ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

  • โมรยา วิเศษศรี
  • สโรชินี ศิริวัฒนา
  • วรพล เพ็ชรภูผา
Keywords: ผูกพันต่อองค์กร, บุคลากร, สํานักงานที่ดิน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร จํานวน 244 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของ องค์กร รองลงมาคือ ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความเชื่อมั่นใน การยอมรับ เป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ตามลําดับ 2) ผลการศึกษาความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของ บุคลากรสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ตามคุณลักษณะด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ ผู้บังคับบัญชาควร จะส่งเสริมให้บุคคลมีความจงรักภักดีต่อองค์กร เช่น เปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มี การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การให้ความสําคัญกับค่าตอบแทน สวัสดิการและความมั่นคงในงาน เพื่อประโยชน์ที่มีแก่องค์กรสูงสุด

References

กิติยา อินทรอุดม. (2556). ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเทคบาลเมืองบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี.
ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ,
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชาตรี จักณารายณ์. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ธีรวีร์ ศรีอารียะจันทร์. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ สํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, มหาวิทยาลัย
บูรพา.
นันทนา ผ่องเภสัช. (2554). ความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษากรณีข้าราชการวิทยาลัยพยาบาล เกื้อการุณย์. ปัญหาพิเศษรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
รชต ผ่องพันธ์. (2560). ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. การ ค้นคว้าอิสระ (รป.ม.(การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม)), มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์.
ราตรี ชินหัวดง. (2559). ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักงานที่ดินสาขาในจังหวัดนครราชสีมา. ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ศุภกร นาสมบูรณ์. (2558). ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลกุคุรุ อําเภอเมือง จังหวัด นครพนม. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(สาขารัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม.
สมคเนย์ เกษมสาราญ. (2551). ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่เทศบาลบางละมุงจังหวัดชลบุรี. ปัญหาพิเศษรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุพจน์ เทียมปโยธร. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและ
กระบวนการยุติธรรม บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์.
อิทธิ มงคลลาภกิจ. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานเครือวสันต์สตูดิโอ. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Steers, R. M., & Porter, L. W. (Eds.). (1991). Motivation and Work Behavior. (5th ed.). New York: McGraw-
Hill.
Yamane, T. (1973). Statistic: An Introductory Analysis. (3rd ed.). New York: Harper and Row.
Published
2021-08-04