การใชห้ลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

  • สําเนียง มณีฉาย
  • ขุติปภา ทะสะภาค
  • ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
Keywords: หลักธรรมาภิบาล, การบริหารงาน, องค์การบริหารส่วนตําบล

Abstract

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามและ2)เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 472 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 216 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ t - test, F - Test และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ บริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลัก ความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักความโปร่งใส ตามลําดับ 2) การเปรียบเทียบการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลัก คุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านหลัก ความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

References

สงวน คํารศ. (2551). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตําบลท่าวัง
ผา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่
11 พ.ศ. 2555- 2559. กรุงเทพ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
วีระ หาญกัน. (2559). การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง. วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง.
วรรณา เพ็งพวง. (2563). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพฯ.
วันเพ็ญ ร่ายเรือง. (2557). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี.
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
พุทธามาศ ไชยมงค์. (2560). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
ระวินทร์ตรา ตันจริยานนท์. (2558). การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลของเทศบาลตําบลหนองตําลึง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี. หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
นิภาพรรณ ผิวอ่อน. (2559). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ องค์การบริหารส่วนตําบลกุยเหนือ อําเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
วันทินี ภูธรรมะ. (2563). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม. วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม.
นิภาพรรณ ผิวอ่อน. (2559). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ องค์การบริหารส่วนตําบลกุยเหนือ อําเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
Published
2021-08-10