ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

  • นงคราญ สุขเวชชวรกิจ
  • ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์
  • ดําเกิง อัศวสุนทรางกูร
Keywords: ความพึงพอใจ, ผู้สูงอาย,ุ สวัสดิการสังคม

Abstract

บทความวิจัยนมี้ีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาล ตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดสวัสดิการสังคมของ เทศบาลตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง กลุ่มตัวอย่างจํานวน 332 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ t-test, F-Test และทดสอบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดสวัสดิการสังคมของ เทศบาลตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วน บุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดสวัสดิการ สังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัวผู้ดูแลและ การคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

References

ชมพูนทุ พรหมภักดิ์. (2556). การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม, 2563, จาก
http://library.senate.go.th/document/Ext6078/6078440_0002.PDF
ชูศักดิ์ ตันวงศ์เลิศ. (2556). ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อําเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี. ปริญญาศลิ ปศาสตรมหาบณั ฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2552). ปกครองส่วนการท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลาคม.
บุษยา พาสุกรี. (2560). การบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองอโยธยา อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.
พระครูภัทรปัญญาคุณ (เวียง แซ่อุ้ย). (2561). ความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ิชชาภา มณีวัฒน์. (2558). ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว. การศึกษาปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา.
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2551). รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ
บริษัท ทีคิวพีจํากัด.
วิพรรณ ประจวบเหมาะ. (2552). การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2545-2550. กรุงเทพฯ :
ทีคิวพี จํากัด.
ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย. (2546). ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ออฟเซ็กเพรส จํากัด.
Published
2021-08-10