Return to Article Details การพัฒนาการสอนออนไลน์ รายวิชาอุปกรณ์การวัดและควบคุม เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัด ตําแหน่ง โดยใชชุดการสอนรูปแบบ MIAP รวมกบั การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Activity-Based Learning ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 Download Download PDF