชัย และ ผศ.ดร.นิธดิ า แสงสิงแก้ว. (2560). วิกฤตสื่อสิ่งพิมพ์กับการปรับตัวของผู้ผลิตสื่อ นิตยสารผู้หญิง กรณศี ึกษา : นิตยสาร ลซิ ่า. สืบค้น 25 กันยายน 2562., จาก http://203.131.210.100/ejournal/wp-content/uploads/2017/12/JCIS60026.pdf
นางสาวสลิลพัชร์ ผดุงเอกธนากานต์. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธรุ กิจสํานักพมิ พ์ในประเทศไทย (ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบณั ฑติ ). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เบญจวรรณเทนอิสสระ,กาญจนาอยู่ใจเย็น.(2543).การตัดสินใจซอื้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐของคนกรุงเทพมหานคร(ปริญญา นิพนธ์การศึกษาบัณฑติ)กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา.
เปรมฤดี อินไชยา. (2543). ทัศนคติของบุคคลทั่วไปที่มตี ่อนิตยสารไทย (ปริญญานิพนธ์การศึกษาบัณฑิต) กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์. (2554). การสร้างสื่อหนังสือดิจิทัล เรื่อง เทคโนโลยีการพิมพ์. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา.
เพ็ญประภา ศรีประสม. (2560). ประเทศไทย ยุค 4.0 เป็นอย่างไร. สืบค้น 3 กันยายน 2562, จาก http://www.drborworn.com
ศุภศิลป์ กลุ จิตต์เจือวงศ์. (2560). แนวทางการพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ในยุคดิจิทลั . สืบค้น 25 กันยายน 2562, จาก file:///C:/Users/Acer/Downloads/94416-Article%20Text-234738-1-10-20170727.pdf
สารานุกรมเสรี. (2562). กลยุทธ์. สืบค้น 9 กันยายน 2562, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/กลยุทธ์ สารานุกรมเสรี. (2562). เศรษฐกิจ. สืบค้น 9 กันยายน 2562, จาก https://th.m.wikipedia.org/wiki/เศรษฐกิจ สุกัลยา คงประดิษฐ์. (2557). การปรับตัวของหนังสือพิมพ์ขนาดกลางในประเทศไทย ภายใต้การเปลยี่ นแปลงทาง
เทคโนโลยี กรณีศึกษา: หนังสือพมิพ์สยามรัฐ บ้านเมือง แนวหน้า และไทยโพสต์. กรุงเทพมหานคร. สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2541). บทบาทของผู้สอนวิชาหนังสือพิมพ์ในสถาบันราชภัฏต่อการใช้อินเตอรเ์น็ตในการเรียนการสอน
(ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณั ฑิต) กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Brand Buffet. (2560). ย้อนรอย 10 ปี เม็ดเงินโฆษณา “สื่อทีวี – หนังสือพิมพ์ – นิตยสาร” จากยคุ รุ่งเรือง สู่ยุควิกฤต.
สืบค้น 25 พฤศจิกายน 2562, จาก https://www.brandbuffet.in.th /2018/01/10-years-television-
newspaper-magazine-media-spending/ Digital_collect. (2560). ผลกระทบ. สืบค้น 9 กันยายน 2562, จาก
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/47933110/chapter2.pdf Fah Matnasanan. (2560). สื่อสิ่งพิมพ์กับอินเทอร์เน็ต. สืบค้น 25 พฤศจิกายน 2562, จาก
https://www.facebook.com/notes/fah-manatsanan/สื่อสิ่งพิมพ์กับอินเทอร์เน็ต/
1354241244633340/?_rdc=2&_rdr
iM2Market. (2559). สื่อ หมายถึง (Media). สืบค้น 9 กันยายน 2562, จาก
https://www.im2market.com/2016/10/22/3646
it24hrs. (2560). Thailand 4.0 คืออะไร. สืบค้น 9 กันยายน 2562, จาก https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-
0/
Kiatisak. (2558). การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์. สืบค้น 25 พฤศจิกายน 2562, จาก
https://sites.google.com/site/kiatisak42256/8-2-thekhnoloyi-yukh-dicitxl-kab-kar-phlit- sux-sing- phimph
Marketingoop!. (2562). ย้อนอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต! เทียบทัศนคติ-วิถีชีวิต-เสพสื่อ-ใช้จ่าย “ยุค 90’s-ยุค ดิจิทัล”แตกต่างอย่างไร?.สบืค้น25พฤศจิกายน2562,จากhttps://www.marketingoops.com/ reports/behaviors/consumer-behavior-90s-compare-with-digital-age/
Sirisak Artkham. (2556). ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์. สบื ค้น 9 กันยายน 2562, จาก https://sites.google.com/site/sirisak42562/khwam-hmay-khxng-sux-sing-phimph
TCIJ ทําความจริงให้ปรากฏ. (2561). Mission Possible? ความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล. สืบค้น 25 พฤศจิกายน 2562, จาก https://www.tcijthai.com/news/2018/14/scoop/8325
ThaiSMEs Center. (2559). 3เปลี่ยน! สื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิตอล. สืบค้น 7 กันยายน 2562, จาก Thaismescenter.com/3-เปลยี่น-สื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจติอล/
The Bangkok Insight. (2561). 4 ต้นทุน ป่วนสื่อสิ่งพิมพ์ ดิ้นปรับตัวมุ่งออนไลน์. สืบค้น 25 พฤศจิกายน 2562, จาก https://www.thebangkokinsight.com/224/
Published
2021-08-10