การพัฒนาการสอนออนไลน์ รายวิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัด ตําแหน่ง โดยใชชุดการสอนรูปแบบ MIAP รวมกบั การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Activity-Based Learning ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1

  • สิรินทรา ตรีรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • วิมล บุญรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • วิระศักดิ์ วัตถุ วิทยาลยั เทคนิคประจวบคีรีขันธ์
Keywords: ชุดการสอนอุปกรณ์การวัดและควบคุม, กระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบMAIPและActiveLearning

Abstract

การจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษานั้นจะมุ่งเน้นผู้เรียนให้เกิดทักษะปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการเรียนการ สอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ โดยเฉพาะในรายวิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ซึ่งเป็น รายวิชาที่มีความสําคัญและเป็นพื้นฐานในการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป ผู้สอนได้ทําการสํารวจนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ที่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาอุปกรณ์การวัด และควบคุม พบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่มีทักษะในการต่อใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดตําแหน่ง ยังขาดความเข้าใจและความ ชํานาญ ทําให้นักเรียนไม่สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนในรายวิชาถัดไปหรือนําไปใช้ในการทํางานได้

โดยงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางชุดการสอน 2) ศึกษาความกาวหนาในการเรียนของผูเรียน ที่บูรณาการ กับการใชโปรแกรมQuizshowในรายวิชาอุปกรณการวัดและควบคุมเรื่องอุปกรณตรวจวัดตําแหนงระดับประกาศนียบตัร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ดวยกระบวนการเรียนการสอน รูปแบบ MIAP

ซึ่งชุดการสอนที่จัดทําขึ้นประกอบไปดวย เอกสารชุดการสอน การสรุปเนื้อหาแตละหัวขอการเรียนดวยกิจกรรมทํา รวมกันเปนกลุม โดยมี เว็บไซต Polleverywhere, เว็บไซต Thinglink และโปรแกรม Quizshow เพื่อกระตุนผูเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลงั เรียน สถิติที่ใชในการ วิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนมาตรฐาน (T-score) และคาเฉลี่ยรอยละ

ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพของชุดการสอนอยูในระดับดีมาก และความกาวหนาในการเรียน ของผเูรียนรอยละ44.86ซึ่งสูงกว่าเกณฑรอยละ40ที่กําหนดไว

References

กนกวรรณ เรืองแสน, ลาวัณย์ ดุลยชาติ. (2559). การพัฒนาผลการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart.
วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ 2(1). สืบค้นเมื่อ กรกฎาคม 15,2564,
จากฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
กุศยา แสงเดช. (2545). ชุดการสอนคู่มือครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญระดับประถมศึกษา.
กรุงเทพฯ: บริษัทสานักพิมพ์แม็ค จํากัด.
บุญชม ศรีสะอาด. (2532). การวิจัยเบื้องต้น. ปีที่ 2. สืบค้นเมื่อ กรกฎาคม 5,2564, จากฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม.
ปภาวรา ประเสริฐ. (2562). แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning. สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2564,
จาก shorturl.asia/ajCMT
ประไพ เอกอุ่น. (2542). ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย. สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม, 2564,
จาก https://www.kroobannok.com/3345
สุจิรา สายนาค. (2556). การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
MIAP. สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม, 2564, จาก shorturl.asia/Bejn7
สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์. (2527). เทคนิคและวิธีการสอนวิชาชีพ. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สุดารัตน์ ไผ่พงศาวงศ์. (2543). การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL
เรื่องเส้นขนานและความคล้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่2.กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ
ประสานมิตร.
สุราษฎร์ พรมจันทร์. (2543). รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม, 2564, จาก
https://bit.ly/3jv5sIG
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2546). หลักทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. กาฬสินธุ์: กาฬสินธุ์ประสานการพิมพ์. ไพศาล เครือแสง. (2556). เทคนิคการสอนเชิงรุกเรียนรู้ประสบการณ์จาก Shelton College International ประเทศ
สิงคโปร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
Multimedia e-News. (2561). quizshow.io. สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2564, จาก https://bit.ly/3g1j51o
Published
2022-01-31