การออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์แนว Cyberpunk

  • กาญจนาพร ศรีสม
  • ธีรพงศ์ เสรีสําราญ
Keywords: ภาพยนตร์, Cyberpunk, การออกแบบงานสร้าง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์ Cyberpunk กระบวนการทํางาน ภาพยนตร์แนว Cyberpunk เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาภาพยนตร์แนว Cyberpunk จํานวน 5 เรื่อง ได้แก่ Alita battle angel (2019), Ghost in the Shell (2017), Blade Runner (2017), Tron (1982) และ I, Robot (2004) ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีการออกแบบงานสร้าง

ผลการวิจัยพบว่า มีการนําเอาแนวคิดการออกแบบเพื่อสร้างความสมจริง นํามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบงาน สร้างภาพยนตร์ Cyberpunk ที่เป็นภาพยนตร์แห่งเทคโนโลยี โลกอนาคต ที่มีการพัฒนาร่างกายมนุษย์กับเทคโนโลยีทาง วิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมความเป็นอยู่อย่างก้าวกระโดด แต่ต้องไม่ลืมที่จะคํานึงถึงจิตใจมนุษย์ที่มี ความออ่นโยนมีความรักและจิตใจจะต้องไม่พึ่งเทคโนโลยีจนลืมว่ามนุษย์ก็มีความคิดความสามารถไม่ด้อยไปกว่าเทคโนโลยี แนวคิดการสร้างอารมณ์ในองค์ประกอบฉาก เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มีความสําคัญ เพราะเมื่อคนดูภาพยนตร์ย่อมมีอารมณ์ ร่วมกับภาพยนตร์ เพื่อให้การออกแบบงานสร้างมีความสมบูรณ์ทางอารมณ์ ต้องไม่ละทิ้งส่วนประกอบทางศิลปะ (Elements of Art) ได้แก่ เส้น (Line) เส้นนําสายตาต่าง ๆ ที่เกิดได้ทั้งจากสิ่งก่อสร้าง หรือธรรมชาติสร้างขึ้น เส้นถือว่าเป็นอีกส่วนที่สําคญั ในการจูงใจคนชมภาพยนตร์ ให้จดจ่อที่ศิลปะภาพยนตร์ของเรา สี (Color) เป็นองค์ประกอบสําคัญของงานศิลปะ หรืองาน สร้างเกือบทุกชนิด สีสามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ของสิ่งนั้น ๆ ได้ สีในภาพยนตร์ Cyberpunk ควรมีสีสัน สีแดง ฟ้า น้ําเงิน เขียว เหลือง ดํา เพื่อให้สะท้อนถึงสีแห่งยุคอนาคต รูปร่างรูปทรง (Form & Shape) สามารถทําให้เกิดความแตกต่างทางการ มองเห็นได้เป็นอย่างมาก รูปร่างและรูปทรงในภาพยนตร์ Cyberpunk ต้องมีความเหลี่ยม แหลม คม เพื่อให้เห็นถึงความ ทันสมัย และโฉบเฉี่ยว ว่องไว เหมือนกับการพัฒนาเทคโนโลยี พื้นผิว (Texture) มักปรากฏให้เห็นได้ง่ายในภาพยนตร์ ในภาพยนตร์ Cyberpunk อาจจะปรากฏที่ชุดของตัวละคร ที่มีพื้นผิวไม่เรียบเนียน เพราะร่างกายต้องประกอบไปด้วยชิ้นส่วน เทคโนโลยีประดิษฐ์ ที่นํามาเอื้อต่อการแทนที่ร่างกายส่วนที่สึกหรอ แนวคิด การออกแบบให้สวยงามใช้หลักการออกแบบ (Principle of Design) ได้แก่ เอกภาพ (Unity), ความกลมกลืน (Harmony), จุดสนใจ (Point of Interesting), การเน้น (Emphasis), สมดุล (Balance), จังหวะ (Rhythm), สัดส่วน (Proportion) องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อนํามาประยุกต์ใช้ กับการออกแบบงานสร้างภายนตร์ Cyberpunk ก็จะทําให้ความแข็งของเทคโนโลยีน่ามองมากขึ้น เนื่องจาก ผู้สร้างต้องสร้าง ความสมดุลให้กับภาพยนตร์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีให้สามารถกลมกลืน ได้สัดส่วนและไปด้วยกันได้

References

เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์. (2011). ศึกษาการออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์ไทย.วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สจล., 12(1)
ณัชพล บุญประเสริฐกิจ. (2550). มนุษย์กับเทคโนโลยีในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์กลุ่มไซเบอร์พังก์ของวิลเลียม กิบสัน.
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐพล วงษ์ชื่น. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้มู้ดแอนด์โทนของผู้ชมภาพยนตร์ไทยในการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์
แนวสยองขวัญ.วิทยานิพนธน์ิเทศศาสตรมหาบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ashitastudio (2007).Production Design การออกแบบงานสร้าง ตอนที่ 1. Retrieved Feb 28, 2021, from
http://oknation.nationtv.tv/blog/ashitastudio/2011/12/19/entry-2
Published
2021-08-10