การประยุกต์หลักไคเซ็นในการปรับปรุงงานของสํานักงานวัฒนธรรมนนทบุรี

  • วิทยาพล รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
  • ปธาน สุวรรณมงคล
  • เฉลิมพร เย็นเยือก
Keywords: หลักไคเซ็น, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด, การปรับปรุงการทํางาน

Abstract

การดําเนินงานขององค์การให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้นั้น ต้องใช้หลักการสําคัญที่มีความ สอดคล้องกับบริบทการปฎิบัติงานขององค์การ ซึ่งสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานให้มากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการนําหลักไคเซ็นมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติของ สํานักงาน โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ คือ เพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต และ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการใน สํานักงาน จํานวน 17 คน วิเคราะห์พร้อมนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบการพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า สภาพการ ทํางานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี มีข้อจํากัดในการปฏิบัติงานที่สําคัญ ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากร และด้านการ ปฎิบัติงาน และ ผลการประยุกต์หลักไคเซ็นในการปรับปรุงงานของสํานักงานวัฒนธรรม พบว่าทําให้ 1) สถานที่ทํางานเก็บ ของเป็นระเบียบมากขึ้น2)บุคลากรมีการเรียนรู้รว่มกันสามารถทํางานข้ามสายงานทดแทนบุคลากรที่ขาดหาย3)การพัฒนา บุคลากรมีการร่วมกันพัฒนา ใช้ suggestion system ปัญหาที่พบคือ ทรัพยากรที่มีจํากัด จึงนําระบบ TQC มาใช้ทําให้มีการ ประหยัดทรัพยากร ได้มากขึ้นทําใหผู้้รับบริการพึงพอใจและมีการร่วมกันบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและใช้การปฏิบัติงาน โดยใช้หลักผสมผสานกันคือ TQM ร่วมกับระบบ QA และJust In Time ทําให้ทํางานตรงต่อเวลา ทําให้คุณภาพงาน และการ ตรงต่อเวลาดีขึ้น สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรนําแนวทางการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานขององค์การต่อไปจึงจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขึ้นได้

References

กรรณิการ์ พัวศรีพันธุ์. (2553). การทดลองกิจกรรมไคเซ็นกับรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ ความ ผูกพันต่อทีม และผลิต
ภาพ ของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ แห่งหนึ่ง. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เกศรินทร์ อุดมเดช, ฐิรกานต์ สธนเสาวภาคย์ และคณะ. (2560). ไคเซ็น : Kaizen. เอกสารวิชาการ สาขาสถิติคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฐรรศ สีหะนันท์. (2560). การใช้เทคนิคไคเซนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ในส่วนงานกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลไพบูลย อําเภอน้ําขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี. วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี.
ไทยวินเนอร์ (2562) 5ส คืออะไร (ประวัติ ตัวอย่าง กลยุทธ์ ประโยชน์ การใช้งาน. https://thaiwinner.com/what-is-5s/.
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี(2558).ประวัติสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี. https://www.m- culture.go.th/nonthaburi/ewt_news.php?nid=333.
Tuithswatchai (2557).ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน (SUGGESTION). สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม, 2564, จาก https://tuithawatchai.wordpress.com/2015/08/09
Masaak i(1930). I Kaizen (Ky'zen), the key to Japanese competitive success .New York : Random House Business Division.
Published
2021-08-10