องค์ประกอบการท่องเที่ยวในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ, ซิดนีย์ เมืองสร้างสรรค์แห่งยูเนสโก

  • ธีรารัตน์ อํานาจเจริญ
  • ศุภวรรณ ทองแท้
  • วันทนีย์ วัฒนาคมประทีป
Keywords: ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย , เมืองภาพยนตร์สร้างสรรค์

Abstract

เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เป็นหนึ่งของความสําคัญกับการพัฒนาในหลายประเทศ ณ ปัจจุบัน ซึ่งประเทศ ออสเตรเลีย ที่ถือว่ามีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ และชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ทําให้ประเทศออสเตรเลียมีความ หลากหลายด้วยศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงศิลปะภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบันซิดนีย์ ออสเตรเลีย นับเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ที่ได้รับ ชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยองค์การยูเนสโก ส่งเสริมและผลักดันแนวคิดสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และมีองค์กรมหาชน สนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทางด้านการจัดงานภาพยนตร์ นานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี จึงเป็นโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในงานภาพยนตร์ เข้ามาร่วมงาน เทศกาลภาพยนตร์นานชาติอีกด้วย บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ 1) ศึกษาศิลปะแขนงเกี่ยวกับภาพยนตร์ ที่ได้รับร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 2) ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจร่วมงานภาพยนตร์นานาชาติ บทความนี้ผู้เขียนใช้ระบบวิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา

References

กระทรวงการต่างประเทศ. ทวีปเอเซีย: ออสเตรเลีย”. แหล่งที่มา [ออนไลน์] :
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10278-บรูไนดารสุ ซาลาม.html
นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์. เป็นไทย ไม่เป็นทาส. 2563. แหล่งที่มา [ออนไลน์] : http://www.etatjournal.com/TAT review1. กรมเอเชียะตะวันออก / จับตาตะวันออก East Asia Watch ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ .แหล่งที่มา [ออนไลน์] :
www.thaifta.com คอลัมน์ : เทยี บท่าประชาคม / โอฬาร สุขเกษม . จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 (1) ฉบับที่ 2, 845 (12) วันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2564.
สถิติการท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย. The Economic Importance of Tourism in Australia’s Regions, Tourism Research Australia,\Department of Resources, แหล่งที่มา [ออนไลน์] : www.ret.gov.au/tra
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศออสเตรเลีย.แหล่งที่มา [ออนไลน์] :
http:// www .hoteltravel.com/th/ Australia /sydney/history-of-sydney.htm
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติในออสเตรเลีย. การเป็นพลเมืองออสเตรเลีย.ความผูกพันร่วมกันของเรา.แหล่งที่มา [ออนไลน์] :
www.citizenship.gov.au/learn/cit_test/test_resource/_pdf/thai-test
ภูมิหลังนกั ท่องเที่ยว ออสเตรเลีย .2564. แหล่งที่มา [ออนไลน์] : http://www.elearning.msu.ac.th. การเดินทางเข้าออสเตรเลีย.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.สํานกัอเมริกาและแปซิฟิก.กันยายน2564.
สํานักงานการสื่อสารแห่งชาติ กระทรวงตรวจคนเข้าเมือง. การเป็นพลเมืองออสเตรเลีย: ความผูกพนั ร่วมกันของเรา. (2511).แหล่งท่ีมา [ออนไลน์] :www.citizenship.gov.au/learn/cit_test/test_resource
เทศกาลภาพยนตร์ซิดนีย์ (Sydney Film Festival, New South Wales).แหล่งที่มา [ออนไลน์] http://www.sydneyfestival.org.au/2020/
.นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ .TAT review1/2015.เทศกาลภาพยนตร์ .แหล่งที่มา [ออนไลน]์ : www.etatjournal.com/web/menu...tat/...2020/...12020/629-12020
การตกลงการค้า. ออสเตรเลีย. 2548 – 2553. (Thai – Australia Free trade Area TAFTA).TAFTA.แหล่งที่มา [ออนไลน์]
:http://www.dfat.gov.au/trade/agreements/tafta/Pages/thailand-australia-fta.aspx
Published
2021-08-10