ศึกษาปัญหาการนำหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ

  • รชาดา ศรีสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
Keywords: หลักธรรมาภิบาล, ปัญหาการนำหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อการนำหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ 2) เสนอแนะแนวทางในการนำหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informance)
     กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจำนวน 12 คน ผู้บริหารประกอบด้วย รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อำนวยการสำนัก และข้าราชการ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ในการตรวจสอบจากแหล่งบุคคลมากที่สุดโดยการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มในคำถามเดียวกันผลการวิจัยพบว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. ความโปร่งใสรับรู้ข้อมูลของหน่วยงานได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ สำนักงานได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสอดคล้องกับ ความรับผิดชอบ ตะหนักในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ มีความรับผิดชอบเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้น ตรวจสอบโดยการใช้อำนาจรัฐ และจิตสำนึกความรับผิดชอบจำเป็นต้องปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรม และความโปร่งใส เป็นหลัก ต้องมีความกระตือรือร้นในการแก้ไข และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตนเอง
2. หลักการมีส่วนร่วม การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการรับฟังปัญหาและได้รับข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก และผู้บังคับบัญชาควรจะต้องรับฟังปัญหาจากการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ทำงานโดยตรงจึงรู้จักปัญหาได้ดีกว่า

References

__________.(2544) คู่มือการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี. กรุงเทพฯ:กันยายน.
__________.(2544) คู่มือการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ลิฟวิ่ง.
______________.(2539). หลักและเทคนิคการวางแผน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
กมลทิพย์ เทพทิพย์อัมภรณ์. (2555). การนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วน ตำบลตามทัศนะของประชาชน เขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
กัญช์ อินทนู. (2550). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา:องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. รายงานการศึกษาอิสระหลักสูตรรัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กุลธน ธนาพงศธร. (2535). แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กุลวัชร หงส์คู. (2553). ธรรมาภิบาลหลักการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2545). ธรรมรัฐภาคการเมือง : บทบาทภาคีการเมือง. สารวุฒิสภากันยายน.
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, สำนักงาน. (2542). การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี.กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
คณิน บุณสุวรรณ. (2551). แผนการสืบทอดอำนาจโดยผ่านบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงมติ กรุงเทพฯ. ประชาทรรศรายสัปดาห์.
จุมพล หนิมพานิช. (2547). การวิเคราะห์นโยบายขอบข่าย แนวคิดทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เจริญพงษ์ วิญญูนุรักษ์. (2543). ธรรมาภิบาลเพื่อการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองของสังคมที่ดี.วารสารเพิ่มผลิต.
เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ (2528). “แนวคิดและวิธีการวางแผนการศึกษา”. ในเอกสารการฝึกอบรมการวางแผนพัฒนา.
ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์. (2543). กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี .กรุงเทพมหานคร:บพิธการพิมพ์.
ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์. (2543). การปกครองที่ดี (Good Governance) ในระบบราชการไทย. กรงเทพฯ:โรงพิมพ์บพิธการพิมพ์. ดำเนินงานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานในองค์กร กรณีศึกษา: พนักงาน บริษัท เทเลคอม ในเขตกรุงเทพมหานคร การค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ติน ปรัชญพฤทธ์. (2527). ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
เตือนใจ ฤทธิจักร. (2550). ธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตามทัศนะของ บุคลากรสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
เทียนชัย วงษ์สุวรรณ. (2546). “โลกาภิวัฒน์ กับ Good governance” ใน ธรรมาภิบาลกับคอร์รัปชันในสังคมไทย. สถาบันวิถีทรรศน์.
ธงชัย สันติวงษ์. (2528). องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2516.การวางแผน. (2528). กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช.การศึกษาแบบบูรณาการในระดับจังหวัด. กรุงเทพ : ห้างหุ้นส่วนจำกับฟันนี่ พลับบลิชชิ่ง.
ธรรญชนก ศรีทิพย์รัตน์. (2557). ภาวะผู้นำ กระบวนการในการวางแผน การประสานงาน.
ธีรยุทธ บุญมี. (2541). ธรรมรัฐแห่งชาติยุทธศาสตร์กู้หายนะประเทศไทย. สำนักพิมพ์สายธาร.
ธีรยุทธ บุญมี. (2542). การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร วิญญูชน.
นงนุช วงษ์สุวรรณ.(2535). การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ จำกัด.
นพพงษ์ บุญจิตราดุล. (2527). ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: อนงค์ศิลป์การพิมพ์.
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์. (2527). หลักการบริหารการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ: องค์ศิลป์การพิมพ์.
นพพร วีระกุล. (2541). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2547).กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ. สำนักพิมพ์นิติธรรม.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้. (2544). รายงานการวิจัยตัวชี้วัดธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร:114 สถาบันพระปกเกล้า.
บุษบง ชัยวัฒน์เจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้. (2554). รายงานการวิจัย เรื่อง ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลกรุงเทพฯ สถาบันพระปกเกล้า.
ประจวบ สื่อสาร.(2542). การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตการศึกษา1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ประชุม รอดประเสริฐ. (2539). นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี. (พิมพ์ครั้งที่ 5) กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ์.
สำนักงาน ก.พ.ร. (2561)รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561.
กรุงเทพฯ. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
Published
2022-01-27